Hukuk Fakültesi

HUK 484 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İflâs Tasfiyesi ve İşçi Alacakları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 484
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Genel olarak iflas tasfiyesinin gerçekleştirilmesine dair detay ve özellikler konusunda farkındalık oluşturarak bu bağlamda işçi alacaklarının durumunu irdeleyerek farklılıklarının ayrımsanmasını sağlamak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, İflas olgusunun, ödeme güçlüğü içine düşme olgusuyla ilişkisi, iflas açılmamış olmakla beraber ödeme güçlüğüne düşmüş işveren karşısında işçilerin hak ve alacaklarının nasıl korunacağı, keza iflas açıldıktan sonra işçi alacaklarının durumu ve korunması ve hangi işçi alacaklarının korunduğunun farkında olacaklardır.
Tanımı İflas olgusu ödeme güçlüğü içine düşme olgusu ve bu ikisi arasındaki ilişki, iflas alacaklılarının durumu, özellikle de işçilerin alacaklarının tahsili hususundaki ayrıcalıklarının gerekçeleri, hangi işçi alacakları bakımından bu tür bir koruma ayrıcalık tanındığı üzerinde durulacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İflasın tanımı ve ödeme güçlüğü içine düşme olgusuyla ilişkisi İİK ve İş Kanunu öğrenci yanında bulunmalıdır
2 İflas tasfiyesine ilişkin genel bilgiler İİK ve İş Kanunu öğrenci yanında bulunmalıdır
3 Tasfiye şeklinin belirlenmesi ve masanın idaresi İİK ve İş Kanunu öğrenci yanında bulunmalıdır
4 İflas idaresinin seçimi görev ve yetkileri İİK ve İş Kanunu öğrenci yanında bulunmalıdır
5 İflas alacaklarının iflas idaresince incelenmesi sıra cetveli hazırlanması İİK ve İş Kanunu öğrenci yanında bulunmalıdır
6 Sıra cetveli ve karşı koyma yolları İİK ve İş Kanunu öğrenci yanında bulunmalıdır
7 İflasta koruma altında olan işçi hak ve alacakları İİK ve İş Kanunu öğrenci yanında bulunmalıdır
8 Arasınav İİK ve İş Kanunu öğrenci yanında bulunmalıdır
9 Ülkemiz ve dünyada işçi alacaklarının iflas sürecinde ne şekilde korunduğu İİK ve İş Kanunu öğrenci yanında bulunmalıdır
10 İşçilerin ayrıcalık sistemi ile korunması İİK ve İş Kanunu öğrenci yanında bulunmalıdır
11 İşçilerin garanti fonu sistemiyle korunması İİK ve İş Kanunu öğrenci yanında bulunmalıdır
12 Mukayeseli olarak konuya ilişkin uygulanan sistemler İİK ve İş Kanunu öğrenci yanında bulunmalıdır
13 Dünyada uygulanan sistemlerin sonuç ve etkileri İİK ve İş Kanunu öğrenci yanında bulunmalıdır
14 Final sınavı öncesi konuya ilişkin uygulama ve tartışmalar İİK ve İş Kanunu öğrenci yanında bulunmalıdır
15 Final sınavı öncesi ders tekrarı İİK ve İş Kanunu öğrenci yanında bulunmalıdır
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı Meral Sungurtekin Özkan ; İşverenin iflas etmesi halinde işçilik hak ve alacaklarının karşılanması konusundaki sistemler ve Türk hukukundaki durum Ankara 2008,Pekcanıtez,H./Atalay,O.Sungurtekin Özkan,M./Özekes, M. İcra ve İflas Hukuku, Ankara 2011, Ejder Yılmaz, İflas İdaresi, Ankara 1975.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
16
256
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
Ödev
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
Final / Sözlü Sınav
1
    Toplam
266

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler