Hukuk Fakültesi

HUK 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ticari İşletme Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 206
Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Ticari İşletme Hukukuna getirilen yeniliklerin değerlendirilmesi.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ticaret hukukunun temel ilkelerini kavrayacaklardır,
  • Ticari bir uyuşmazlıkta hangi hükümlerin uygulanacağını ve bunların sırasını belirleyeceklerdir,
  • İşletme, ticari işletme ve esnaf işletmesi kavramlarını anlayacaklardır ve aralarındaki farkları belirleyeceklerdir,
  • Bağımlı ve bağımsız tacir yardımcılarının tacir ile olan ilişkisi yönünden aralarındaki farklılıkları değerlendireceklerdir,
  • Haksız rekabetin ilkelerini ve sonuçlarını değerlendirebileceklerdir,
  • Ticaret sicilini, işleyişini ve önemini, elektronik ticaret sicilini ve kurallarını anlayacaklardır.
Tanımı Ticari hüküm kavramı, ticari işletmenin tanımı, yapısı ve hukuki niteliği, ticari işletmede merkez ve şube kavramları, ticari işletmenin devri ve rehni; ticari iş kavramı, ticari iş sayılmaya bağlanan sonuçlar, özellikle müteselsil sorumluluk ve ticari işlerde faiz, ticari işe uygulanan hükümler ve bunların sırası; ticari yargı, ticari sayılan davaların belirlenmesi ve bu bağlamda mutlak ve nisbi ticari davalar; tacir ve tacir olmanın hükümleri, tacir sıfatının kazanılması ve kaybı, tacir olmanın sonuçları; tacir yardımcıları, bağımlı yardımcılar (ticari temsilci, ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları), bağımsız yardımcılar (simsar, acente, komisyoncu); ticaret sicili, sicile kaydı gereken hususlar, sicil işlemleri, sicil memurunun inceleme görevi, sicile tescil ve ilan, tescil ve ilanın etkisi; gerçek ve tüzel kişilerde ticaret unvanı, bunun tescili, kullanılması ve korunması; işletme adı; marka, markanın tanımı ve türleri, markanın tescili, marka sahibinin hakları ve yükümlülükleri, marka ile ilgili hukuki işlemler, markanın hükümsüzlüğü ve marka hakkının sona ermesi, marka hakkının korunması; haksız rekabet, tanımı ve unsurları, başlıca haksız rekabet halleri (Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen haller), haksız rekabetin sonuçları; ticari defterler, defter ve belgelerin saklanması, ticari defterlerin ispat fonksiyonu

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, ticari işletme kavramı ve ticari işletmenin unsurları Ders izlencesi, Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 23. basıdan tıpkı basım, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, Ankara, 2017, s. 1-34
2 Ticari işletmede merkez ve şube kavramı; ticari işletmenin devri Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 23. basıdan tıpkı basım, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, Ankara, 2017, s. 34-47
3 Ticari işletmenin rehni Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 23. basıdan tıpkı basım, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, Ankara, 2017, s. 47-66
4 Ticari iş-1 Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 23. basıdan tıpkı basım, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, Ankara, 2017, s. 67-81
5 Ticari iş-2 Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 23. basıdan tıpkı basım, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, Ankara, 2017, s. 82-99
6 Ticari yargı Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 23. basıdan tıpkı basım, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, Ankara, 2017, s. 101-120
7 Tacir sıfatı Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 23. basıdan tıpkı basım, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, Ankara, 2017, s. 121-139,
8 Tacir sıfatına bağlanan sonuçlar; ticari defterler Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 23. basıdan tıpkı basım, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, Ankara, 2017, s. 139-173, 363-387
9 Ara sınav için tekrar; ara sınav
10 Ticaret sicili Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 23. basıdan tıpkı basım, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, Ankara, 2017, s. 255-269
11 Ticaret unvanı ve işletme adı Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 23. basıdan tıpkı basım, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, Ankara, 2017, s. 271-284
12 Marka hakkı ve korunması Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 23. basıdan tıpkı basım, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, Ankara, 2017, s. 285-333
13 Haksız rekabet Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 23. basıdan tıpkı basım, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, Ankara, 2017, s. 335-361
14 Bağımlı tacir yardımcıları; bağımlı tacir yardımcılarına bağlanan sonuçlar Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 23. basıdan tıpkı basım, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, Ankara, 2017, s. 177-199
15 Bağımsız tacir yardımcıları Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 23. basıdan tıpkı basım, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, Ankara, 2017, s. 199-254
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 23. basıdan tıpkı basım, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, Ankara, 2017; Hüseyin Ülgen/Mehmet Helvacı/Abuzer Kendigelen/Arslan Kaya/Füsun N. Nomer Ertan; Ticari İşletme Hukuku, 5. Baskı, Oniki Levha Kitapçılık, İstanbul, 2017; Mehmet Bahtiyar, Ticari İşletme Hukuku, 18. Baskı, Beta, İstanbul, 2017; Ali Bozer/Celal Göle, Ticari İşletme Hukuku, 4. Baskı, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, Ankara, 2017; Reha Poroy/Hamdi Yasaman, Ticari İşletme Hukuku, 16. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2017; Rıza Ayhan/Hayrettin Çağlar, Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar, 10. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2017

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
15
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
26
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler