Hukuk Fakültesi

HUK 200 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Türk Hukuk Tarihi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 200
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bir bilim olarak hukuk kendi içinde alt disiplinlere ayrılır. Belli bir zaman ve yerde yürürlükte olan hukuk sistemini ve hukuk kurallarını inceleyen hukuk dogmatiği ile hukukun tarih içinde çeşitli toplumlarda nasıl geliştiği, bir toplumun hukuk sisteminin hangi evrelerden geçerek ve hangi hukuk anlayışlarından esinlenerek çağlar içinde yol aldığını inceleyen hukuk tarihi, genellikle birbiri içinde ve yer yer de birbiri ile karıştırılarak anlatılır. Dersin öncelikli amacı, hukuk tarihini bilimsel niteliğine uygun bir içerikle anlatmaktır. Hukuk Tarihi dogmatik hukukun bilimi içinde yer alan bir ders değildir. Çeşitli ülkeler, toplumlar ve hukuk düzenleri içinde hukuk kurallarının hangi kaynaklardan beslenerek ortaya çıktığı ve çağlar içinde hangi koşulların ve faktörlerin etkisiyle gelişip çeşitlendiği, hukuk sistemlerinin gelişim ve değişiminin nedenleri ve sonuçları konusunda bilimsel verilen ışığında doğru bilgilere ulaşmak bu dersin amacıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hukuk bilimini; kamu hukuku/özel hukuk - dogmatik hukuk/doktriner hukuk, pozitif hukuk/doğal hukuk, ayrımları içinde tanımış ve öğrenmiş olacaklardır.
  • Hukuk tarihinin hukukun diğer alanları ile ilişkisini (hukuk felsefesi, hukuk siyaseti, hukuk sosyolojisi vb.) anlayacak ve hukuk tarihinin bilimsel alanındaki konuları yorumlama yeteneği kazanmış olacaklardır.
  • Hukuk sistemlerinin geçmişten günümüze çeşitli uygarlıklar ve toplumlar içinde nasıl doğup geliştiği hakkında genel bilgiler edinmiş olacaklardır.
  • Eski çağlardan bugüne, hukuk sistemlerinin doğuşunda etkili olan dinsel, geleneksel, ahlaki etmenler ve bunların hukuk kurallarının biçimlenmesinde oynadığı rolü öğrenmiş olacaklardır.
  • Roma hukuku, İslam Hukuku, Kanonik Hukuk gibi belli başlı dogmatik hukuk sistemlerinin hangi coğrafyalarda nasıl doğup geliştikleri ve bugünün modern hukuk sistemlerine neler kattıkları konusunda bilgilenmiş olacaklardır.
  • Tüm bu bilgiler, hukuk kuralı, emir, yasa gibi kavramlarla ifade edilen normların hukuk sistemi içindeki yeri, yaptırım değerleri ve yaptırım gücünü nereden aldıkları konusunda güvenilir nitelikte bilgilerdir. Mesleki bilgi ve uzmanlığını hukuk alanında kazanmak üzere eğitim alan öğrencilerin bu bilgilere ulaşmış bir hukukçu olarak yetişmesi, bunları nerede nasıl kullanacağının becerisine de kavuşmuş olması demektir.
  • Hukuk tarihi hukuk biliminin alt yapısını oluşturan temel derslerden biridir. Özel hukuk ve kamu hukukunun değişik disiplinlerinin her biri, hukuk tarihi içinde şekillenmiş kural ve kurumlara dayanır. Hukuk tarihi bilmek, hukukun kaynağı ve köklerini bilmek demektir.
Tanımı Hukuk tarihinin hukuk bilimi içindeki yeri, hukuk tarihinin temel inceleme konuları, ilkçağdan günümüze hukuk kurallarının doğuş ve gelişimine etki eden faktörler, hukuk sistemlerinin zaman, yer ve koşullara bağlı olarak çeşitlenmesi ve farklılaşmasının sebep ve sonuçları, İslam hukuku, Roma hukuku, Kilise hukuku gibi dogmatik hukuk örneklerinin hukuk tarihi içinde, hukukun evriminde oynadıkları rol gibi konular bu dersin içeriğini oluşturur.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hukuk tarihinin hukuk bilimi içindeki yeri, diğer alt disiplinlerle karşılaştırmalı olarak anlatılacaktır. Ders notu ve kaynakların ilgili kısımları
2 Hukuk tarihinin kamu ve özel hukuk alanlarına tekabül eden konuları ayrıştırılacak ve daha sonraki haftalarda sistematik bir anlatım oluşturmak üzere her konunun içeriği belirlenecektir. Ders notu ve kaynakların ilgili kısımları
3 İlk çağ toplumlarında toplumsal düzeni sağlayan kuralların doğuş ve gelişimi üzerinde durulacaktır. Ders notu ve kaynakların ilgili kısımları
4 Ortaçağ hukuk anlayışını biçimlendiren siyasi, ekonomik ve sosyolojik koşullar anlatılacak, bu koşulların ortaya çıkardığı hukuk sisteminin temel referansları açıklanacaktır. Ders notu ve kaynakların ilgili kısımları
5 İlk Çağ ve Ortaçağ hukuk anlayışının dayandığı dinsel temeller ve bu temeller üzerinde biçimlenen tanrısal doğal hukuk anlayışına özgü hukuk sisteminin uygulanışı konusunda bilgiler verilecektir. Ders notu ve kaynakların ilgili kısımları
6 Arasınav için tekrar Ders notu ve kaynakların ilgili kısımları
7 Arasınav
8 Modern çağlarda yeni hukuk sistemlerinin ortaya çıkışını sağlayan tarihsel, ekonomik, kültürel ve siyası koşullar Ders notu ve kaynakların ilgili kısımları
9 İslam Hukuku ve Kilise Hukuku (Kanonik Hukuk)nun ana ilkeleri ve geçerli oldukları coğrafyalarda uygulanma biçim ve yöntemleri Ders notu ve kaynakların ilgili kısımları
10 Kara Avrupası ve Anglo Sakson hukuk sistemlerinin doğuş ve gelişmesinde etkili olan faktörler Ders notu ve kaynakların ilgili kısımları
11 Laik hukuk anlayışının çağdaş hukuk sistemlerine etkisi ve sonuçları Ders notu ve kaynakların ilgili kısımları
12 Türk hukukunun cumhuriyet öncesi kaynakları ve uygulanışına esas ilkeler Ders notu ve kaynakların ilgili kısımları
13 Cumhuriyet sonrası hukuk devrimleri ışığında gelişen modern laik hukuk sisteminin temel esasları Ders notu ve kaynakların ilgili kısımları
14 Günümüz hukukunun yeni ihtiyaçlar ve anlayışlar doğrultusunda gelişim ve değişiminde izlenen yol ve yöntemler Ders notu ve kaynakların ilgili kısımları
15 Final için tekrar Ders notu ve kaynakların ilgili kısımları
16 Dönemin gözden geçirilmesi Ders notu ve kaynakların ilgili kısımları

 

Dersin Kitabı Ahmet MUMCU/Coşkun ÜÇOK; Türk Hukuk Tarihi, Turhan Kitabevi, 2010.
Diğer Kaynaklar Mehmet Akif AYDIN; Türk Hukuk Tarihi, İstanbul 2009.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
25
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
15
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler