Hukuk Fakültesi

HUK 468 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Rekabet Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 468
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Rekabet hukukunun ulusal ve uluslararası boyutlarıyla işleyişini, rekabetin ekonomik hayat için önemini kavramak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Rekabet hukukunun ulusal ve uluslararası kaynaklarını incelemek.
  • Hukuki ve ekonomik boyutlarıyla rekabet kavramının özümsenmesi.
  • Türk, Avrupa Birliği ve Amerikan Rekabet Hukuku düzenlemelerine hakim olmak.
  • Rekabet Kanununun uygulama alanının, özellikle "etki" ilkesinin kavranması.
  • Rekabeti sınırlayan danışıklılık hallerinin ve hakim durumun kötüye kullanılmasının anlamını ve hukuki sonuçlarını anlamak.
  • Fikri mülkiyet hakları ve Rekabet Hukuku arasındaki ilişkiyi çeşitli boyutlarıyla kavramak.
  • Rekabet Kanununa aykırılığın hukuki sonuçları hakkında bilgi edinmek.
Tanımı Mukayeseli rekabet hukuku, ABD ve AB rekabet hukuku, hakim durumun kötüye kullanılması, rekabeti etkileyen uygulamalar, rekabetin yatay ve dikey kısıtlanması, münhasır dağıtım, tekeller ve tekelleşme faaliyetleri, birleşmeler ve devir almalar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Rekabet kavramı, rekabet hukukunun kaynakları, koruduğu menfaat ve Anayasal temelleri Önerilen kaynakların çalışılması
2 Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun konu, yer ve zaman bakımından uygulanması, de minimis ve rule of reason ilkeleri Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
3 Teşebbüs, teşebbüs birliği ve ilgili pazar kavramları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
4 Rekabeti sınırlayıcı danışıklılık türleri, anlaşma ve türleri ile uyumlu eylemler Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
5 Dikey anlaşmalar, rekabet hukuku açısından dağıtım, tek satıcılık ve acentelik sözleşmeleri Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
6 Muafiyet ve menfi tespit kavramları, farkları, koşulları, türleri, sonuçları ve bunların adli yargıya etkisi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
7 Arasınav için tekrar
8 Arasınav
9 Hakim durumun kötüye kullanılması ve hukuki sonuçları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
10 Rekabet hukukunda birleşme ve devralmalar ve bunların denetlenmesi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
11 Fikri mülkiyet hakları ve rekabet hukuku Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
12 Rekabet Kurulunun yapısı, işleyişi, görevleri, rekabete aykırılıkları inceleme ve denetleme yetkisi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
13 Rekabet Kanununa aykırılığın cezai sonuçları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
14 Rekabet Kanununa aykırılığın özel hukuk bakımından sonuçları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
15 Final için tekrar Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi

 

Dersin Kitabı Richard Whish: Competition Law, 2008
Diğer Kaynaklar Barry Rodger: Competition Law and Policy in the EC and UK, 2008; Yılmaz Aslan: Rekabet Hukuku Dersleri, Bursa 2010; Cevdet İlhan Günay: Rekabet Kanunu Şerhi, Ankara 2010

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
3
25
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
3
7
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
35
    Toplam
119

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler