Hukuk Fakültesi

HUK 210 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Vakıflar Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 210
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Vakıflara ilişkin yasal düzenlemeler(5737 sayılı Kanun ve 6760 sayılı Kanunla Yönetmelikler konusunda bilgi sahibi olunması, vakıf hukuku alanındaki temel ilke, kavram ve kurumlar hakkında bilgi sahibi olunması sağlanarak farkındalık yaratılması
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Vakıflar hakkında genel bilgiye sahip olacak
  • Vakıf senedi, vakıf yöneticisi gibi kavramlar hakkında bilgi sahibi olacak
  • Osmanlı'dan günümüze vakıfların önemini kavrayacak
  • Vakıflarla ilgili hukuki sorunların çözümlenmesine yönelik mevzuata hakim olacak
Tanımı Bu derste Osmanlıdan beri son derece olan vakıf ve buna bağlı olarak bazı kavramlar (vakıf senedi vakıf yöneticisi hayrat akarmukataalı vakıf icareteynli vakıfmazbut vakıf mülhak vakıf galle fazlası gibi)kavramlar ele alınacak, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu hükümleri irdelenecektir. Ayrıca 6760 sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanun un yanısıra Vakıflar alanındaki Yönetmelikler örneğin Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği, 5737 sayılı Vakıflar kanununun geçici 11.maddesinin uygulanmasına ilişkin yönetmelik ele alınacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Vakıf kavramı ve türleri Vakıflar Kanunu derste öğrenci yanında bulunacaktır.
2 Vakıflarda yönetim ve temsil Vakıflar Kanunu derste öğrenci yanında bulunacaktır.
3 Vakıf yöneticisi olamayacaklar ve vakıf yöneticilerinin sorumluluğu Vakıflar Kanunu derste öğrenci yanında bulunacaktır.
4 Vakıf malları ve faaliyetleri Vakıflar Kanunu derste öğrenci yanında bulunacaktır.
5 Vakıfta amaç ve işlev değişikliği Vakıflar Kanunu derste öğrenci yanında bulunacaktır.
6 Hayrat taşınmazların niteliği, özellikleri ve değerlendirilmesi, hayrat taşınmazların tahsisi Vakıflar Kanunu derste öğrenci yanında bulunacaktır.
7 Taviz bedeli, tahsili şekli, kiralanmaları Vakıflar Kanunu derste öğrenci yanında bulunacaktır.
8 Arasınav
9 Vakıfların uluslararası faaliyetleri Vakıflar Kanunu ve Yönetmeliği derste öğrenci yanında bulunacaktır.
10 Vakıfların iktisadi işletme ve şirket kurması Vakıflar Kanunu ve Yönetmeliği derste öğrenci yanında bulunacaktır.
11 Sona eren ya da dağıtılan yeni vakıfların mal ve hakları Vakıflar Kanunu ve Yönetmeliği derste öğrenci yanında bulunacaktır.
12 Vakıfların Muhasebesi ,beyanname ve vakıfların Denetimi Vakıflar Kanunu ve Yönetmeliği derste öğrenci yanında bulunacaktır.
13 MAZBUT VE MÜLHAK VAKIFLARDA GALLE FAZLASI
14 Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Meclisi 6760 sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında kanun öğrenci yanında bulanacaktır.
15 Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı YENER, S.: Vakıfların Temel Mevzuatı(içtihat özetli)eski ve yeni(son değişiklikler işlenmiş)Ankara 2011.
Diğer Kaynaklar ULUÇ, Yusuf : Vakıflar Hukuku ve Mevzuatı, Ankara 2008; AKİPEK,Ş./ALTAŞ, H. Vakıflarda Evladiye Davaları , AÜHFD ;YENER, Serhat: Hayrat Vakıf Mallarının Hukuki Durumu Üzerine Bir İnceleme,. REVAK, Sivas 1992, sh.92 vd. 3.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
16
256
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
6
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
323

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler