Hukuk Fakültesi

HUK 305 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ortaklıklar Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 305
Güz
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Ortaklıklar hukukuna hakim olan temel ilkeler, ortaklıklar hukukundaki güncel gelişmeler hakkında bilgi vermek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Adi ortaklığın önemini, işlevini, işleyişini ve tabi olduğu hukuki rejimin inceleyebilirler.
  • Kollektif ve komandit ortaklıkların şahıs ortaklığı nitelikleri, sermaye ortaklıklarından farklılıklarını ve tabi oldukları hukuki rejimi belirleyebilirler.
  • Sermaye ortaklıklarının temel özelliklerini ve bunların şahıs ortaklıklarından farklı yönlerini açıklayabilirler.
  • Tek kişilik anonim ortaklığın önemini ve tabi olduğu kuralları, diğer ortaklık tiplerinden farklılığını tartışabilirler.
  • Anonim ortaklığın işleyişine ve denetimine hâkim olan kuralları tanımlayabilirler.
  • Limited ortaklığın temel yapısını, organlarının işleyişini, temsilini ve sona ermesini açıklayabilirler.
Tanımı Ortaklık kavramı ve tarihi gelişimi; Türk hukuk sisteminde ortaklıklar ve bunların türleri; ortaklık ilişkisinde unsurlar; adi ortaklık; ticaret şirketlerine ilişkin genel hükümler; kollektif ortaklıklar; komandit ortaklıklar; anonim ortaklıklar; limited ortaklıklar

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ortaklıklar hukukuna ilişkin genel bilgiler, tarihi gelişim, Türk hukuk sisteminde ortaklıklar ve çeşitli açılardan sınıflandırılmaları, ortaklık ilişkisinde unsurlar Reha Poroy, Ünal Tekinalp, Ersin Çamoğlu: Ortaklıklar Hukuku I, İstanbul 2014, s. 3-38
2 Adi ortaklık; adi ortaklığın kuruluşu, ortaklar arasındaki ilişkiler, ortaklığın üçüncü kişiler ile ilişkileri, ortaklığın sona ermesi Oruç Hami Şener: Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017, s. 1-105
3 Ticaret ortaklıklarının genel hükümleri; tüzel kişilik ve ehliyet, ortakların katılma payları, ortakların kişisel alacaklıları, ticaret ortaklıklarında birleşme, bölünme ve tür değiştirme Oruç Hami Şener: Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017, s. 107-171
4 Ortaklıklar topluluğu; hâkim ve bağlı ortaklık kavramı, karşılıklı katılma, ortaklıklar topluluğunda sorumluluk rejimi ve ortaklıklar topluluğunun denetimi Oruç Hami Şener: Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017, s. 172-204
5 Kollektif ve komandit ortaklık; kollektif ve komandit ortaklığın kuruluşu ve işleyişi, ortaklar arasında değişiklikler, ortaklığın sona ermesi ve tasfiye Oruç Hami Şener: Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017, s. 205-294
6 Anonim ortaklık; anonim ortaklığın işleyişine ilişkin genel hükümler, tek kişi anonim ortaklığa ilişkin temel esaslar, anonim ortaklığın kuruluşu, kuruluş türleri ve işlemleri, kuruluştan doğan hukuki sorumluluk; Küçük sınav 1 Oruç Hami Şener: Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017, s. 295-349
7 Ara sınav için tekrar
8 Ara sınav
9 Anonim ortaklığın organları; yönetim kurulunun oluşumu ve işleyişi, yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu, müdürler, müdürlerin görev ve yetkileri ile hukuki sorumlulukları; Anonim ortaklıkta bağımsız denetim, denetçi olabilecekler, denetimin yapılması, denetim raporu, denetçinin hukuki sorumluluğu Oruç Hami Şener: Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017, s. 349-459
10 Anonim ortaklıkta genel kurulun işleyişi, genel kurul toplantılarının yapılması ve toplantıya davet, genel kurul kararlarının butlanı ve iptali; Oruç Hami Şener: Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017, s. 459-546
11 Anonim ortaklıkta pay kavramı, pay sahibi ve hukuki durumu, pay sahibinin hakları ve borçları, nama ve hamiline yazılı pay senetlerine ilişkin esaslar, anonim ortaklık tarafından ihraç edilen diğer menkul değerler Oruç Hami Şener: Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017, s. 602-628; Reha Poroy, Ünal Tekinalp, Ersin Çamoğlu: Ortaklıklar Hukuku I, İstanbul 2014, s. 545-633
12 Anonim ortaklık esas sözleşmesinin değiştirilmesi, esas sermaye artırımı, esas sermayenin dış kaynaklardan ve iç kaynaklardan artırımının tabi olduğu hükümler, rüçhan hakkı, imtiyazlı paylar ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu, esas sermayenin azaltılması ve tabi olduğu hükümler Oruç Hami Şener: Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017, s. 546-602
13 Limited ortaklık; limited ortaklığın tanımı ve nitelikleri, limited ortaklığın kuruluşu, limited ortaklıkta pay kavramı, limited ortaklık ortaklarının hakları ve borçları, esas sermaye payının devri Oruç Hami Şener: Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017, s. 669-731
14 Limited ortaklığın organları ve işleyişi, ortaklar genel kurulu ve işleyişi, müdürler, müdür sıfatının kazanılması, müdürlerin hukuki sorumluluğu, limited ortaklığın sona ermesi ve tasfiye; Küçük sınav 2 Oruç Hami Şener: Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017, s. 731-782
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Oruç Hami Şener: Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017

Diğer Kaynaklar

Ertan Demirkapı, Fatih Bilgili: Şirketler Hukuku Ders Kitabı, Dora Yayınevi, Bursa 2017; Reha Poroy, Ünal Tekinalp, Ersin Çamoğlu: Ortaklıklar Hukuku I, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2014; Mehmet Bahtiyar: Ortaklıklar Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul 2017; Çağlar Manavgat, Feyzan Hayal Şehirali Çelik, İsmail Kırca: Anonim Şirketler Hukuku Cilt 1, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2013.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
18
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
5
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler