Hukuk Fakültesi

HUK 481 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İmar Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 481
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı İmar Hukukuna ilişkin kavramları, ilkeleri ve kuralları öğretmek ve uygulanmasını örneklerle göstermektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. İmar Hukukuna ilişkin kavramları tanımlayabilir.
  • 2. İmar Hukukunun özelliklerini ve ilkelerini açıklayabilir.
  • 3. İmar Hukukuna ilişkin mevzuatı bilir.
  • 4. İmar Hukukuna ilişkin uygulamadaki sorunlar hakkında bilgi sahibi olur.
  • 5. İmar Hukukuna ilişkin yargı kararlarını inceleyebilir.
  • 6. İmar Hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları analiz ederek mevzuata uygun çözümler sunabilir.
Tanımı İmar Hukukuna ilişkin kavramlar, ilkeler, kurallar ve uygulamaları

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İmar Hukukunun Tanımı, Konusu ve Kaynakları Ders kaynaklarının ilgili kısımları
2 Planlama Kavramı ve Planlamanın Türk Hukukundaki Gelişimi Ders kaynaklarının ilgili kısımları
3 Plan Türleri Ders kaynaklarının ilgili kısımları
4 İmar Planlamasında Yetki Ders kaynaklarının ilgili kısımları
5 İmar Planları, Yapılması, Onaylanması, İlanı ve Hukuki Sonuçları Ders kaynaklarının ilgili kısımları
6 İmar Planlarında Değişiklik, Revizyon ve İlave Yapılması Ders kaynaklarının ilgili kısımları
7 İmar Planlarının Hukuki Niteliği ve İmar Planlarına Hakim Olan İlkeler Ders kaynaklarının ilgili kısımları
8 Arasınav Ders kaynaklarının ilgili kısımları
9 İmar Planlarının Uygulanması Ders kaynaklarının ilgili kısımları
10 İmar Hukukunda Kamulaştırma Usulünün Uygulanması Ders kaynaklarının ilgili kısımları
11 İmar Hukukunda İfraz ve Tevhit Ders kaynaklarının ilgili kısımları
12 Arazi ve Arsa Düzenlemesi Ders kaynaklarının ilgili kısımları
13 Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni Ders kaynaklarının ilgili kısımları
14 İmar Hukukuna Aykırı Yapılar ve Bu Yapılara Uygulanan Yaptırımlar Ders kaynaklarının ilgili kısımları
15 İmar Para Cezaları Ders kaynaklarının ilgili kısımları
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi Ders kaynaklarının ilgili kısımları

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar KABALIK Halil, İmar Hukuku Dersleri, 6.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Ekim 2014; ÇOLAK Nusret İlker, İmar Hukuku, 2.Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, Aralık 2014; ERGEN Cafer, İmar Hukuku, 2.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Mayıs 2012

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
111

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler