Hukuk Fakültesi

HUK 207 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Kamu Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 207
Güz
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı, uluslararası kamu hukukunun ana alanlarını uluslararası genel hukuk temel bilgisi ile birlikte tanıtmaktır. Uluslararası hukukun değişik alanlarında genel bilgi kazanımı ; araştırma çalışmalarıyla, uluslararası hukuk kaynaklarına ulaşabilme yeterliği ; uygulama çalışmaları eşliğinde, kazanılmış bilgiyi işlevsel olarak kullanılabilir düzeye getirmek derslerin hedefleri arasındadır. Ders metodu olarak, bilginin araştırma, tartışma ve uygulama çalışmaları ile pekiştirilmesi yöntemi tercih edilmiştir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öncelikle, uluslararası hukukun tanımı, özneleri, kaynakları, diğer hukuk düzenleri ile olan ilişkisi ile uluslararası hukuktaki temel kavramlar üzerine bilgi sahibi olacaklardır (Uluslararası Kamu Hukuku -Genel). Diğer yandan, uluslararası kamu hukuku konularından;
  • Uluslararası örgütler,
  • Uluslararası ceza hukuku,
  • Silahlı çatışma ve insancıl hukuk,
  • Uluslararası insan hakları hukuku,
  • Devletlerin uluslararası sorumluluğu,
  • Uluslararası ekonomi hukuku,
  • Uluslararası deniz hukuku alanlarında bilgi sahibi olacaklar ve bu hukuk bilgilerini, uluslararası kamu hukukunun konusal ayrımlarına hâkim olarak, meslek hayatında kullanır düzeye getirebileceklerdir.
Tanımı Ders, uluslararası hukuk düzeninin kurucu unsurlarını, uluslararası hukuk kişileri arasındaki karşılıklı etki ilişkilerini dikkate alarak güncel gelişmelerle birlikte açıklamayı amaçlar. Uluslararası hukukun uluslararası ilişkilerdeki karmaşık olaylara doğru ve kapsamlı bir bakış arayışının zorunlu ve tamamlayıcı bir aracı olarak sunulması amacı, ders planı ve yöntemi seçiminde belirleyici olmuştur. Bu nedenle, uluslararası kamu hukuku genel dalı dersin ana içeriğini oluşturmakla birlikte, tamamlayıcı ve bütünleyici özellikleri nedeniyle, uluslararası kamu hukukunun her biri ana dal niteliğindeki başlıca alanları uluslararası kamu hukuku ders içeriğinde bulunmaktadır. Dersin usul hukukunu ilgilendiren bölümleri, seçilen ana dallar içinde, ilgili bölümler içinde işlenecektir (uyuşmazlıklara ilişkin mevcut çözüm mekanizmaları-uluslararası yargı organları ve başvuru koşulları gibi). Benzer şekilde, uluslararası örgütler, kuruluş sebeplerini oluşturan nedenlere bağlı kalınarak güncel gelişmeler ışığında değerlendirilecektir (Birleşmiş Milletler-uyuşmazlık kuralları ve denetimi-silahlı müdahale kuralları gibi).

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası Hukuk temel kavramları, Uluslararası Hukuk düzeni, Uluslararası Hukuk hakkında teoriler (Lotus davası ışığında-Uluslararası sürekli Adalet Divanı, Lotus davası (“Affaire du «Lotus»”, “ The case of the S.S. «Lotus» ”), Seri A, Karar no. 9, 7 Eylül 1927). -AKSAR (bkz. Kaynaklar), Cilt I, 21- 31. -BOZKURT Enver, POYRAZ Yasin, KÜTÜKÇÜ Akif, Devletler Hukuku Pratik Çalışmaları, Ankara, Asil Yayın, 2004, s. 2-25 ; -Uluslararası Daimi Adalet Divanı, Lotus Davası kararı (1927) –özellikle, UAD’nin resmi internet sitesinden elde edilebilecek karar aslından (ing. veya fr.), Bölüm III, sayfa 18 (http://www.icj-cij.org/pcij/series-a.php?p1=9&p2=1) ; -PAZARCI H. (Bkz. Kaynaklar), Uluslararası Hukuk, 1-16. -Uluslararası Hukuk Komisyonu ve çalışmaları hakkında bilgi: http://www.un.org/law/ilc/
2 Uluslararası Hukukun Kaynakları/ Uluslararası Hukuk ve İç Hukuk - Bölgesel Hukuk ilişkisi. - Uluslararası Adalet Divanı Statüsü, 38. Madde (http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=2&p3=0) ; - BROWNLIE (bkz. Kaynaklar), 3-29; - Ders notunun ( AKSAR Y.) ilgili bölümleri 275- 286.
3 Uluslararası Hukuk kişileri ( Devlet, Uluslararası Topluluk, …)/Devlet Yetkisi (Yetki Kuramları). PAZARCI H. (Bkz. Kaynaklar), Uluslararası Hukuk, 137-175 ; A.İ.H.M. nin "yetki" konulu içtihatları( Örn. : Banković and Others v. Belgium and 16 Other Contracting States ((dec.) [GC], no. 52207/99, ECHR 2001 XII) ; Loizidou v. Turkey, judgment of 18 December 1996, Reports 1996 VI, § 56; Cyprus v. Turkey [GC], no. 25781/94, ECHR 2001-IV; Issa and Others v. Turkey, no. 31821/96, 16 November 2004; Öcalan v. Turkey [GC], no. 46221/99, ECHR 2005-IV.).
4 Andlaşmalar Hukuku ( 23.05.1969 tarihli Viyana Sözleşmesi). -Ders notlarının ve belirtilen kaynakların ilgili bölümleri. Ör. PAZARCI H. (Bkz. Kaynaklar), 36- 95) ; -Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi 22 Mayıs 1969 (Türkçe çevirisi için bkz. : http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/Viyana_69.pdf)
5 Devlet Kavramı (Tanıma- Ardıl olma ve Diplomasi ve Konsolosluk Hukuku)/Uluslararası Örgütler ( Birleşmiş Milletler Örgütü ve bölgesel örgütlenmeler- Avrupa Konseyi örneği). -Ders notlarının ilgili bölümleri; -Birleşmiş Milletler Örgütü resmi İnternet sitesi: http://www.un.org Avrupa Konseyi resmi İnternet sitesi : http://hub.coe.int/en/web/coe-portal
6 Uluslararası Mahkemeler ( Uluslararası Adalet Divanı ışığında). Ders notlarının ilgili bölümleri ve "Kaynaklar" kısmında geçen uluslararası mahkemelerin resmi İnternet siteleri yardımıyla genel bilgi.
7 Uluslararası İnsan Hakları Hukuku ( İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına dair Sözleşme - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uygulamaları). İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’nin 1-15, 34-35. Maddelerinin okunması (http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_TUR.pdf) ; A.İ.H.M. İçihat veri tabanını inceleme (HUDOC): http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#
8 Devletlerin Uluslararası Sorumluluğu. Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun konu ile ilgili çalışması: http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/projet_d%27articles/9_6_2001_francais.pdf (fransızca) ; http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles/9_6_2001.pdf (ingilizce)
9 Konuların gözden geçirilmesi. SORULAR-TARTIŞMA
10 Pratik Çalışma Pratik çalışma 8. dersin sonunda belirlenecektir.
11 Milletlerarası Uyuşmazlıkların Barışçıl Çözüm Yolları (Diplomatik yollar, Uluslararası hakemlik). -PAZARCI H. (Bkz. Kaynaklar), 373- 402. - Julien ASSANGE – Wikileaks örneğinde ( olay özeti için bkz. http://www.bbc.co.uk/news/world-11047811 ) Devletlerin uluslararası ilişki ve faaliyetleri ; - LaGrand davası ( U.A.D., LaGrand (Germany v. United States of America, No. 104, 02/03/1999), bkz. : http://www.icj-cij.org/docket/files/104/7736.pdf
12 Uluslararası Hukukta Güç Kullanımı ( Birleşmiş Milletler Şartı)/ Uluslararası Hukuk ve Silahlı Çatışmalar/İnsancıl hukuk kuralları. -BROWNLIE I. (Bkz. Kaynaklar), 729-749. - Birleşmis Milletler Şartı, 7. Bölüm okuma (39. Madde vd.) (http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/3-30.pdf). - Irak/ Suriye örnekleri. - Uluslararası Kızılhaç Komitesi resmi İnternet sitesi- 1949 Cenevre Sözleşmeleri ve Protokoller: http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/index.jsp
13 Uluslararası Ceza Mahkemesi -ICC/CPI ( Roma Statüsü-1998). U.C.M. Statüsü (Roma 1998), türkçe çevirisi şu adreste bulunabilir : http://www.ucmk.org.tr/images/belgeler/uluslararasi_ceza_mahkemesi_roma_statusu.pdf U.C.M resmi internet sitesinin incelenmesi (http://www.icc-cpi.int/Pages/default.aspx)
14 Uluslararası Deniz Hukuku (1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi-Karasuları/Kıta Sahanlığı/Açık Deniz). KURAN S. (Bkz. Kaynaklar), 197-211, 237-262; Okuma: Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (United Nations Convention on the Law of the Sea. Montego Bay, 10 December 1982) Sözleşmenin türkçe örneği: http://denizhukuku.files.wordpress.com/2008/08/denizhukuku1.pdf
15 Uluslararası Ekonomi Hukuku (Dünya Ticaret Örgütü – Organisation mondiale du commerce “OMC” – World Trade Organisation “WTO”/ D.T.Ö. Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkların Çözümü. - D.T.Ö.- Uyuşmazlıkların Çözüm Mekanizması hakkında bilgi : http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm ; ABD-Türkiye Pirinç başvurusu ( AFFAIRE DS334) ışığında (D.T.Ö) uyuşmazlıkların çözümü mekanizması (http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds334_f.htm) - B.M Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (http://www.uncitral.org/uncitral/fr/index.html)
16 Ders konularının gözden geçirilmesi. Geçmiş ön hazırlık çalışmalarının ve ders notlarının tekrarı.

 

Dersin Kitabı AKSAR Yusuf, Teoride ve uygulamada Uluslararası Hukuk -I- ve -II-, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2013, Hukuk n. 1232.
Diğer Kaynaklar -BROWNLİE Ian, Principles of Public International Law, Seventh Edition, London, Oxford University Press, 2008; -DAILLIER Patrick- PELLET Alain, Droit international public, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2002; -SUR Melda, Uluslararası Hukukun Esasları, İstanbul, Beta Yayınları, 2013, 6. Baskı ; -PAZARCI Hüseyin, Uluslararası hukuk, Ankara, Turhan Kitabevi, 2013. - BOZKURT Enver, M. Akif KÜTÜKÇÜ, Yasin POYRAZ, Devletler Hukuku, Yetkin Yayınları, 2013, 7. Baskı. - KURAN Selami, Uluslararası Deniz Hukuku, İstanbul, Türkmen Kitabevi, 2009, 3 Baskı. - Öğretim elemanı tarafından verilecek diğer okumalar. - İnternet üzerinden erişimi olan ve derslerde kullanılacak diğer kaynaklar: Birleşmiş Milletler Örgütü: http://www.un.org/en/ Birleşmiş Milletler Andlaşmaları Koleksiyonu : http://treaties.un.org/ Avrupa Konseyi: http://hub.coe.int/en/web/coe-portal Avrupa Konseyi Andlaşmaları: http://www.conventions.coe.int/?pg=/treaty/menutraites_fr.asp&nd=&lg=en Uluslararası Adalet Divanı: http://www.icj-cij.org/homepage/index.php Uluslararası Ceza Mahkemesi: http://www.icc-cpi.int/Pages/default.aspx Uluslararası Ceza Mahkemesi İçtihatları: http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/Pages/situations%20and%20cases.aspx Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi: http://www.corteidh.or.cr/index.php/en Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi içtihat arama: http://www.corteidh.or.cr/index.php/en/jurisprudencia Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: http://echr.coe.int Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihat Arama (Hudoc): http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER","DECISIONS"]} Dünya Ticaret Örgütü: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm Uluslararası Hukuk Komisyonu http://www.un.org/law/ilc/ Uluslararası Kızılhaç Komitesi : http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/index.jsp B.M. Uluslararası Hukuk Komisyonu : http://www.un.org/law/ilc/

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
6
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
16
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler