Hukuk Fakültesi

HUK 205 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İdare Hukuku*
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 205
Güz
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı İdare hukukunun temel kavramlarını, ilkelerini, kurallarını öğretmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İdari hukukuna ilişkin temel ilkeleri ve kavramları açıklar.
  • İdare hukukunun önemini kavrar.
  • Türkiye’nin idari teşkilatını ve idarenin görevlerini bilir.
  • İdarenin sorumluluğuna ilişkin ilkeler ve kurallar hakkında bilgi sahibi olur.
  • İdari hukukuna ilişkin yargı kararlarını inceleyebilir.
  • İdari uyuşmazlıkları analiz ederek mevzuata uygun çözümler sunabilir.
Tanımı İdare hukukuna ilişkin kavramlar ve temel ilkeler, idare hukukunun doğuşu, gelişimi ve özellikleri, idare hukukunun kaynakları, Türkiyenin idari teşkilatı, idari işlem, eylem ve sözleşmeler, kamu hizmeti, idari kolluk, idarenin sorumluluğu, kamu görevlileri, kamu malları ders kapsamında ele alınacak konulardır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İdare Kavramı ve İdare Hukuku Ders kaynaklarının ilgili kısımları
2 İdare Hukukunun Doğuşu, Gelişimi ve Özellikleri Ders kaynaklarının ilgili kısımları
3 İdare Hukukunun Kaynakları Ders kaynaklarının ilgili kısımları
4 İdare Hukukunu Etkileyen Anayasal İlkeler Ders kaynaklarının ilgili kısımları
5 Merkezi İdare Ders kaynaklarının ilgili kısımları
6 Yerel Yönetimler Ders kaynaklarının ilgili kısımları
7 Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları Ders kaynaklarının ilgili kısımları
8 Arasınav Ders kaynaklarının ilgili kısımları
9 İdari İşlemler Ders kaynaklarının ilgili kısımları
10 İdarenin Sözleşmeleri Ders kaynaklarının ilgili kısımları
11 Kamu Hizmeti Ders kaynaklarının ilgili kısımları
12 İdari Kolluk Ders kaynaklarının ilgili kısımları
13 Kamu Görevlileri Ders kaynaklarının ilgili kısımları
14 Kamu Malları Ders kaynaklarının ilgili kısımları
15 İdarenin Sorumluluğu Ders kaynaklarının ilgili kısımları
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi Ders kaynaklarının ilgili kısımları

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

GÜNDAY Metin, İdare Hukuku, 10.Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara 2015; GÖZÜBÜYÜK Şeref/TAN Turgut, İdare Hukuku, C.1 (Genel Esaslar), 11.Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 2016; ÖZAY İlhan, Günışığında Yönetim, İstanbul 2010; GÖZLER Kemal, İdare Hukuku Dersleri, 18.Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa 2016; GİRİTLİ İsmet/BİLGEN Pertev/AKGÜNER Tayfun/BERK Kahraman İdare Hukuku, 8.Bası, Der yayınları, İstanbul 2017; YAYLA Yıldızhan, İdare Hukuku, Beta Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 2010; SANCAKDAR Oğuz, US Eser, KASAPOĞLU TURHAN Mine, ÖNÜT, Lale Burcu, İdare Hukuku (Teorik Çalışma Kitabı), Seçkin Yayıncılık, 2015.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
30
Final / Sözlü Sınav
1
28
    Toplam
170

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler