Hukuk Fakültesi

HUK 350 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Ceza Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 350
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Uluslararası Ceza Hukuku sisteminin, iç hukuk ile ilgisi ortaya konulmak suretiyle, uluslararası hukuktaki mevcut uygulamalar çerçevesinde incelenmesi.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası Ceza Hukuku’nun tarihçesi ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olabilecek,
  • Uluslararası Ceza Hukuku’nun uygulama alanını kavrayabilecek;
  • Uluslararası Ceza Hukuku’nun temel metinleri konusunda bilgi sahibi olabilecek;
  • Uluslararası Ceza Hukuku kapsamında kabul edilen suç türleri, suçların unsurları, birbiriyle bağlantılı suç türleri hakkında bilgi sahibi olabilecek;
  • Yargılama prosedürleri ve usul hukukunun önem ve özelliklerini açıklayabilecek;
  • ADHOC Mahkeme uygulamaları ile Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin karşılaştırmalı uygulamalarını irdeleyebilecek;
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi ile iç hukuk düzeninin etkileşimini inceleyebilecek;
  • Uluslararası Ceza Hukuku’nda sanık ve mağdur haklarının korunması konusunda yeterli hukuksal bilgiye sahip olabilecek.
Tanımı ADHOC Ceza Mahkemeleri (TPIY-ICTY gibi), Uluslararası Ceza Mahkemesi, yarı uluslararası mahkemeler, BM Sistemi içinde ceza hukuku uygulamaları, suçluların iadesi prosedürleri, sanık ve mağdur hakları.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası Ceza Hukuku Tarihçesi Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, R. Murat Önok, Uluslararası Ceza Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2009, s. 65-80.
2 Uluslararası suç kavramı ve tarihçesi Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, R. Murat Önok, Uluslararası Ceza Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2009, 29-40.
3 Uluslararası Ceza Hukuku Kaynakları Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, R. Murat Önok, Uluslararası Ceza Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2009, s. 49-64.
4 Uluslararası Ceza Hukuku ve iç hukuk ilişkisi Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, R. Murat Önok, Uluslararası Ceza Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2009, 80-120 ve s. 226-287.
5 Birleşmiş Milletler sistemi içinde Uluslararası Ceza Hukuku Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, R. Murat Önok, Uluslararası Ceza Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2009, s. 309-363.
6 Uluslararası Ceza Hukuku’nun diğer hukuk dallarıyla olan ilişkisi Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Gözden geçirilmiş 12. Bası, Turan Kitabevi, Ankara 2013.
7 Ara sınav
8 Uluslararası Ceza Mahkemesi Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, R. Murat Önok, Uluslararası Ceza Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2009, s.364-416.
9 Uluslararası Ceza Mahkemesi-Temel metinler Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü; Suç Unsurları; Usul Ve Delil Kuralları; Uluslararası Ceza Mahkemesi İçtüzüğü; Uluslararası Ceza Mahkemesinin Ayrıcalıkları ve Bağışıklıkları Hakkında Anlaşma. Bkz.http://www.ucmk.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=37
10 Suç türleri ve nitelendirme sorunu Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, R. Murat Önok, Uluslararası Ceza Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2009, s. 511-600.
11 Sanık Hakları Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü, md. 55, 66, 67.
12 Mağdur Hakları Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü, md. 68.
13 Örnek dava sunumu
14 Dönemin gözden geçirilmesi Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, R. Murat Önok, Uluslararası Ceza Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2009, ilgili bölümler ve ders notları.
15 Dönemin gözden geçirilmesi Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, R. Murat Önok, Uluslararası Ceza Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2009, ilgili bölümler ve ders notları.
16 Final Sınavları

 

Dersin Kitabı Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Rifat Murat Önok, Uluslararası Ceza Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2009.
Diğer Kaynaklar Ersan Şen, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Seçkin Yayınevi, 2009; Selcen Erdal, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Devlet Egemenliğine Etkisi, Yetkin, 2010 Aralık, 1. Baskı; Semin Töner Şen, Uluslararası Hukukta Soykırım, Etnik Temizlik ve Saldırı, On İki Levha Yayıncılık, 2010 Ocak; Ahmet Hamdi Topal, Uluslararası Ceza Yargılamalarında Cinsel Suçlar, On İki Levha Yayıncılık, 2009 Ekim; Uluslararası Ceza Mahkemesi veri tabanı: http://www.icc-cpi.int/EN_Menus/icc/Pages/default.aspx

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
103

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler