Hukuk Fakültesi

HUK 204 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İdari Yargılama Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 204
Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı İdari yargının önemini, idari yargılama usulüne ilişkin temel ilkeleri ve kuralları uygulamadan örnekler göstererek öğretmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1.İdari yargılama usulüne ilişkin temel ilkeleri ve özellikleri açıklayabilir.
  • 2.Türkiye’de idari yargının örgütlenişini ve görev alanını açıklayabilir.
  • 3.İdari dava türleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur ve bu bilgilerini meslek hayatında kullanabilir.
  • 4.İdari yargı kararlarını inceleyebilir.
  • 5.İdari uyuşmazlıkları analiz ederek mevzuata uygun çözümler sunabilir.
Tanımı Türkiye’de idari yargılama usulünün temel ilkeleri, özellikleri, kuralları, dava türleri, kanun yolları

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İdari Yargının Türkiye’de Ortaya Çıkışı, Gelişimi, Özellikleri ve Kapsamı Ders kaynaklarının ilgili kısımları
2 Türkiye’de İdari Yargının Örgütlenişi Ders kaynaklarının ilgili kısımları
3 İdari Yargının Görev Alanı Ders kaynaklarının ilgili kısımları
4 Uyuşmazlık Mahkemesi ve Uyuşmazlık Türleri Ders kaynaklarının ilgili kısımları
5 İptal Davası Ders kaynaklarının ilgili kısımları
6 Tam Yargı Davası Ders kaynaklarının ilgili kısımları
7 İdari Yargılama ile İlgili Temel İlkeler Ders kaynaklarının ilgili kısımları
8 Arasınav Ders kaynaklarının ilgili kısımları
9 İdari Yargıda Görev ve Yetki Ders kaynaklarının ilgili kısımları
10 İdari Yargıda Taraflar Ders kaynaklarının ilgili kısımları
11 İdari Yargıda Dava Açma Süresi Ders kaynaklarının ilgili kısımları
12 Davanın Açılması ve Biçimine İlişkin Koşullar Ders kaynaklarının ilgili kısımları
13 Dava Açmanın Sonuçları Ders kaynaklarının ilgili kısımları
14 İdari Yargıda Kanıtlama Yöntemi ve Araçları Ders kaynaklarının ilgili kısımları
15 Kanun Yolları Ders kaynaklarının ilgili kısımları
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi Ders kaynaklarının ilgili kısımları

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

GÖZÜBÜYÜK Şeref, Yönetsel Yargı, 36.Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2017; GÖZÜBÜYÜK Şeref/TAN Turgut, İdare Hukuku, C.2 (İdari Yargılama Hukuku), 9.Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2017; ZABUNOĞLU Yahya Kazım, İdare Hukuku (Cilt 2), Yetkin Yayınları, Ankara 2013; ÖZAY İlhan, Günışığında Yönetim 2, Yargısal Korunma, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2010; Bahtiyar Akyılmaz/Cemil Kaya/Murat Sezginer, İdari Yargı Mevzuatı, 10. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2017.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
25
Final / Sözlü Sınav
1
35
    Toplam
172

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler