Hukuk Fakültesi

HUK 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Roma Hukuku*
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 102
Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Günümüz Türk hukukuna kaynaklık eden Roma hukukunu tanıyarak Türk hukukuna ilişkin kavram, kurum ve ilkelere kaynaklık eden Roma hukuku kurum, ilke ve kavramlarını tanıyarak karşılaştırılmasını yapmak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Roma hukuk kurumlarını tanımak-Roma siyasi tarihini ve hukuk kurumlarıyla ilişkisini bilmek
  • Roma hukuku bakımından dava-hak ilişkisi ve Roma'da yargılamanın arzettiği özellikler ve buna göre farklı sistemleri bilmek ve kararın icrasını tanımak
  • Roma hukukunda borç kavramı- sözleşme türleri- sözleşmelerin özellikleri- sözleşmelerin son bulması - haksız fiiller ve sorumluluk kurumlarını tanıyarak Borçlar Hukuku dersine hazırlık ve bu konularda farkındalık yaratmak
  • Roma hukukunda kişi ve aile kavramlarını tanımak
  • Roma eşya hukukuna dair temel kavramları tanımak günümüz eşya hukukundan farklılıkları tespitle farkındalık yaratmak
  • Roma miras hukukuna genel bakış ve farklılıkları tespit edebilme farkındalığı yaratmak
Tanımı Roma Hukukunun önemi ve tarihsel gelişimi, Roma Hukukunun temel kavramları, hukuk türleri, Roma hukukunda kişi kavramı ve ehliyet, sübjektif haklar; Actio ve Exceptio, genel olarak hukuki tasarruflar ve sözleşmeler, geçerlilik koşulları, hukuka aykırı işlemler incelenecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Roma'nın genel siyasi ve toplumsal tarihine bakış Roma hukuku dersleri önsöz
2 Roma devletinin siyasi devirleri Roma hukuku dersleri 1-40
3 Roma devletinin siyasi devirleri Roma hukuku dersleri 1-40
4 Roma hukukunun kaynakları Roma hukuku dersleri 41-115
5 Roma hukukunun devirleri Roma hukuku dersleri 41-79
6 Roma hukukunun devirleri Roma hukuku dersleri 79-115
7 Roma Hukukunun modern hukuka etkisi ve genel değerlendirme Roma Hukuku dersleri 116-120
8 Ara sınav
9 Genel kavramlar-Hukuk, hak, dava, hak ehliyeti Roma hukuku dersleri 121-154
10 Roma ailesi, vesayet ve kayyımlık Roma hukuku dersleri 155-166
11 Hukuki olay, hukuki muamele Roma hukuku dersleri 167-182
12 Fiil ehliyeti - Hukuki muamelenin arızi unsurları Roma hukuku dersleri 183-199
13 Hukuki muamelelerin hükümsüzlüğü Roma hukuku dersleri 200-220
14 Roma usul hukuku Roma hukuku dersleri 227-288
15 Roma usul hukuku Roma hukuku dersleri 227-288
16 Final için tekrar

 

Dersin Kitabı Belgin Erdoğmuş, Bülent Tahiroğlu: Roma Hukuku Dersleri, İstanbul 2010.
Diğer Kaynaklar Belgin Erdoğmuş - Bülent Tahiroğlu: Roma Hukuku Dersleri, İstanbul 2010 ; Ziya Umur: Roma Hukuku, İstanbul 2010 ; Özcan Karadeniz Çelebican: Roma Hukuku, Ankara 1980 ; Barry Nicholas: An Introduction to Roman Law, Oxford, 1962

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
35
Final / Sözlü Sınav
1
50
    Toplam
178

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler