Hukuk Fakültesi

HUK 303 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Medeni Usul Hukuku I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 303
Güz
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Medeni Usul Hukuku’nun temel kavramlarını, ilkelerini, kurallarını, Türkiye’deki yargılama usulüne ilişkin ilkeleri ve kuralları uygulamadan örnekler göstererek öğretmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Medeni Usul Hukukuna ilişkin temel ilkeleri ve kavramları açıklar.
  • Yargılama usulüne ilişkin temel ilkeleri ve özellikleri açıklayabilir.
  • Medeni Usul Hukukuna ilişkin mevzuatı (HMK, HMK Yönetmeliği gibi) bilir.
  • Medeni Usul Hukukuna ilişkin uygulamalar yaparak sorunların çözümü hakkında bilgi sahibi olur.
  • Yargı kararlarını inceleyebilir ve bunları somut ihtilafların çözümünde kullanır
Tanımı Medeni usul hukukunun kaynakları, Anayasa ile ilişkisi, mahkemeler teşkilatı, mahkemelerin görev ve yetkileri, yargılamaya ilişkin genel ilkeler, hâkimin davaya bakmasının yasak olması ve hakimin reddi, dava, davanın tarafları, davada tarafların temsili, dava ve dava çeşitleri, davanın açılması incelenecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yargı Kavramı, Medeni Usul Hukuku’nun amacı ve kaynakları
2 Yargılama Faaliyeti, Mahkemelerin bağımsızlığı, tarafsızlığı / Hâkimin davaya bakmasının yasak olması hâkimin reddi sorumluluğu
3 Taraflar/Davaya Müdahale
4 Medeni yargılamaya egemen ilkeler
5 Mahkemelerin görev ve yetkileri
6 Dava ve davada taraflara ilişkin dava şartları
7 Dava ve dava konusuna mahkemeye ilişkin dava şartları
8 Arasınav
9 Dava çeşitleri
10 Davanın açılması, dilekçeler teatisi
11 Ön inceleme, Tahkikat
12 İspat
13 Deliller
14 Deliller
15 Uygulama
16 Uygulama

 

Dersin Kitabı Baki Kuru/Ejder Yılmaz: Medeni Usulu Hukuku Ders Kitabı, Ankara, 2013, 24. Baskı
Diğer Kaynaklar Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammed Özekes: Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2013, 14. Baskı; Hakan Pekcanıtez/Muhammed Özekes/Mine Akkan: Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar, Ankara, 2013, 14.Baskı. Timur Muşul, Pratik Çalışma Kitabı, Ankara, 2013, 4. Baskı.\n

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
115

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler