Hukuk Fakültesi

HUK 412 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Perakende Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 412
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencilerin mesleki yeterliliklerini geliştirecek perakende işlerinin yasal çerçevesi hakkında genel bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Perakende işleri ile ilgili olası hukuki sorunları tanımlayabilecek ve uygun olarak tartışabilecek,
  • Bu dersin sonunda öğrenciler satım ve fason sözleşmesi ana unsurlarını çözümleyebilecek ve uygun bir şekilde tartışabileceklerdir.
  • Bu dersin sonunda öğrenciler perakendecilikle ilgili ticaret hukuku kavramlarını ve özellikle kıymetli evrak çeşitlerini değerlendirebileceklerdir.
  • Bu dersin sonunda öğrenciler Haksız rekabet, reklam, ilan, promosyon ve marka hukuku temel ilkelerini tanımlayabileceklerdir.
  • Bu dersin sonunda öğrenciler perakendecilikle ilgili ticaret hukuku kavramlarını ve özellikle kıymetli evrak çeşitlerini değerlendirebileceklerdir.
  • Bu dersin sonunda öğrenciler iş sözleşmesi esaslarını, işçi ve işverenin yasal yükümlülüklerini açıklayabileceklerdir.
  • Bu dersin sonunda öğrenciler tüketicinin korunması hukuku temel kavram ve ilkelerini tanımlayabileceklerdir.
  • Bu dersin sonunda öğrenciler perakendecilikle ilgili İş sağlığı ve güvenliği kapsam ve kuralları ile ceza hukuku olası sorunlarını tanımlayabileceklerdir.
Tanımı Sözleşme Hukuku genel ilkeleri ve bazı sözleşme tipleri, tüketicinin korunması hukuku, Perakendecilikle ilgili ticaret hukuku, iş hukuku ve ceza hukuku konuları.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sözleşme Hukukunun Temel Kavramları Tuğrul ANSAY and Don Jr. WALLACE (eds.), Introduction to Turkish Law, (Ankara, Turhan, 2009): 151159 Bülent SÖZER, Legal Environment of Business. A Hand Book on Turkish and International Business Law, (Istanbul, Beta, 2003): 103123KEENAN&RICHES, Business Law (Pearson Education Limited, 1998):193238
2 Satım Sözleşmesinin Hukuki Unsurları Tuğrul ANSAY and Stephen SCHNEIDER (eds.), Introduction to Turkish Business Law, (Ankara, Turhan, 2002): 1526KEENAN&RICHES, Business Law (Pearson Education Limited, 1998):270293
3 Fason Sözleşmesi Tuğrul ANSAY and Stephen SCHNEIDER (eds.), Introduction to Turkish Business Law, (Ankara, Turhan, 2002): 1526KEENAN&RICHES, Business Law (Pearson Education Limited, 1998):270293
4 Gıda ve Ürün Güvenliği Mevzuatı http://www.tarim.gov.tr/Mevzuat,Mevzuat.html,http://www.sanayi.gov.tr/DefaultDis.aspx
5 Kıymetli Evrak Tuğrul ANSAY and Stephen SCHNEIDER (eds.), Introduction to Turkish Business Law, (Ankara, Turhan, 2002): 6680 Bülent SÖZER, Legal Environment of Business. A Hand Book on Turkish and International Business Law, (Istanbul, Beta, 2003): 199227
6 Haksız Rekabet Tuğrul ANSAY and Stephen SCHNEIDER (eds.), Introduction to Turkish Business Law, (Ankara, Turhan, 2002): 103120 www.rekabet.gov.tr
7 Markaların Korunması Bülent SÖZER, Legal Environment of Business. A Hand Book on Turkish and International Business Law, (Istanbul, Beta, 2003): 143146 www.rekabet.gov.tr
8 Reklâm, İlan ve Promosyonlar http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=2316, www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/21488.html www.rekabet.gov.tr
9 Ara Sınav
10 Tüketicinin Korunması Hukuku(I) Tuğrul ANSAY and Stephen SCHNEIDER (eds.), Introduction to Turkish Business Law, (Ankara, Turhan, 2002): 2639KEENAN&RICHES, Business Law (Pearson Education Limited, 1998):353370
11 Tüketicinin Korunması Hukuku(II) Tüketicinin Korunması Hukuku(II)
12 İşçinin Bazı Belirli Yükümlülükleri(Sadakat ve Sır Saklama Yükümlülükleri) Tuğrul ANSAY and Stephen SCHNEIDER (eds.), Introduction to Turkish Business Law, (Ankara, Turhan, 2002): 120142Bülent SÖZER, Legal Environment of Business. A Hand Book on Turkish and International Business Law, (Istanbul, Beta, 2003): 229248KEENAN&RICHES, Business Law (Pearson Education Limited, 1998):393477Sarper Süzek, İş Hukuku,(Beta, İstanbul,2006):265277Fevzi Demir, İş Hukuku ve Uygulaması,(Anadolu Matbaacılık,İzmir,2001):4556
13 İş Sağlığı ve Güvenliği Sarper Süzek, İş Hukuku,(Beta, İstanbul,2006):661715
14 Perakendecilikte Ceza Sorumluluğu(Perakendecilikle ilgili ceza davaları) Tuğrul ANSAY and Don Jr. WALLACE (eds.), Introduction to Turkish Law, (Ankara, Turhan, 2009): 165182KEENAN&RICHES, Business Law (Pearson Education Limited, 1998):314329
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Yukarda belirtilen kitap bölümleri, Zeynep Şişli, Retail Law Sunumları Slayt içerikleri www.homes.ieu.edu.tr/zsisli /Chapters of Boooks stated above, Zeynep Şişli, Retail Law Slight Presentations, 2010, www.homes.ieu.edu.tr/zsisli
Diğer Kaynaklar ANSAY (Tuğrul) and SCHNEIDER (Stephen) (eds.), Introduction to Turkish Business Law, Ankara, Turhan, 2002, 225 pp.ANSAY (Tuğrul) and WALLACE (Don Jr.)(eds.), Introduction to Turkish Law, 5th ed., Ankara, Turhan, 2009, xv + 244 pp.DEMİR, (Fevzi), Yargıtay Kararları Işığında İş Hukuku ve Uygulaması, Anadolu Matbaacılık, İzmir,2001, 361 pp.ESENER (Turhan), Turkish Business Law 1. Law of Obligations Contracts and Torts, 2nd ed., Istanbul, Boğaziçi University Press, 2004, 172 pp.ESENER (Turhan) and YARSUVAT (Ömür), Turkish Business Law 2, Istanbul, Boğaziçi University Press, 2003, 258 pp.KEENAN (Denis) & RICHES (Sarah), Business Law, 5th ed., London, Pearson Education Limited, 1998, 486 pp. STEWART, W.J.,Collins InternetLinked Dictionary of Law, Third Edition Published 2006, 473 pp.SÖZER (Bülent), Legal Environment of Business. A Hand Book on Turkish and International Business Law, Istanbul, Beta, 2003, 485 pp.SÜZEK, (Sarper), İş Hukuku, 3.Bası, Beta Yayınları, İstanbul, 2006, 765 pp.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
Ödev
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler