Hukuk Fakültesi

HUK 106 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Anayasa Hukuku II*
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 106
Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı 1. Dönem Anayasa Hukuku I dersinde görülmüş olan Anayasa Hukukunun genel esaslarına ilişkin bilgi ve kavramların ardından 2. dönem Anayasa Hukuku II dersinde, Türk Anayasa Hukukuna ilişkin bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda dersin hedefi, Türk anayasacılık hareketlerine ilişkin ve 1982 Anayasası öncesi Türk Anayasalarının genel hatlarıyla öğretilmesi, ardından 1982 Anayasasına hakim olan ilkelerin, 1982 Anayasasının temel hak ve özgürlükler rejiminin, yasama ve yürütme organına dair hükümlerin, yargı bağımsızlığının ve anayasa yargısına ilişkin kavram ve kuralların kavratılmasıdır. Tüm bu konuların anlatımında, birinci dönem öğrenilen konularla bağlantı kurularak, öğrencilerin insan hakları, hukuk devleti ve demokrasi kavramlarını içselleştiren bir bakış açısına sahip olmaları hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türk anayasal gelişmeleri ile 1982 Anayasasının temel hak ve özgürlükler rejimi ile 1982 Anayasası ışığında yasama, yürütme ve anayasa yargısına ilişkin hükümler hakkında bilgi sahibi olacak
  • 1982 Anayasasındaki temel ilkeler ile Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerini kavrayabilecek
  • İnsan hakları hukukuna ilişkin temel kavramları öğrenerek, bu bakış açısını somut olayların çözümüne yansıtabilecek
  • Öğrenilen konuları, demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, eşitlik gibi kavramlar ışığında değerlendirme becerisine sahip olabilecek
  • Türk Anayasa Hukukuna ilişkin bilgiler ışığında, anayasa hukukuna ilişkin somut meseleleri değerlendirebilecek
Tanımı Anayasa Hukuku dersinde, Türk Anayasal gelişmeleri ve bu bağlamda 1876, 1921, 1921 ve 1961 Anayasaları, 1982 Anayasasının hazırlanış süreci, 1982 Anayasasının genel özellikleri ve geçirdiği evrim süreci, 1982 Anayasasında devletin nitelikleri ve ilkeleri, Anayasanın öngörmüş olduğu temel hak ve özgürlükler rejimi, yasama fonksiyonu, Türkiye’de yasama organının kuruluşu, TBMM üyelerinin hukuki statüsü ile görev ve yetkileri, yürütme fonksiyonu ile yürütme organının yapısı, Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanının göreve gelişleri, hukuki, cezai ve siyasal sorumlulukları, yürütmenin düzenleyici işlemleri, olağanüstü yönetim usulleri, Türk hükümet sistemi ve anayasa yargısı konuları işlenecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Osmanlı Dönemi Anayasal gelişmeleri, 1921 Anayasası Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
2 1924 Anayasası, 1961 Anayasası Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
3 1982 Anayasasının hazırlanma süreci, 1982 Anayasasının temel özellikleri, 1982 Anayasasında yapılan temel değişiklikler Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
4 Devletin temel ilkeleri ve nitelikleri Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
5 Devletin temel ilkeleri ve nitelikleri Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
6 Genel olarak insan hakları hukuku ve 1982 Anayasasının temel hak ve özgürlükler rejimi Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
7 1982 Anayasasının temel hak ve özgürlükler rejimi Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
8 Arasınav
9 TBMM üyelerinin seçimi, hukuki statüsü, TMBB’nin iç yapısı ve çalışma düzeni Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
10 Yasama İşlemleri, TBMM’nin görev ve yetkileri Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
11 Yürütme organı, Cumhurbaşkanı: Seçimi, Görev ve Yetkileri, Sorumluluğu ve Sorumsuzluğu Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
12 Bakanlar Kurulu: Kuruluşu, görev ve yetkileri, bakanların sorumlulukları Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
13 Olağanüstü yönetim usulleri- Yargı organı, yargı bağımsızlığı Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
14 Anayasa yargısı: Anayasa Mahkemesinin yapısı, görev ve yetkileri, Anayasaya uygunluk denetimi yolları Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
15 Bireysel başvuru ve Anayasa Mahkemesi kararlarının özellikleri Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
16 Anayasanın değiştirilmesi ve genel değerlendirme Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler

 

Dersin Kitabı Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, 2014; Zafer Gören, Anayasa Hukuku, 2011.
Diğer Kaynaklar Bülent Tanör- Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına göre Türk Anayasa Hukuku, 2014; Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, 2014.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
70
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
17
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
30
Final / Sözlü Sınav
1
50
    Toplam
179

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler