Hukuk Fakültesi

HUK 462 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri (ADRM)
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 462
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Alternatif uyuşmazlık çözüm önerilerinin amacının, yararlarının ve zararlarının, türlerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hukukta uyuşmazlık kavramınını anlayacak.
  • Alternatif uyuşmazlık çözme yöntemleri hakkında genel bilgi edinecek.
  • Alternatif uyuşmazlık çözme yöntemlerine ilişkin mevzuatı inceleyebilecek.
  • Arabuluculuk konusunda ortaya çıkan güncel gelişmeleri kavrayacak.
  • Milletlerarası ticari tahkime hakim olan ilkelerin ve tahkim mahkemelerinin işleyişini bilecek.
  • Hakem kararlarına karşı başvuru yolları hakkında bilgi edinecek.
  • Yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizine ilişkin sistemin özümseyecek.
Tanımı Bu dersin içeriğini alternatif uyuşmazlık çözüm methodlarına ilişkin ilkeler oluşturmaktadır. Bu kapsamda, arabuluculuk, uzlaştırma, hakem bilirkişilik ve tahkime dair temel esaslar dersin konusuna girmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Anlaşmazlık ve Uyuşmazlık Kavramları
2 Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Temel Esasları, Türleri ve Özellikleri
3 Mukayeseli Hukukta Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Türk Hukuku ile Karşılaştırma
4 Genel Olarak Arabuluculuk, arabuluculuğa hakim olan temel esaslar, arabuluculuğun işleyişi ve özellikleri
5 Genel olarak uzlaştırma, uzlaştırmaya hakim olan temel esaslar, uzlaştırmanın işleyişi ve özellikleri
6 HakemBilirkişilik, HakemBilirkişi anlaşması ve hukuki niteliği, hakembilirkişinin seçimi, hak ve borçları, hakembilirkişi raporu ve etkisi
7 Arasınav
8 Genel olarak tahkim, tahkim hukukunun kaynakları, tahkimin niteliği
9 Tahkim anlaşması ve etkisi, tahkim anlaşmasının şekli ve maddi geçerliliği
10 Tahkim anlaşmasının bağımsızlığı, hakemin kendi yetkisini kendi belirlemesi ilkesi, tahkim itirazı
11 Tahkime elverişlilik, hakem ve atanma usulleri, görev belgesi
12 Tahkim yargılaması, hakem kararlarına karşı başvuru yolları
13 Yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi
14 Yatırımlara ilişkin tahkim, 4501 sayılı Kanun, iki taraflı yatırım anlaşmaları, ICSID tahkimi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final için tekrar

 

Dersin Kitabı Ali Yeşilırmak: Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem Bilirkişilik ve Tahkim, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2011.
Diğer Kaynaklar Mustafa Özbek: Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Yetkin Yayınları, Ankara, 2009.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
6
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
112

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler