Hukuk Fakültesi

HUK 104 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Aile Hukuku*
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 104
Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencilerin medeni hukuk konusunda ve medeni hukukun bir altdalı olarak aile hukuku konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Aile hukukunun temel ilkelerini açıklayabileceklerdir.
  • Aile hukuku ve bununla ilişkili olarak ailenin korunmasına ilişkin yasal düzenlemeleri inceleme yeterliliğini kazanacaktır.
  • Nişanlanma, evlenme ve boşanmanın hukuki sonuçlarını açıklayabilecek ve olayları değerlendirebilecektir.
  • Evlat edinme, velayet ve vesayet kavramlarını tam olarak değerlendirebilecektir
Tanımı Dersin esas içeriğini Aile Hukuku oluşturmaktadır. Özel olarak, aile kavramı ve aile hukukunda geçerli olan ilkeler, nişanlanma, evlenme, evliliğin genel hükümleri, evlilik birliğinin ortadan kalkması, soy bağı, evlat edinme, vesayet konularına yer verilecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Aile hukukuna giriş ve Türk Aile hukuku sistemi
2 Nişanlanma ve nişanlanmanın sona ermesi
3 Evlenme, evliliğin şartları ve genel hükümleri
4 Evlenme, mali ilişkiler ve mal rejimleri
5 Evliliğin sona ermesi
6 Konuların gözden geçirilmesi ve pratik çalışmalar
7 Boşanma
8 Ara sınav
9 Boşanmanın hukuki sonuçları
10 Soybağı, hısımlık
11 Evlat edinme
12 Velayet
13 Vesayet
14 Vesayetin sona ermesi ve pratik çalışma
15 Grup sunumları
16 Dönem konularının gözden geçirilmesi ve pratik çalışmalar

 

Dersin Kitabı Ali Naim İnan, Medeni Hukuk, Ankara 2005
Diğer Kaynaklar Aydın Zevkliler, Ayşe Havutçu: Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, Ankara 2010;Rona Serozan: Medeni Hukuk Genel Bölüm, İstanbul 2008;Hüseyin Hatemi: Medeni Hukuka Giriş, İstanbul 2010; Kemal Oğuzman, Nami Barlas: Medeni Hukuk, İstanbul 2010

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
17
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
30
Final / Sözlü Sınav
1
35
    Toplam
181

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler