Hukuk Fakültesi

HUK 310 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sosyal Haklar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 310
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı İnsanın temel haklarını kullanabilmesinde sosyal hakların önem ve işlevinin kavranması, tarihsel gelişimi ve günümüzde kapsamının değerlendirilmesi, uluslararası metinler, Anayasa ve ulusal mevzuatta karşılaştırmalı incelenmesi, hukuki denetim ve yaptırım açısından irdelenmesi ve eleştirisi yolu ile hukuk öğrencilerinin uygulamada temel alableceği şekilde kavranması ve içselleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sosyal haklar düşüncesi ve insan hakları hukuku kapsamında önemini tanımlayabilecek ve uygun bir şekilde tartışabileceklerdir.
  • Sosyal hakların insan hakları hukuku bağlamında tarihsel gelişimi ile ilgili bilgi edineceklerdir.
  • Sosyal hakların kapsamını, insanın temel haklarını kullanabilmesi için gerekli ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için zorunlu sosyal hakları çözümleyebilecek ve tartışabileceklerdir.
  • Sosyal haklarla ilgili uluslararası metinler ve kuralları bilebilecek, denetim ve yaptırım sistemlerini değerlendirebileceklerdir.
  • Ulusal hukukta sosyal hakların karşılığı kurum ve kurallar ile denetim ve yaptırımları hakkında tartışabileceklerdir.
  • Anayasa başta olmak üzere sosyal hakların düzenlendiği temel hukuk alanları ile ilişkisini kavrayabilecek, etkinliğini tartışabileceklerdir.
  • Sosyal haklar düşüncesi temelinde hukuki problemleri değerlendirip çözebilme becerisini edineceklerdir.
Tanımı Sosyal haklar, temel haklarla ve sosyal devlet ile ilişkisi, temel haklarla farklılığı ve tarihsel gelişimi, sosyal temel haklar, uluslararası sosyal hak belge ve kuralları, Anayasal sosyal haklar, ulusal mevzuatta yeri, yargısal denetim mekanizmaları ve hukuk uygulamasında yeri.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş İnsan hakları kavramı ve tarihsel gelişimi İlgili kaynaklar..
2 Sosyal haklar kavramı, İnsan hakları içinde yeri ve önemi, Temel haklarla ilişkisi İlgili kaynaklar..
3 Sosyal devlet ve sosyal haklar İlgili kaynaklar..
4 Sosyal Haklar alanında Uluslararası metinler İlgili kaynaklar..
5 Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Haklar Sözleşmesi(1)Kapsam ve içerik İlgili kaynaklar..
6 Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Haklar Sözleşmesi(2)Denetim Mekanizmaları İlgili kaynaklar..
7 Avrupa Sosyal Şartı(1)Kapsam ve içerik İlgili kaynaklar..
8 Avrupa Sosyal Şartı(2) Denetim mekanizmaları İlgili kaynaklar..
9 Ara Sınav İlgili kaynaklar..
10 Anayasal Sosyal Haklar İlgili kaynaklar..
11 Anayasa yargısında Sosyal Haklar İlgili kaynaklar..
12 Sosyal haklar ve İş Hukuku İlgili kaynaklar..
13 Sosyal haklar ve sosyal güvenlik hukuku İlgili kaynaklar..
14 Sosyal haklar, sosyal devlet ve yurttaşlık geliri İlgili kaynaklar..
15 Sunum Genel Değerlendirme İlgili kaynaklar..
16 Sunum Genel Değerlendirme İlgili kaynaklar..

 

Dersin Kitabı Ders notları ve Sunumlar için www.homes.ieu.edu.tr/zsisli
Diğer Kaynaklar ilgili hukuki kaynaklar, kitaplar, makaleler.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
170

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler