Hukuk Fakültesi

HUK 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I*
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 201
Güz
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun Genel Hükümlerinin değerlendirilmesi, bilimsel ve yargısal kaynaklar ışığında borç ilişkisinin doğumu, hükümleri ve türlerinin irdelenmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Borç ilişkisi ve borç kavramı ile borcun kaynakları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
  • Sözleşmelerin kurulması hüküm ve sonuç doğurmasına ilişkin bilgiler edineceklerdir.
  • Temsil kurumunu, temsilin türleri hüküm ve sonuçlarını öğreneceklerdir.
  • Borçların ifa edilmesinin sonuçları ve üçüncü kişilere etkisi konularına hâkim olacaklardır.
  • Sözleşmenin geçersiz olmasının yaptırımlarına hâkim olacaklardır.
Tanımı Bu dersin kapsamında Borçlar Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu ile karşılaştırmalı olarak Borçlar Kanununun sistematiği, Borçlar Hukukunun kaynakları, borç ve borç ilişkisi, hakların türleri (alacak düzenleme hakları), sorumluluk kavramı, borç ilişkilerinin kaynakları, hukuki işlemlerden ve özellikle sözleşmeden doğan borçlar; sözleşmenin kurulması, tamamlanması ve değişen koşullara uyarlanması konuları okutulacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel bilgiler, Borçlar Hukukunun konusu ve kaynakları Önerilen kaynakların çalışılması
2 Borç ve borç ilişkisinin kaynakları, sorumluluk kavramı Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
3 Hukuki işlemlerden ve sözleşmeden doğan borç ilişkileri, sözleşmenin konusu ve kurulması Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
4 Sözleşme özgürlüğü ilkesi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
5 Sözleşmenin geçerlilik koşulları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
6 Ara sınav tekrarı Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
7 Ara sınav
8 Sözleşmelerde şekil ve sözleşmelerin yorumu Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
9 Genel işlem şartları ve denetlenmesi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
10 İrade ile irade açıklaması arasındaki uyumsuzluk Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
11 Borçlar Hukukunda temsil ve yetkisiz temsil Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
12 Haksız fiil kavramı ve kusura dayanan sorumluluk halleri Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
13 Kusursuz sorumluluk halleri Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
14 Sebepsiz zenginleşme Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
15 Final için tekrar Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi

 

Dersin Kitabı Fikret Eren: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2010
Diğer Kaynaklar Kemal Oğuzman, Turgut Öz: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul2010; Haluk N. Nomer: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2011;Ahmet M. Kılıçoğlu: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2010

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
18
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
14
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
14
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
182

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler