Hukuk Fakültesi

HUK 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hukuka Giriş ve Hukuk Felsefesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 101
Güz
3
0
3
8

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Temel hukuki kavramlar, ilkeler, hukuk sistemleri, hukukun uygulanması ve yorumlanması yöntemleri ile ilgili olarak genel bir bakış açısı sağlamak. Temel felsefe kavramları ve felsefe akımları hakkında genel bir bilgi vermek ve bu kavram ve akımların hukuk teorisi ve uygulamasına nasıl yansıdığına dair bir bakış açısı oluşturmak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrencilerin bu dersin sonunda;
  • Temel hukuk kavramları ve ilkeleri üzerine fikir yürütebilmeleri,
  • Temel felsefe kavramları ve ilkeleri üzerine fikir yürütebilmeleri,
  • Felsefenin dalları hakkında bilgi sahibi olabilmeleri,
  • Hukuk-felsefe, dolayısıyla yasa-adalet paralelliğini açıklayabilmeleri,
  • Farklı disiplinlerle hukuk arasındaki ilişkiler konusunda fikir sahibi olmaları,
  • Hukuki yorum ve yöntemlerin, hukukun farklı alanlarında nasıl kullanılacağını öğrenmeleri hedeflenmektedir.
Tanımı Sosyal düzen, hukuk, haklar, hukuk sistemleri, kamu ve özel hukuk ayrımı, hukukun dalları, kaynakları; temel felsefe kavramları ve akımlarının hukuk teorisine ve uygulamasına yansımaları ve hukuk felsefesi tarihi.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sosyal Düzen Kuralları ve Hukuk Düzeni – Güncel hukuki tartışma Hukuk Felsefesinin Önemi – Pozitif hukuk, ideal hukuk ayrımı Demir, s. 1 – 15 Işıktaç, s. 30 - 39
2 Yaptırım Kavramı ve Türleri – Güncel hukuki tartışma – Doğal Hukuk Doktrini Ortaçağ Feslefesi ve Thomas Aquinas’ın Hukuk ve Devlet Anlayışı Demir, s. 15 – 19; s. 70 - 76 Işıktaç, s. 105 – 118
3 Hukukun Kaynakları ve Asli Kaynak Olarak Yazılı Hukuk Kuralları Klasik Yunan Felsefesi ve Aristotales’in Hukuk ve Devlet Anlayışı Demir, s. 25 – 70 Işıktaç, s. 30 - 39
4 Yazılı Hukuk Kurallarının Sınıflandırması – Hiyerarşik Sınıflandırma ve Uygulanması Bakımından Sınıflandırma Demir, s. 19 – 70
5 Hukuk Sistemleri – Özel Hukuk, Kamu Hukuku Ayrımı ve Yargı Sistemine Yansıması Hukuk Felsefesinde Adalet Anlayışı Demir, s. 78 - 98 Işıktaç, s. 48 – 85 Arslan Topakkaya, “Adalet Kavramı Bağlamında Aristo – Platon Karşılaştırması”
6 İspat Yükü ve Karine Kavramı – Hukukta Yorum Hukuk Felsefesinde Adalet Anlayışı Demir, s. 40 – 45 Işıktaç, adalet kavramı ile ilgili sayfalar Kemal Gözler, “Tabii Hukuk ve Hukuki Poziti- vizme Göre Adalet Kavramı”
7 Ara Sınav Hukuk Felsefesinde Adalet Anlayışı – Güncel Hukuki Tartışma Hüseyin Hatemi, “Adalet Kavramının Mutlaklığı Ve Rölativizmin Kabul Edilmezliği”
8 Ara Sınva Gözden Geçirme – Hak Kavramı, Hakların Türleri Demir, s. 387 - 420
9 Hakkın Kazanılması ve Kaybedilmesi – Hakkın Konusu – Güncel Hukuki Tartışma Rönesans Felsefesi Demir, s. 420 - 447 Işıktaç, s. 131 – 173 Mesut Yıldız, “Devlet ve Hukuk Bağlamında Hobes, Rousseau ve Kant’ta Özgürlük Sorunu”
10 Özel Hukuk Dalları – Kişiler Hukuku Rönesans Felsefesi Demir, s. 335 – 342; 390 - 401 Işıktaç, s. 131 – 173 Bünyamin Bezci, “Kant ve Hegel’in Felsefesinde Etik Anlayışı”
11 Özel Hukuk Dalları – Borçlar Hukuku Demir, s. 353 - 357
12 Özel Hukuk Dalları – Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku Modern Felsefik Hukuk Yakşalımları Demir, s. 347- 357 Işıktaç, s. 327 – 364 Niyazi Öktem, “Ronald Dworkin ve Hukuk Felsefesi”
13 Kamu Hukuku Dalları – Anayasal Kavram Tartışmaları Modern Felsefik Hukuk Yakşalımları Demir, s. 99 - 211 Işıktaç, s. 376 – 435
14 Kamu Hukuku Dalları – İdare Hukuku, Ceza Hukuku Demir, s. 212 - 226
15 Sunum – Güncel Hukuki Tartışma Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
16 Sunum – Güncel Hukuki Tartışma Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler

 

Dersin Kitabı Fevzi Demir, Hukuka Giriş ve Temel Kavramlar, İzmir 2012, Yasemin Işıktaç, Hukuk Felsefesi, Filiz Kitabevi, İstanbul 2010
Diğer Kaynaklar Adil İzveren, Hukuk Felsefesi, Dokuz Eylül Üni. Huk. Fak. Döner Sermaye İşletmesi Yay. NO:45, Ankara 1994.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
45
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
25
Final / Sözlü Sınav
1
32
    Toplam
220

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler