Hukuk Fakültesi

HUK 484 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İflâs Tasfiyesi ve İşçi Alacakları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 484
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı İflas tasfiyesi sürecinin ve iflasın vergisel sonuçlarının öğretilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tasfiye süreçleri içinde iflasın özellikleri ve farklılıklarını ayırır.
  • İflas sürecinde izlenen usuli işlemleri sıralayabilir.
  • İmtiyazlı alacaklarla diğer alacakların hukuki statüsünü karşılaştırır.
  • İflas organlarının yetkilerini açıklar.
  • İflas sürecinde başvurulabilecek yargısal yolları değerlendirir.
  • İflasın vergi alacaklarına etkilerini çözümler.
Tanımı İflas sürecinin, bu süreçte yer alan öznelerin karşılıklı hak ve yetkilerinin, tasfiyede izlenecek sıranın ve vergi alacaklarının hukuki statüsünün öğretildiği derstir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İflasın Hukuki Niteliği ve Kapsamı Aslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz, s. 429-442
2 İflas Yolları Aslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz, s. 442-476
3 İflasın Hukuki Sonuçları Aslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz, s. 476-495
4 İflas Masasının Oluşumu ve Yönetimi Aslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz, s. 495-508
5 Malların Satılması ve İflasın Kapanması Aslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz, s. 508-531
6 Bankalar Kanununa Göre İflas Bankalar Kanunu (mevzuat.gov.tr) ve ilgili Yargıtay kararları
7 Ara Sınavı Öncesi Değerlendirme
8 Arasınav HUDOC veritabanı (hudoc.echr.coe.int)
9 Ortakların ve Temsilcilerin Hukuki Sorumluluğu
10 Konkordato ve iflas suçları Deynekli, “İflasın”, s 141-153
11 İmtiyazlı Alacakların Hukuki Statüsü Deynekli, “4949 Sayılı”, 192-204
12 İflasın İşçi Alacaklarına Etkisi Deynekli, “İşverenin”, sy 31-43
13 İflasın Vergi Alacaklarına Etkisi Bahçeci sy 975-1000
14 İflasın Vergi Alacaklarına Etkisi Bahçeci, sy 1000-1015
15 Final Sınavı Öncesi Değerlendirme
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Ramazan Arslan, Ejder Yılmaz, Sema Taşpınar Ayvaz, İcra ve İflas Hukuku, Yetkin yay 3. baskı

Diğer Kaynaklar

Adnan Deynekli, İflasın Vergi Alacağının Tahsiline Etkisi, Yetkin yay, Ankara 1998

Barış Bahçeci İflas Masasının Kamu Alacağının Kaydını Reddetmesi Sorunu, Ankara Üniversitesi Huku Fakültesi Dergisi, Y 2015 S 4 s 975-105 (açık erişim)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
35
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler