Hukuk Fakültesi

HUK 103 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 103
Güz
3
0
3
8

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencilerin medeni hukukun kaynakları, temel kavramları, alt dalları ve bu alt dallarından olan kişiler hukuku konusunda bilgi sahibi olmalarıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Medeni Hukukun temel kavramlarını bilir.
  • Medeni hukukun alt dallarını tanır ve gerekli yorumlamaları yapabilir.
  • Kişiler Hukuku’nun temel ilkelerini açıklayabilir. Gerçek ve tüzel kişi kavramlarını ayırt edebilir.
  • Kişilik hakkı kavramını açıklayabilir ve kişilik hakkına yönelik saldırılara karşı başvurulacak savunma yöntemlerini bilir.
  • Hak ehliyeti - fiil ehliyeti ayrımını ve kavramlarını açıklayabilir. Ehliyet açısından kişilerin sınırlandırılmasını bilir
Tanımı Dersin esas kapsamını medeni hukukun temel ilkeleri ve kişiler hukuku oluşturmakta olup; mukayeseli hukukta kişi ve kişilik kavramı, gerçek ve tüzel kişiler (dernekler, vakıflar), hak ehliyeti, hukuki işlem ve haksız fiil ehliyeti, kişilik hakkına saldırılar, kişiliğin ve özellikle özel hayat ile kişinin itibarının korunması, ad, hısımlık, yerleşim yeri, isim, kişisel durum sicili konuları konularına ayrıntılı olarak yer verilecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hukuk Kavramı, Medeni Hukukun Tanımı, Alt Dalları, Medeni Hukukun Düzenleniş Şekli Bakımından Hukuk Sistemleri, Medeni Hukuk Alanındaki Kanunlaştırma Hareketleri
2 Medeni Hukukun Kaynakları ve Uygulanması, Yorum Kavramı, Kanun Boşluğu ve Kanun Boşluğunun Doldurulması, Hakimin Takdir Yetkisi
3 Hak Kavramı, Hakların Çeşitleri
4 Hakların Kazanılması ve Kaybedilmesi, İyiniyet İlkesi ve Özellikle Hakların Kazanılmasında İyiniyet İlkesinin Rolü
5 Hakların Kullanılması ve Dürüstlük Kuralı, Hakların Korunması
6 Konuların Gözden Geçirilmesi ve Pratik Çalışmalar
7 Ara sınav
8 Kişiler Hukukuna Giriş ve Genel Bilgiler, Gerçek Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi
9 Hak ve Fiil Ehliyeti Ayırımı ve Türleri
10 Kişilik Hakkı ve Kişilik Hakkının Korunması
11 Kişilerin Adı, Hısımlık
12 Yerleşim Yeri, Kişisel Durum Sicili
13 Tüzel Kişi Kavramı ve Gerçek Kişi Tüzel Kişi Ayırımı
14 Dernekler
15 Vakıflar
16 Dönem Konularının Gözden Geçirilmesi ve Pratik Çalışmalar

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar M.Kemal Oğuzman/Nami Barlas, Medeni Hukuk, İstanbul, 2014; Mustafa Dural/Suat Sarı, Türk Özel Hukuku Cilt 1 Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, İstanbul, 2013; Mustafa Dural/Tufan Öğüz, Türk Özel Hukuku, Cilt II Kişiler Hukuku, İstanbul,2013; A. Zevkliler/A. Havutçu /H. Albaş /M.B. Acabey/İ. Serdar/D. Gürpınar, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, Ankara, 2013

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
40
Final / Sözlü Sınav
1
52
    Toplam
220

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler