Hukuk Fakültesi

HUK 485 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İnsan Hakları Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 485
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı İnsan Hakları Hukukunun, hukuk düzeni içindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olmak ve bir uygulama disiplini olan insan hakları hukukunda, edinilecek bilgiyi kullanılabilir düzeye getirmek dersin amacıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • İnsan hakları kavramını ilişkide olduğu kamu özgürlükleri, hak, özgürlük, eşitlik vb. kavramlarla karşılaştırmalı olarak öğreneceklerdir
  • • Çağdaş demokratik toplumların ve bireyin başlıca kazanımları olan sivil ve siyasi haklar, sosyal haklar, grup hakları, ekonomik haklar, dayanışma hakları gibi hakları, ait oldukları kategorilerde tanıyacak ve bu hak tiplerinin bir insan hakkı olarak yerleri, önemleri ve işlevlerini kavrayacaklardır.
  • • İnsan haklarının uluslararası alanda kabul edilmiş sözleşmelerde nasıl ve ne içerikte yer aldığı ve korunduğu, koruma mekanizmalarının işleyişi konularında bilgi sahibi olacaklardır
  • • İnsan haklarının uygulamada korunur ve kullanılabilir olmasında ulusal hukuk ve yargı yerlerinin görev ve sorumluluğu, ulusal ve uluslararası hukukun haklar konusundaki görev ve sorumluluk paylaşımını öğrenmiş olacaklardır.
  • • Bireysel başvuru koşulları (kabuledilirlik ve esas yönünden inceleme şartları) konusunda bilgi sahibi olacaklardır
Tanımı İnsan hakları hukukunun tarihsel gelişimi, temel klasik metinleri, uluslararası düzeydeki kaynakları, ulusal anlamda oluşturulmuş temel hakları koruma mekanizmaları ile uluslararası düzeyde çalışmalarda bulunan yargısal veya yargısal niteliği olmayan koruma mekanizmaları, işleyişleri bu dersin genel olarak içeriğini oluşturmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İnsan Hakları Hukuku’nun tarihsel gelişimi; İnsan Hakları Hukuku’nda kavram sorunsalı. Prof. Dr. Halil Kalabalık, İnsan Hakları Hukuku, Kavram – Uygulama – Hak ve Ödevler Seçkin yayıncılık, Ocak 2013.
2 İnsan Hakları Hukuku’nun diğer hukuk dalları ve disiplinlerle ilişkisi; Ulusal ve uluslararası insan hakları hukukunun kaynakları. Avrupa İnsan Hakları ve Temel Haklar Sözleşmesi ( AİHS), Birleşmiş Milletler, Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi (1966) ve BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi (1966), TC Anayasası.
3 İnsan haklarının özellikleri (evrensellik, bireysellik, kişisellik, dokunulmazlık, devredilmezlik/vazgeçilmezlik…); Hakların sınıflandırılmasında temel yaklaşımlar; Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Haklar. Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına dair Sözleşme( AİHS), Birleşmiş Milletler, Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi (1966) ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi (1966).
4 İnsan hakları koruma mekanizmaları (1) http://www.un.org/fr/rights/ http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_TUR.pdf http://www.african-court.org/ http://www.corteidh.or.cr/index.php/en Bölge Mahkemeleri: Örnek, Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı- Afrika İnsan Hakları Mahkemesi kurulmasına ılişkin Ek protokol.
5 İnsan hakları koruma mekanizmaları (2) BM İnsan hakları koruma mekanizmaları; yargısal olmayan kontrol yolları, BM ve Avrupa Konseyi Resmi internet sitesi.
6 Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Anayasa 148. Madde; Anayasa Mahkemesi resmi web sitesi karar araştırma ve incelemesi ( 2 adet).
7 Pozitif yükümlülükler Prof. Dr. Sibel İnceoğlu, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Beta Yayıncılık, Ekim 2013, 3. Baskı, Bölüm: Devletin Pozitif Yükümlülükleri ve Dolaylı Yatay Etki; A. Şeref Gözübüyük, Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve Yargılama Yöntemi, 10. Baskı, Turhan, Ankara, 2013, s. 392-409.
8 Arasınav
9 AİHS’ne genel bakış, 13, 14 ve 15. maddelerin incelenmesi AİHS ilgili maddeler:, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Cilt:1, Açıklama ve Önemli Kararlar, Prof. Dr. Osman Doğru, Dr. Atilla Nalbant,Ekim 2012, 1. Baskı; HUDOC Veri Tabanı.
10 AİHS 2 VE 3. MADDE İNCELEMESİ VE UYGULAMALARI AİHS ilgili maddeler:, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Cilt:1, Açıklama ve Önemli Kararlar, Prof. Dr. Osman Doğru, Dr. Atilla Nalbant, Ekim 2012, 1. Baskı; HUDOC Veri Tabanı
11 AİHS 5. VE 6. MADDE İNCELEMESİ VE UYGULAMALARI AİHS metni; A. Şeref Gözübüyük, Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve Yargılama Yöntemi, 10. Baskı, Turhan, Ankara, 2013, s. 265-315 ;Sibel İnceoğlu, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı Kamu ve Özel Hukuk Alanlarında Ortak Yargısal Hak ve İlkeler, Beta, 2013 Mart, 4. Baskı, Bölüm: 6. Madde; AİHS metni ve HUDOC veri tabanı üzerinden karar incelemesi.
12 AİHS 9.,10 ve 11. MADDE İNCELEMESİ VE UYGULAMALARI AİHS ilgili maddeler:, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Cilt:1, Açıklama ve Önemli Kararlar, Prof. Dr. Osman Doğru, Dr. Atilla Nalbant, Ekim 2012, 1. Baskı.
13 SUNUM
14 SUNUM
15 DÖNEMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
16 FİNAL

 

Dersin Kitabı Prof. Dr. Halil Kalabalık, İnsan Hakları Hukuku, Kavram, Uygulama, Hak ve Ödevler, Seçkin, Ocak 2013.
Diğer Kaynaklar İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, Cilt:1 ve Cilt 2, Açıklama ve Önemli Kararlar, Prof. Dr. Osman Doğru, Dr. Atilla Nalbant Ekim 2012 / 1. Baskı; A. Şeref Gözübüyük, Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve Yargılama Yöntemi, 10. Baskı, Turhan, Ankara, 2013 ; Prof. Dr. Osman Doğru, Dr. Atilla Nalbant, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, Açıklama ve Önemli Kararlar, Cilt:2; Mehmet Akif Etgü, Kamu Hukukunda Mülkiyet Hakkı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Mülkiyet Hakkına Bakışı, On iki Levha Yayıncılık;.-HUDOC veri tabanı üzerinden karar incelemesi.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
3
30
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
10
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
16
256
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
3
17
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
367

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler