Hukuk Fakültesi

HUK 452 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mahkeme Uygulamaları II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 452
Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin ceza yargılamasına ilişkin teorik bilgilerini içselleştirmelerini ve böylelikle uygulamaya yansıtabilmelerini temin etmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ceza Hukukuna ilişkin teorik bilgilerini uygulamaya yansıtma yeteneğini kazanacaklardır.
  • Hukuk alanında problem çözme, analitik bir bakış açısına sahip olma yeteneği kazanacaklardır.
  • Ceza yargılamasının aşamaları hakkında bilgi detaylı sahibi olacaklardır.
  • Ceza yargılamasında müdafiin ve savunma hakkının önemini içselleştireceklerdir.
  • Denetim muhakemesinin önemi ve işleyişi hakkında aydınlanacaklardır.
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvurunun nasıl yapılabileceğini kavrayacaklardır.
Tanımı Yaşayan hukuk uygulamasında önem taşıyan hususlar ile sıklıkla karşılaşılan sorunlar, konunun uzmanı uygulayıcı hukukçular (yargıç, savcı, avukat, hukuk danışmanı, noter) tarafından öğrenciyle interaktif bir çalıştay (workshop) ortamında ele alınacaktır. Ders İngilizce okutulmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ceza yargılamasında hukuk uygulamaları ve önemi Önerilen kaynakların çalışılması
2 Soruşturma evresi: polis ve savcılık, delil toplanması Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
3 Koruma tedbirleri Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
4 Soruşturma evresinde müdafiin önemi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
5 Takipsizlik kararı ve itiraz Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
6 İddianamenin hazırlanması ve kabulü Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
7 Arasınav için tekrar Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
8 Arasınav
9 Kovuşturma evresi: sanığın sorgusu ve tanıkların dinlenmesi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
10 Çapraz sorgu Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
11 Esas hakkında mütalaa ve savunma Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
12 Son karar ve kararda bulunması gereken hususlar (gerekçe) Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
13 Denetim Muhakemesi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
14 İnfaz Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
15 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi ve final için tekrar Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi

 

Dersin Kitabı Bahri Öztürk/ Durmuş Tezcan/ Mustafa Ruhan Erdem/Özge Sırma/Yasemin F. Saygılar/ Esra Alan, Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin 2010, ISBN no.9750213649
Diğer Kaynaklar Hakan Hakeri/Yener Ünver: Ceza Muhakemesi Hukuku Temel Bilgiler, Ankara, 2010; Hanife Zafer/Nur Centel: Ceza Muhakemesi Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, İstanbul, 2011.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
10
Ödev
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
5
Final / Sözlü Sınav
1
11
    Toplam
80

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler