Hukuk Fakültesi

HUK 307 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Eşya Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 307
Güz
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı eşya hukukunun işleyişi, eşya hukukuna hakim olan ilkeler ve eşya hukukunun konuları olan zilyetlik, ayni haklar ve tapu sicili konularında gerekli olan temel bilginin kazandırılması ve bu bilgilerin somut olay uyuşmazlıklarının çözümünde kullanılmasının sağlanmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türk eşya hukukuna hâkim olan ilkeleri tanımlayabilir;
  • Zilyetlik ve tapu siciline bağlı olarak somut olayda mülkiyet hakkının kazanılıp kazanılmadığını tartışabilir;
  • Tapu sicil sistemini ve bu sisteme hâkim olan ilkeleri tanımlayabilir;
  • Mülkiyet türlerinin ve sınırlı ayni hakların birbirleri ile benzer ve ayrı yönlerini karşılaştırabilir;
  • Belirli bir sınırlı ayni hakkı, haklara ilişkin genel bir tablo içerisinde hukuki niteliğini de göz önünde bulundurarak sınıflandırabilir.
Tanımı Eşya Hukuku dersinin konusunu, eşya ve ayni hak kavramları, ayni haklara hakim olan ilkeler ve ayni hakların unsurları, zilyetlik ve tapu sicili kavramları, tapu sicil teşkilatı, devletin sorumluluğu, mülkiyet kavramı, mülkiyetin konusu ve kapsamı, mülkiyetin kazanılması ve mülkiyet hakkı kısıtlamaları ile sınırlı ayni haklar oluşturmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Eşya Kavramı, Eşyanın Türleri ve Ayni Hakların Özellikleri Önerilen kaynak kitabın ilgili kısımları
2 Zilyetlik, Zilyetlik Türleri ve Zilyetliğin Kazanılması Önerilen kaynak kitapların ilgili kısımları.
3 Zilyetliğin Korunması ve Zilyetlikte Geri Verme Hükümleri Önerilen kaynak kitapların ilgili kısımları.
4 Tapu Sicili ve Tapu Siciline Hakim Olan İlkeler Önerilen kaynak kitapların ilgili kısımları.
5 Tapu Kütüğünde Yapılan İşlemler Önerilen kaynak kitapların ilgili kısımları.
6 Mülkiyet Hakkı ve Mülkiyet Hakkı Çeşitleri Önerilen kaynak kitapların ilgili kısımları.
7 Pratik Çalışma
8 Ara sınav
9 Paylı Mülkiyet-Elbirliği Mülkiyeti-Taşınır Mülkiyeti Önerilen kaynak kitapların ilgili kısımları.
10 Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması Önerilen kaynak kitapların ilgili kısımları.
11 Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı Önerilen kaynak kitapların ilgili kısımları.
12 Taşınmaz Mülkiyeti Kısıtlamaları Önerilen kaynak kitapların ilgili kısımları.
13 Sınırlı Ayni Haklar, Ayni Haklarda Sıra, İrtifak Hakları Önerilen kaynak kitapların ilgili kısımları.
14 Rehin Hakları ve Kat Mülkiyeti Önerilen kaynak kitapların ilgili kısımları.
15 Pratik Çalışma
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Jale Akipek/Turgut Akıntürk, Eşya Hukuku

Diğer Kaynaklar

Türk Medeni Kanunu

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
137

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler