Hukuk Fakültesi

HUK 464 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Enerji Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 464
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı, enerji piyasası ve bu piyasayı düzenleyen kurallar hakkında bilgi vermektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Türkiye enerji piyasasında yaşanan değişim sürecini ve değişikliğin nedenlerini, bu süreçte Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun görevlerini ve sorumluluklarını öğrenecek,
 • Enerji piyasası kavramlarını bilir duruma gelecek,
 • Türkiye’deki elektrik, doğal gaz, yenilenebilir enerji, petrol ve LPG piyasasına ilişkin hukuki düzenlemelerle ilgili genel bilgi sahibi olacaktır.
Tanımı Ders, Türk enerji piyasasının tarihsel gelişimi yanında özellikle Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun idari açıdan yapılanması, düzenleyici ve denetleyici kurumların hukuki niteliği, işleyişi ve kararlarına karşı başvuru yolları, Türk Enerji mevzuatı, enerji sözleşmeleri, enerji üretim, iletim, dağıtım ve perakende satış süreçleri, rekabet hukuku kurallarının enerji piyasasına uygulanması, uluslararası enerji piyasaları ve uluslararası uyuşmazlıkların çözümü ve enerjinin vergilendirilmesi konularını içermektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders hakkında genel bilgi, Enerji Piyasasına Giriş, Kavramlar, AB Enerji Piyasası
2 Türkiye Enerji Piyasası: Türkiye Enerji Piyasası Hakkında Genel Bilgi, Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun görevleri ve sorumlulukları
3 Elektrik Piyasası: Temel Kavramlar, Yapısal Özellikler, Hukuki Nitelik
4 Elektrik Piyasası ve İşleyişi
5 Elektrik Piyasasının Hukuki Açıdan Ele Alınması
6 Elektrik Piyasasının Hukuki Açıdan Ele Alınması: Sözleşmeler
7 Yenilenebilir Enerji ve Hukuki Mevzuat
8 Vize Sınavı
9 Doğal Gaz Piyasasının Hukuki Açıdan Ele Alınması
10 Petrol ve LPG Piyasasının Hukuki Açıdan İncelemesi
11 Enerji Piyasasında İdari ve Cezai Yaptırımlar
12 Enerji Piyasasında Tüketiciye İlişkin Düzenlemeler
13 Enerji Piyasında Rekabet Hukuku Uygulamaları ve Uyuşmazlıkların Çözümü
14 Grup sunumları
15 Enerji Yatırımlarında Uyuşmazlıkların Çözümü
16 Dönem konularının gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar
 • Ders Notları
 • Enerji Güvenliği Perspektifinden Türkiye’ye Bakış, Ed. Efe Biresselioğlu, 2015
 • Dr. Mustafa Erdem CAN, Hukukî Açıdan Elektrik Piyasasında Rekabet, Turhan Kitapevi, Ankara 2006.
 • Dr. Mustafa YAVUZ, Elektrik Tedarik Sözleşmeleri, Özellikle İkili Antlaşma, Oniki Levha Yayıncılık, 2011
 • Dr. Ahmet Yayla, İdarenin Doğalgaz Piyasasını Düzenleme Faaliyeti, 12 Levha Yayıncılık, 2013
 • Mehmet Suat Kayıkçı, Petrol Piyasası Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2015
 • Mevzuat
 • Yargı Kararları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
4
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
Final / Sözlü Sınav
1
9
    Toplam
57

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler