Hukuk Fakültesi

HUK 464 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Enerji Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 464
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı, enerji piyasası ve bu piyasayı düzenleyen kurallar hakkında bilgi vermektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Türkiye enerji piyasasında yaşanan değişim sürecini ve değişikliğin nedenlerini öğrenecek
 • Bu süreçte Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun görevlerini ve sorumluluklarını öğrenecek
 • Enerji piyasası kavramlarını bilir duruma gelecek,
 • Türkiye’deki elektrik, doğal gaz, yenilenebilir enerji, petrol ve LPG piyasasına ilişkin hukuki düzenlemelerle ilgili genel bilgi sahibi olacaktır.
 • Enerji piyasası ile ilgili tüketiciyi koruma ve rekabet düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olacaktır
 • Enerji piyasasında düzenlenen idari ve cezai yaptırımları öğrencektir
 • Enerji uyuşmazlıklarının çözümü hakkında bilgi sahibi olacaktır
Tanımı Ders, Türk enerji piyasasının tarihsel gelişimi yanında özellikle Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun idari açıdan yapılanması, düzenleyici ve denetleyici kurumların hukuki niteliği, işleyişi ve kararlarına karşı başvuru yolları, Türk Enerji mevzuatı, enerji sözleşmeleri, enerji üretim, iletim, dağıtım ve perakende satış süreçleri, rekabet hukuku kurallarının enerji piyasasına uygulanması, uluslararası enerji piyasaları ve uluslararası uyuşmazlıkların çözümü ve enerjinin vergilendirilmesi konularını içermektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş- Enerji Piyasası & Enerji Politikası & Enerji Hukuku - Enerjinin önemi - Enerji Piyasasının üç temel unsuru - Düzenlemenin tarihi ve ana dinamikleri - Liberalizason/Regülasyon/Deregülasyon/Özelleştirme/Rekabet kavramları  Ders notları  Bram DELVAUX/Michael HUNT/Kim TALUS (eds.), EU Energy Law and Policy Issues, ELRF Collection, 1st Edition, 2008,
2 AB Enerji Piyasası “Single European Energy Market”: kavram ve önemi Liberalizasyon dönemi öncesi enerji piyasası Enerji piyasasının yapılanması ve devletin rolü Enerji Piyasasının hukuki yapısı  Ders notları  Peter CAMERON, Competition in Energy Markets, Second Edition, Oxford University Press, Oxford 2007.
3 Türk Enerji Piyasası & EMRA Türk Enerji Piyasası hakkında genel bilgi EMRA’nın yükümlülükleri ve sorumlulukları  Ders notları  Yeşim AKÇOLLU, Elektrik Sektöründe Rekabet ve Regülasyon, Rekabet Kurumu, Uzmanlık Tezleri Serisi No.31, Ankara 2003  Şahin ARDIYOK, Doğal Tekeller ve Düzenleyici Kurumlar, Türkiye için Düzenleyici Kurumlar Modeli, Rekabet Kurumu Lisansüstü Tez Serisi No:9, Ankara 2002
4 Genel olarak Elektrik Piyasası -Elektrik piyasasının temel kavramları - Elektriğin yapısal özellikleri - Hukuki statüsü  Ders Notları  Mustafa Erdem CAN, Hukukî Açıdan Elektrik Piyasasında Rekabet, Turhan Kitapevi, Ankara 2006.  Çağdaş Evrim ERGUN, Elektrik Piyasasında Kamu Hizmeti, Ankara 2010  Mevzuat
5 Elektrik Piyasasının Hukuki Açıdan Ele Alınması  Ders Notları  Mevzuat  Enerji Güvenliği Perspektifinden Türkiye’ye Bakış, Ed. Efe Biresselioğlu, 2015  Dr. Mustafa Erdem CAN, Hukukî Açıdan Elektrik Piyasasında Rekabet, Turhan Kitapevi, Ankara 2006.
6 Elektrik Piyasasının Hukuki Açıdan Ele Alınması  Ders Notları  Mevzuat  Enerji Güvenliği Perspektifinden Türkiye’ye Bakış, Ed. Efe Biresselioğlu, 2015  Dr. Mustafa Erdem CAN, Hukukî Açıdan Elektrik Piyasasında Rekabet, Turhan Kitapevi, Ankara 2006.
7 Elektrik Piyasasının Hukuki Açıdan Ele Alınması  Ders Notları  Mevzuat  Enerji Güvenliği Perspektifinden Türkiye’ye Bakış, Ed. Efe Biresselioğlu, 2015  Dr. Mustafa Erdem CAN, Hukukî Açıdan Elektrik Piyasasında Rekabet, Turhan Kitapevi, Ankara 2006.
8 Doğalgaz Piyasası ve ilgili mevzuat Ders notları, mevzuat,  Dr. Ahmet Yayla, İdarenin Doğalgaz Piyasasını Düzenleme Faaliyeti, 12 Levha Yayıncılık, 2013
9 Petrol Piyasasının Hukuki Açıdan İncelemesi  Ders notları  Mehmet Suat Kayıkçı, Petrol Piyasası Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2015
10 Petrol ve LPG Piyasasının Hukuki Açıdan İncelemesi  Ders notları  Mehmet Suat Kayıkçı, Petrol Piyasası Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2015  Selim YILDIZ/Seren Yıldız Öztürk, Akaryakıt ve LPG Hukuku, Adalet Yayınları,Ankara 2011
11 Enerji Piyasasında İdari ve Cezai Yaptırımlar  Ders notları  Murat BALCI, Petrol Kaçakçılığı Suçları ve Petrol Piyasasında Düzenlenen Kabahatler  Mevzuat  Mahkeme karararı
12 Enerji Piyasasına ilişkin rekabet hukuku düzenlemeleri  Ders notları  Peter CAMERON, Competition in Energy Markets, Second Edition, Oxford University Press, Oxford 2007.
13 Enerji Piyasına ilişkin tüketici hukuku düzenlemeleri ders notları
14 Enerji Anlaşmaları  Ders notları Bram DELVAUX/Michael HUNT/Kim TALUS (eds.), EU Energy Law and Policy Issues, ELRF Collection, 1st Edition, 2008,  Dr. Mustafa YAVUZ, Elektrik Tedarik Sözleşmeleri, Özellikle İkili Antlaşma, Oniki Levha Yayıncılık, 2011 Hasan AYRANCI, Enerji Sözleşmeleri, Yetkin Yayınları  İlgili makaleler
15 Enerji Yatırımlarında Uyuşmazlıkların Çözümü  Ders notları  İlhan YILMAZ, Uluslar arası Yatırım Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümü ve ICSID, Beta Yayınları 2004  Ziya AKINCI, Milletlerarası Tahkim, Seçkin Yayınları, 2003  Ali ULUSOY, Uluslar arası Tahkim ve Kamu Hizmeti, Liberte Yayınları 2001  Bilgin TİRYAKİOĞLU, Doğrudan Yatırımların Uluslar arası Hukukta Korunması, Dayınlarlı Yayınları, 2003
16 Dönem konularının gözden geçirilmesi Ders notları

 

Dersin Kitabı

- WIPO, “Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions: An Overview” (WIPO Publication No. 933, 2012) 

Diğer Kaynaklar
 • Ders Notları
 • Enerji Güvenliği Perspektifinden Türkiye’ye Bakış, Ed. Efe Biresselioğlu, 2015
 • Dr. Mustafa Erdem CAN, Hukukî Açıdan Elektrik Piyasasında Rekabet, Turhan Kitapevi, Ankara 2006.
 • Dr. Mustafa YAVUZ, Elektrik Tedarik Sözleşmeleri, Özellikle İkili Antlaşma, Oniki Levha Yayıncılık, 2011
 • Dr. Ahmet Yayla, İdarenin Doğalgaz Piyasasını Düzenleme Faaliyeti, 12 Levha Yayıncılık, 2013
 • Mehmet Suat Kayıkçı, Petrol Piyasası Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2015
 • Mevzuat
 • Yargı Kararları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
143

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler