Hukuk Fakültesi

HUK 302 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ceza Özel Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 302
Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Ceza Özel Hukuku dersi ile amaçlanan, Türk Ceza Kanunu’nun özel hükümlerine ilişkin genel gözlemlerin öğrencilere öğretilmesi ve Türk Ceza Kanunu’nun özel hükümler kısmında yer alan suç tipleri hakkında genel bilgiler verildikten sonra, belli suç tipleri ile korunan hukuksal yarar, fail, mağdur, maddi unsur, hukuka uygunluk nedenleri, manevi unsur, teşebbüs, içtima ve iştirak konularında ayrıntıların aktarılmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yeni Türk Ceza Kanunu’nun özel hükümlerine ilişkin genel gözlemlerin irdelenmesi
  • Uluslararası suçlar kapsamında yer alan soykırım, insanlığa karşı suçlar, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçları hakkında genel bilgi sahibi olmak
  • Suç genel teorisi çerçevesinde insan öldürme ve yaralama suçlarının farklarını incelemek.
  • İşkence ve eziyet suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar hakkında bilgi sahibi olmak
  • Türk Ceza Kanunu’nda yer alan hürriyete karşı suçlar bölümünde yer alan çeşitli suçların öğrenilmesi.
  • Yeni Türk Ceza Kanunu’nun şerefe karşı suçlar bölümünde yer alan hakaret, ve kişinin hatırasına hakaret suçları hakkında bilgi sahibi olmak.
  • Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar kapsamında yer alan çeşitli suçlar hakkında genel bilgi sahibi olmak.
  • Hırsızlık, yağma dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma gibi suçlar arasındaki farkları incelemek.
  • Topluma karşı suçlar ve Kamu güvenine karşı suçlar hakkında bilgi sahibi olmak
  • Türk Ceza Kanunu’nda yer alan bilişim alanında suçlar ve millete ve devlete karşı ssuçların öğrenilmesi
Tanımı Kişilere karşı suçlardan hayata, vücut bütünlüğüne, cinsel dokunulmazlığa, özgürlüğe karşı suçlar, şerefe karşı suçlar ve malvarlığına karşı suçlar; topluma karşı suçlardan belgede sahtecilik ve kamu barışına karşı suçlar, devlete karşı suçlardan ise kamu idaresinin güvenilirliği ve işleyişine karşı suçlar ile adliyeye karşı suçlar dersin temel konularını oluşturmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suç Göçmen Kaçakçılığı Suçu ve İnsan Ticareti Suçu Ders notu ve yardımcı kaynaklarının ilgili kısımları
2 Kasten Öldürme ve Taksirle Öldürme Suçları Ders notu ve yardımcı kaynaklarının ilgili kısımları
3 Kasten Yaralama, Taksirle Yaralama Suçları Ders notu ve yardımcı kaynaklarının ilgili kısımları
4 İşkence ve eziyet suçları Ders notu ve yardımcı kaynaklarının ilgili kısımları
5 Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar Ders notu ve yardımcı kaynaklarının ilgili kısımları
6 Hürriyete karşı suçlar Ders notu ve yardımcı kaynaklarının ilgili kısımları
7 Ara Sınav
8 Şerefe karşı suçlar Ders notu ve yardımcı kaynaklarının ilgili kısımları
9 Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar Ders notu ve yardımcı kaynaklarının ilgili kısımları
10 Malvarlığına karşı suçlar: Hırsızlık ve yağma Ders notu ve yardımcı kaynaklarının ilgili kısımları
11 Güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, karşılıksız yararlanma Ders notu ve yardımcı kaynaklarının ilgili kısımları
12 Kamu güvenine karşı suçlar(sahtecilik suçları) Ders notu ve yardımcı kaynaklarının ilgili kısımları
13 Bilişim alanında suçlar Ders notu ve yardımcı kaynaklarının ilgili kısımları
14 Kamu idaresinin güvenilirliğine karşı suçlar(zimmet,irtikap, rüşvet, görevi kötüye kullanma) Ders notu ve yardımcı kaynaklarının ilgili kısımları
15 Adliyeye karşı suçlar(iftira, suçüstlenme, suç uydurma,yalan tanıklık) Ders notu ve yardımcı kaynaklarının ilgili kısımları
16 Final

 

Dersin Kitabı

Veli Özer Özbek/Koray Doğan/Pınar Bacaksız/İlker Tepe, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler.

Diğer Kaynaklar Nevzat Toroslu, Ceza Hukuku Özel Kısım, Savaş Yayınevi, 6. Baskı, Ankara, 2012; Doğan Soyaslan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 8. Baskı, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2010.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
7
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler