Hukuk Fakültesi

HUK 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 202
Bahar
3
0
3
7

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun Genel Hükümlerinin değerlendirilmesi, bilimsel ve yargısal kaynaklar ışığında borç ilişkisinin hükümleri ve sona ermesinin irdelenmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarı ile tamamlayabilen öğrenciler; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun borç ilşkisinin hükümleri ve sona ermesine ilişkin hükümlerini yorumlayabileceklerdir.
  • Borç ilişkisinin taraflarındaki değişiklik ve borçlu tarafın/alacaklı tarafın birden fazla olduğu durumları değerlendirmek.
  • Özel hukukun diğer dallarına ilişkin gereken bilgi birikimini edinmek.
  • Özel hukukta zamanaşımı kavramının anlaşılması
  • Uygulamada ceza şartının irdelenmesi
  • Yargıtay kararları çerçevesinde ibranın incelenmesi
Tanımı Bu dersin kapsamında, Borçlar Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu ile karşılaştırmalı olarak haksız fiilden doğan borçlar, sorumluluk türleri (kusur,sebep,tehlike sorumluluğu), zarar ve tazminat, sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar, borçların ifası, borç ilişkilerinin ifa edilmemesi, borç ilişkilerinde özel durumlar (şarta bağlı borçlar, cezai şart, peypişmanlık akçesi) borçlu ve alacaklının birden fazla olması, borcun taraflarında değişiklik ve borcu sona erdiren nedenler ele alınacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Borçların ifa edilmesi
2 Alacaklının temerrüdü
3 Borçların ifa edilmemesi ve sonuçları
4 Borçlunun temerrüdü
5 Borç ilişkilerinde özel durumlar; müteselsil borçluluk
6 Şarta bağlı borçlar
7 Arasınav için tekrar
8 Arasınav
9 Ceza şartı
10 Borcun ve borç ilişkisinin sona ermesi; ibra, yenileme, alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi
11 Takas, zamanaşımı
12 Alacağın devri
13 Alacağın temlikinin sonuçları
14 Borcun üstlenilmesi
15 Final için tekrar
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Fikret Eren: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2010
Diğer Kaynaklar Kemal Oğuzman, Turgut Öz: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2010;Haluk N. Nomer: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2011;Ahmet M. Kılıçoğlu: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2010

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
17
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
Ödev
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
168

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler