Hukuk Fakültesi

HUK 467 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 467
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencinin, sağlık hukukunda temel kavramlar, hasta ve sağlık çalışanı hakları, cezai, hukuki ve mesleki sorumluluklar, aydınlatılmış onam, tıbbi uygulama hatalarına yol açan süreçler, belgelendirme ve sigorta sistemleri konularında; olgu örnekleri ve yargı kararları ışığında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Tıp hukukunun tarihçesi, temel kavramlar, hasta hekim ilişkisi konularını tanımlayabilir.
 • Dünyada tıbbi uygulama hatalarına yaklaşım, mukayeseli değerlendirmeyi açıklayabilir.
 • Sağlık çalışanlarının cezai, hukuki, mesleki ve idari sorumluklarını tanımlayabilir.
 • Hatalı tıbbi uygulamanın aydınlatılmış onam kavramı açısından incelenmesini açıklayabilir.
 • Tıbbi uygulama hatalarına yol açan sürecin hekim ve yardımcı sağlık personeli bakımından değerlendirilmesi, tıp dışı uygulamalar konularını tanımlayabilir.
 • Hatalı tıbbi uygulamaların ceza hukuku ve tazminat hukuku bakımından değerlendirilmesini tanımlayabilir.
 • Tıbbi uygulama hatalarında belgelendirme ve bilirkişilik kurumlarında raporlandırma süreçleri konularını açıklayabilir.
Tanımı Öğrencinin; sağlık hukukunda temel kavramlar ile hasta hekim ilişkileri; tıbbi uygulama hataları ile ilgili mukayeseli durum analizi, hasta ve sağlık çalışanı hakları ile sağlık çalışanlarının cezai, hukuki ve mesleki sorumlulukları; tıbbi müdahalede hukuka uygunluk nedenleri; tıbbi müdahalede yasalar, mesleki sorumluluk ve etik yaklaşım; tıbbi uygulama hatalarına yol açan süreç; tıbbi faaliyetlere ilişkin suçlar; hatalı tıbbi uygulamalarının ceza hukuku açısından değerlendirilmesi; hatalı tıbbi müdahalelerin tazminat hukuku bakımından değerlendirilmesi; tıbbi uygulama hataları ve bilirkişilik; hasta ile ilgili belgelendirme süreçleri; tıbbi uygulama hataları iddiaları ve medya; tıbbi uygulama hataları ve sigorta sistemi konularında; olgu örnekleri ve yargı kararları ışığında bilgi sahibi olması amaçlanan bir derstir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş – Tanışma ve Ders İle İlgili Genel Tanımlama – Tarihçe Sağlık Hukukunda Temel Kavramlar – Tıbbi Uygulama Hatalarında Diğer Ülkelerle Karşılaştırma Ders kaynaklarının ilgili kısımları
2 Hasta ve Sağlık Çalışanı Hakları Sağlık Çalışanın Cezai Hukuki Mesleki ve İdari Sorumlulukları Tıbbi uygulama - Sözleşme Ders kaynaklarının ilgili kısımları
3 Tıbbi Uygulamada Hukuka Uygunluk ve Aydınlatılmış Onam Ders kaynaklarının ilgili kısımları
4 Tıbbi Müdahale ve Hukuka Uygunluk - Yasalar - Mesleki Sorumluluk -Etik Yaklaşım Ders kaynaklarının ilgili kısımları
5 Tıbbi Uygulama Hatalarına Yol Açan Süreç (Hekim- Yardımcı Sağlık Personeli – Tıp Dışı Uygulamalar Ve Sorumluluk) Ders kaynaklarının ilgili kısımları
6 Tıbbi Uygulama Hatalarına Yol Açan Süreç - Hekim ve Hasta Yükümlülükleri Ders kaynaklarının ilgili kısımları
7 Hatalı Tıbbi Uygulama ve Ceza Hukuku Açısından Değerlendirme Ders kaynaklarının ilgili kısımları
8 Hatalı Tıbbi Uygulama ve Tazminat Sorumluluğu Açısından Değerlendirme Ders kaynaklarının ilgili kısımları
9 Ara sınav
10 Tıbbi Uygulama Hataları ve Bilirkişilik Üniversiteler, Adli Tıp Kurumu ve Yüksek Sağlık Şurası Kararları Ders kaynaklarının ilgili kısımları
11 Hasta ile İlgili Belgelendirme Süreçleri, Dokümantasyon Ve Raporlama Ders kaynaklarının ilgili kısımları
12 Tıbbi Uygulama Hatası İddiaları ve Medya Tıbbi Uygulama Hataları ve Sigorta Sistemi Ders kaynaklarının ilgili kısımları
13 Olgu Örnekleri Kusur Tespiti Ders kaynaklarının ilgili kısımları
14 Olgu Örnekleri Yargı Kararları Ders kaynaklarının ilgili kısımları
15 Dersin gözden geçirilmesi Ders kaynaklarının ilgili kısımları
16 Final

 

Dersin Kitabı

Özkara E.(Editör) Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları İçin Adli Tıp, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017.

 
Diğer Kaynaklar
  1. Sayek F. Sağlıkla İlgili Uluslararası Belgeler. 2. Baskı. Ankara: TTB Yayınları; 2009.
  2. Council of Europe. Recommendation no. R (99) 3 of the Committee of Ministers to member states on the harmonization of medico-legal autopsy rules. Forensic Sci Int 2000;111(1-3):5-58.
  3. Hekimlik Meslek Etiği Kuralları. Erişim adresi:
  4.  
  5. Yüksel C. Tıbbi uygulama hatalarında bilirkişilik. Özel Hukuk Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; İstanbul.
  6. Medical Malpractice-Prevention, Insurance and Coverage Options. Erişim adresi: http://www.oecd.org/finance/insurance/medicalmalpractice-preventioninsuranceandcoverageoptions.htm Erişim Tarihi: 04.04.2016.
  7. Görkey Ş. Hasta hakları. Hatemi H, Doğan H, editörler. Medikal Etik, Tıp Organizasyonunda Etik ve Hukuk (Mediko-Legal). 1. Baskı. İstanbul: Yüce Yayım; 2003.
  8. Türk Tabipleri Birliği. “Mesleki sorumluluk sigortalanmalıdır” Evet ama nasıl?  “Hekim-Hasta-Toplum İçin Tıbbi Zararları (Nasıl) Karşılayalım?” Erişim adresi: https://www.ttb.org.tr/kutuphane/malpraktis.pdf Erişim tarihi: 04.04.2016.
  9. Madea B, Preuss J. Medical malpractice as reflected by the forensic evaluation of 4450 autopsies. Forensic Sci Int 2009;190(1-3):58–66.
  10. Soysal Z. Çakalır C. Adli Tıp Cerrrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınevi, 1999.
   

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
98

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler