Hukuk Fakültesi

HUK 304 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Medeni Usul Hukuku II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 304
Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Davada ispat bakımından delil türleri davadaki özel durumlar(ıslah müdahale ve türleri dava ihbarıÖnsorun bekletici sorun Müddeabihin Temliki davaların ayrılması birleştirilmesi gibi konularla karar tesisi ve karara karşı gidilebilecek kanun yolları(istinaf,temyiz gibi), geçici koruma tedbirleri(ihtiyati tedbir delil tespiti) tahkim ve arabuluculuk konularaında teorik ve uygulamaya dönük bilgilerin içselleştirilmesi)
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Medeni usul Hukukuna ilişkin kavramları tanımlayabilir.
  • Medeni Usul Hukukunun özelliklerini ve ilkelerini açıklayabilir.
  • Medeniusul Hukukuna ilişkin mevzuatı(HMK, HMK Yönetmeliği gibi) bilir.
  • Medeni Usul Hukukuna ilişkin uygulamalar yaparak sorunların çözümü hakkında bilgi sahibi olur.
  • Yargı kararlarını inceleyebilir ve bunları somut ihtilafların çözümünde kullanır
Tanımı Davanın tahkikat aşamasından itibaren özellikle ispat ve deliller başta olmak üzere davaya ilişkin bazı özel durumları( dava ihbarı, davaya müdahale ve çeşitleri, davayı ve savunmayı genişletme yasağının aşılması bakımından ıslah, davaları ayrılması ve birleştirilmesi müddeabihin temliki) karar ve karşı gidilebilecek kanun yolları geçici koruma tedbirleri( ihtiyati tedbir delil tespiti gibi)tahkim ve arabuluculuk

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yemin ve tanık delilleri İlgili usul kitaplarından derse hazırlanılması
2 Bilirkişi keşif İlgili usul kitaplarından derse hazırlanılması
3 Davada özel durumlar(Islah Müdahale ve çeşitleri Dava ihbarı) İlgili usul kitaplarından derse hazırlanılması
4 Önsorun bekletici sorun Müddeabihin Temliki davaların ayrıması birleştirilmesi İlgili usul kitaplarından derse hazırlanılması ve verilen pratiğin hazırlanması suretiyle derse katılım
5 Karar hüküm ve kanun yolu kavramı İlgili usul kitaplarından derse hazırlanılması
6 İstinaf ve temyiz İlgili usul kitaplarından derse hazırlanılması
7 Temyiz tamamlanarak pratik çalışma yapılması İlgili usul kitaplarından derse hazırlanılması ve verilen pratiğin çözümünün hazırlanması
8 Arasınav
9 Geçici koruma tedbirleri(delil tespiti) İlgili usul kitaplarından derse hazırlanılması
10 Geçici koruma tedbirleri( ihtiyati tedbir ve özellikleri) İlgili usul kitaplarından derse hazırlanılması
11 Tahkim(iç tahkim) İlgili usul kitaplarından derse hazırlanılması
12 Arabuluculuk İlgili usul kitaplarından derse hazırlanılması
13 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru İlgili usul kitaplarından derse hazırlanılması
14 Genel pratik Verilen genel pratiklerin çözümünün hazırlanması
15 Genel pratik Verilen genel pratiklerin çözümünün hazırlanması
16 Final

 

Dersin Kitabı Baki Kuru, Medeni Usul Hukuku ders kitabı, 24. Baskı; Hakan ekcanıtez, Oğuz Atalay, Muhammet Özekes, Medeni Usul Hukuku, 14. Baskı
Diğer Kaynaklar Hakan Pekcanıtez, Muhammet Özekes, Mine Akkan, Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar, 14.Bası; Timuçin Muşul, Pratik Çalışma Kitabı, 4. Baskı.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
3
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
136

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler