Hukuk Fakültesi

HUK 466 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Toplu İş Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 466
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Toplu iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku alanında uzman bireylerin yetiştirilmesi
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Toplu iş hukuku kavramlarını açıklayabilecek
  • İşçi ve işverenlerin örgütlenmeleri ve bu kapsamda oluşturulan işçi ve işveren kuruluşları, bunların işleyişleri ve sona ermeleri konusunda detaylı bilgiye sahip olabilecek
  • Toplu iş sözleşmesi müzakere sürecine hakim olup, uygulamada toplu iş sözleşmesi kotarabilecek niteliğe sahip olacaklardır.
  • Toplu iş uyuşmazlıkları, grev ve lokavt yolları konusunda uzmanlık kazanacaklardır.
Tanımı Bu dersin konusu, ana hatları ile toplu iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku kavram, kural ve kurumlarıdır. Toplu iş hukuku ile ilgili olarak; örgütlenme hakkı, sendika kavramı, sendikaların dünyada ve ülkemizde tarihsel gelişimi, toplu iş hukukunun uluslararası ve ulusal kaynakları, sendika hak ve özgürlüğü, kavram ve hukuki güvenceleri, işçi, işveren ve kamu sendikaları kuruluş, örgütlenme ve işleyiş kuralları, toplu pazarlık, toplu iş ilişkisi ve uyuşmazlığı kavramları, kural ve süreçleri, grev ve lokavt kavramları ile yasal prosedür ve kuralları, toplu iş sözleşmesi, hukuki niteliği ve uygulanması, yorum davaları işlenecektir. Sosyal güvenlik hukuku ile ilgili olarak sosyal güvenlik hakkı, kapsamı, sosyal güvenlik ilke,kural ve organizasyonu, sosyal sigorta kavramı ve çeşitleri, dünyada ve Türkiye’de tarihsel gelişimi ve yürürlükteki yasal düzenlemeler, ana esasları ile ele alınacaktır

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Toplu iş hukukuna giriş ve tarihsel gelişim, sendika özgürlüğü ve hakkı
2 İşçi ve işveren kuruluşlarının kuruluş ve işleyişleri
3 İşçi ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri, denetimleri, sona ermesi
4 Sendika özgürlüğü ve iş güvencesi, toplu iş sözleşmesinin özellikleri ve yetki
5 Toplu iş sözleşmesinin bağıtlanması ve hükümleri
6 Toplu iş sözleşmesinin uygulama alanı ve dönem konularının gözden geçirilmesi
7 Arasınav
8 Toplu iş sözleşmesinin değiştirilmesi ve sona ermesi, toplu iş uyuşmazlıkları
9 Arabuluculuk, grev ve lokavt
10 Grev, lokavt ve pratik çalışmalar
11 Sosyal güvenlik kavramı ve sosyal güvenlik hukukunun temel ilkeleri
12 Kısa vadeli sigorta kolları
13 Uzun vadeli sigorta kolları
14 Genel sağlık sigortası
15 Grup sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi, pratik çalışmalar

 

Dersin Kitabı Melda Sur: İş Hukuku Toplu İlişkiler, Ankara, 2009.
Diğer Kaynaklar A. Can Tuncay: Toplu İş Hukuku, İstanbul, 2010; Cevdet İlhan Günay: İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ankara, 2010.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
15
Final / Sözlü Sınav
20
    Toplam
80

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler