Hukuk Fakültesi

HUK 420 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İnfaz Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 420
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Avrupa devletlerinde hürriyeti bağlayıcı cezaların ve dolayısıyla cezaevlerinin gelişimi 400 yıllık bir geçmişe sahipken, bizde Tanzimat dönemi ve 1840'lara gitmektedir. Avrupa ülkelerinde, 19'uncu yüzyılda tartışılan sorunlar, bizde daha yeni tartışılmaya başlandığından, cezaevleri ve infaz sistemi ile ilgili yaşanan sıkıntılar bir türlü giderilememektedir. Bu durum, infaz hukukunun gelişimi açısından da söz konusu olmuştur. Avrupa’da ve Amerika’da bizden yıllarca önce infaz hukuku ve cezaevleri üzerine tartışmalar, kitaplar, geziler, dernek ve vakıflar kurulmuş iken, bizde ne yazık ki bu konu üzerinde Batı’dan yıllarca sonra durulmaya başlanmıştır. Benzer durum, infaz hukuku eğitimi açısından da söz konusudur. Bizde, son yıllarda bazı hukuk fakültelerinde seçimlik ders olarak infaz hukuku konuluncaya kadar, infaz hukukuna ilişkin bilgiler, ceza genel hukuku içerisinde, “cezalar” anlatılırken kısaca değinilmek suretiyle geçiştiriliyordu. Bugün hala, çoğu köklü hukuk fakültesinde aynı uygulama ne yazık ki devam etmektedir.
Cezaevleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her zaman sorunlu kurumlar olmuşlardır. Ceza infaz kurumlarının sorunlarının belirlenerek, bunlara çözüm bulunması ve hükümlülerin cezalarının infazı sonunda topluma yeniden kazandırılmaları gereklidir. Gerçekten de, cezaevlerindeki insanların sorunlarına duyarlı kalarak, onların kendi içimizden çıkan insanlar olduğu ve bir gün aramıza tekrar dönecekleri unutulmamalıdır. İnfaz hukuku dersiyle, başta hapis cezaları olmak üzere, adli para cezalarının infazı, infaz kurumları, infaz rejimi gibi konuların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ceza infaz hukuku kavramlarını, amacını ve ceza infaz hukukunun yerini bilmek
  • İnfazın şartı, infazda yetkili merci ve hapis cezası ilamlarının infazı hakkında bilgi sahibi olmak
  • Ceza kavramı, nitelikleri, türleri ve infazlarını anlamak
  • Hürriyeti bağlayıcı cezaların ve cezaevlerinin tarihi gelişimini anlamak
  • Hürriyeti bağlayıcı cezanın infaz esasları ve hükümlünün yeri, infaz kurumuna kabul, infazın planlanması ve hükümlülerin gruplandırılmasını yapabilmek
  • İnfaz kurumlarında uygulanacak rejim, infazın gevşetilmesi, tahliye hazırlığı ve infaz sonrası, güvenlik ve düzeni hakkında bilgi sahibi olmak
  • Ceza infazının organizasyonu, sistemi ve denetimi- cezanın infazına ara verilmesi- hürriyeti bağlayıcı cezalar ve ceza infaz kurumları ile ilgili yeni ve tartışmalı durumları açıklama yetisi kazanmak
Tanımı Bu derste infaz hukukunun amacı, temel kavramları ele alınacaktır. Ceza kavramı, nitelikleri, türleri, infaz kurumlarının hukuki yapısı, bunlara uygulanacak rejim, infazın gevşetilmesi, tahliye hazırlığı vb. gibi konular dersin içeriğini oluşturur.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel bilgi, Kitap önerileri, Dersin amacı Ders notunun ilgili kısımları
2 İnfaz hukuku kavramları, tarihsel gelişimi, amacı, İnfaz Hukukun temel İlkeleri, vd. İnfaz Hukukunun Hukuk düzeni içindeki yeri ve diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi Ders notunun ilgili kısımları
3 İnfazın Konusu ve Koşulları, İlamların İnfazında yetkilli merci, İnfaz sistemleri, Ceza Kavramı, Türleri ve İnfazı Ders notunun ilgili kısımları
4 İnfaz Kurumuna kabul, İnfazın planlanması, İnfazın Hükümlülerin üzerinde olumsuz etkileri, Hakları ve Yükümlülükleri Ders notunun ilgili kısımları
5 İnfaz kurumlarında uygulanacak rejim Ders notunun ilgili kısımları
6 infazın gevşetilmesi,tahliye hazırlığı ve infaz sonrası, Güvenlik ve Düzen Ders notunun ilgili kısımları
7 Ara Sınav
8 İnfaz Kurumları, İdaresi ve İnfaz Personeli Ders notunun ilgili kısımları
9 İnfaz Kurumlarının Özelleştirme Sorunu Ders notunun ilgili kısımları
10 Cezanın infazına ara verilmesi, İnfazı engelleyen nedenler Ders notunun ilgili kısımları
11 Özel İnfaz şekilleri Ders notunun ilgili kısımları
12 İnfazın Denetlenmesi Ders notunun ilgili kısımları
13 Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar ve Ceza İnfaz Kurumları ile ilgili tartışmalı durumlar Ders notunun ilgili kısımları
14 Cezaevi ziyareti, Cezaevleri ile ilgili film gösterim Ders notunun ilgili kısımları
15 Genel Tekrar Ders notunun ilgili kısımları
16 Final

 

Dersin Kitabı Veli Özer Özbek, İnfaz Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 8. Baskı, Ankara 2016
Diğer Kaynaklar Kemal Mecit, İnfaz Hukuku, Adalet Yayınevi, 3. Baskı, Ankara 2013; Abdulkadir Akın, İnfaz Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara 2016

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
30
Final / Sözlü Sınav
1
40
    Toplam
88

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler