Hukuk Fakültesi

HUK 403 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ceza Usul Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 403
Güz
3
0
3
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Ceza Muhakemesi Hukuku, bir suçun işlenip işlenmediği; işlenmişse, bunun kim tarafından işlenmiş olduğu ve yaptırımının ne olacağı sorununa çözüm getirmek amacıyla, kural olarak, Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre gerçekleştirilen iddia, savunma ve yargılama niteliğindeki bir dizi faaliyetle ilgilenir. Ceza Usul Hukuku dersinin amacı da, öğrencilerin maddi gerçeğin araştırılıp bulunmasını hedef alan ceza muhakemesi hukukunun temel ilkelerini, insan haklarına saygılı bir ceza hukuku yargılamasının kurallarını öğrenmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ceza muhakemesi hukukunun tanımını öğrenmek ve hukuk sistematiği içindeki yerini kavramak.
  • Ceza muhakemesinin yürüyebilmesi için gerekli koşulları anlamak.
  • İnsan hakları ve insanlık onuru ile örtüşen bir ceza yargılaması için gerekli olan ilkelerin oluşum sürecini anlayarak ceza muhakemesi kurallarının işlevselliğini kavramak.
  • Ceza yargılamasının yürüyüşünü irdeleyerek teşkilat yapısını kavramak.
  • Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla elde edilen delillerin değerlendirilmesi yöntemlerini irdelemek.
  • Ceza muhakemesi hukukunda koruma tedbirlerinin türlerini ve uygulama şartlarını anlamak.
  • Ceza muhakemesinde yer alan soruşturma, ara muhakeme ve kovuşturma evresinde uygulanan işlemleri neler olduğuna hakim olmak
  • Kanunyolları sürecini kavramak
  • Özel ceza muhakemeleri yöntemlerinin neler olduğunu kavramak.
  • Akıl hastalarına, uyuşturucu, alkol bağımlılarına ve çocuklara ilişkin ceza muhakamesi yöntemlerinin farklılıklarını irdelemek
Tanımı Ders, ceza muhakemesi hukukunun temel ilkeleri ile başlamaktadır. Bu doğrultuda, insan haklarının korunması, kıyasın mümkün olması, muhakemenin hazırlanması, muhakemenin şekli ve ispata ilişkin ilkeler ön plana çıkar. Ceza muhakemesi kurallarının uygulama alanı, muhakeme engelleri, ceza muhakemesi işlemleri, muhakeme süjeleri, muhakemeye katılanlar, koruma tedbirleri, koruma tedbirleri nedeniyle tazminat, soruşturma, kovuşturma, uzlaşma ve müsadere, olağan ve olağanüstü kanun yolları ve yargılama giderleri bu ders kapsamında incelenmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ceza Muhakemesi Hukukunun tanımı, tarihçesi, kaynakları, yorum ve uygulama alanı Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları
2 Ceza muhakemesinin ilkeleri, teşkilat yapısı Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları
3 Ceza muhakemesine katılan kişiler: Hakim, Savcı Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları
4 Mağdur, Suçtan Zarar Gören, Katılan Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları
5 Şüpheli, Sanık, Müdafi Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları
6 Ceza muhakemesinde işlemler, süreler ve adli tatil Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları
7 Ceza muhakemesinde ispat araçları Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları
8 Ceza muhakemesinde ispat: delillerin toplanması, değerlendirilmesi Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları
9 Koruma tedbirleri ve ortak özellikleri Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları
10 Koruma Tedbirlerinin çeşitleri: yakalama ve gözaltına alma Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları
11 Tutuklama ve Adli kontrol Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları
12 Arama, elkoyma ve yeni koruma tedbirleri Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları
13 Ceza muhakemesinin yürüyüşü: soruşturma evresi, ara muhakeme evresi ve kovuşturma evresi Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları
14 Kanunyolları Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları
15 Özel muhakeme usulleriözel yetkili ağır ceza mahkemeleri ve Yüce Divan Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları
16 Akıl hastası ve uyuşturucu ve/veya alkol bağımlısı olanların ve çocukların muhakemesi Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları

 

Dersin Kitabı

Centel/Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, 13. Baskı, İstanbul 2016; Bahri Öztürk, Ana Hatlarıyla Ceza Muhakemesi Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2016

 
Diğer Kaynaklar

Toroslu/Feyzıoğlu, Ceza Muhakemesi Hukuku, 10. Baskı, Ankara 2012

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
5
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
83

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler