Hukuk Fakültesi

LAW 410 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Çalışma Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 410
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, özellikle Türkiye’nin tarafı olduğu belgeler ve denetim organları temelinde, uluslararası iş hukuku kurum ve kuralları konusunda genel bir bakış açısı ve anlayış geliştirilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO) kuruluşu, amaçları, yapısı ve çalışma biçimini açıklayabilir,
  • Temel ILO Sözleşme ve Tavsiye kararlarında ifadesini bulan uluslararası çalışma standartlarını tanımlayabilir,
  • “İnsana yakışır iş” hedefi ve buna yönelik çalışmaları açıklayabilir,
  • “İnsana yakışır iş” hedefine ulaşılmasının önündeki engelleri tartışabilir,
  • Avrupa Sosyal Şartı’nın çalışma hukuku ile ilgili hükümlerini ve Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’nin konu ile ilgili kararlarını tanımlayabilir,
  • Türk İş Hukuku kuralları ve uygulaması ile uluslararası çalışma hukukunu karşılaştırabilir,
  • Uluslararası çalışma hukuku kurallarının ve denetim organları kararlarının Türk hukukunda uygulanabilirliğini irdeleyebilir.
Tanımı Uluslararası iş(çalışma) hukuku kavramı ve önemi, tarihsel gelişimi, Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO) kuruluş ve yapısı, ILO’nun çalışma ve denetim mekanizmaları, Uluslararası çalışma Standartları, Temel ILO Sözleşme ve Tavsiye Kararları, “insana yakışır iş” kavramı, tarihsel gelişimi ve gerçekleşmesinin önündeki engeller, Avrupa Sosyal Şartı ve çalışma hukuku ile ilgili hükümleri, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi kuruluş ve çalışma esasları, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’nin Avrupa Sosyal Şartı’nın uygulanması ile ilgili ülkelerle ilgili kararları, Türk çalışma hukukunun Uluslararası çalışma hukuku kuralları ile karşılaştırmalı değerlendirilmesi, Uluslararası çalışma hukuku kurallarının ve denetim organları kararlarının Türkiye’de uygulanabilirliği.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası iş(çalışma) hukuku kavramı ve önemi, tarihsel gelişimi Ders notları ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
2 Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO) kuruluşu, çalışma biçimi ve denetim mekanizmaları. Ders notları ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
3 Genel olarak uluslararası çalışma standartlarını oluşturan temel ILO Sözleşme ve Tavsiye kararları ile Avrupa Sosyal Şartı’nda karşılıkları, “İnsana Yakışır İş” kavramı Ders notları ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
4 Uluslararası belgelerde ve denetim organları rapor ve kararlarında Türk iş hukuku ile karşılaştırmalı olarak örgütlenme özgürlüğü ve toplu görüşme hakkı Ders notları ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
5 Uluslararası belgelerde ve denetim organları rapor ve kararlarında Türk iş hukuku ile karşılaştırmalı olarak zorla çalıştırma ve çocuk işçiliği Ders notları ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
6 Uluslararası belgelerde ve denetim organları rapor ve kararlarında Türk iş hukuku ile karşılaştırmalı olarak eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı Ders notları ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
7 Uluslararası belgelerde ve denetim organları rapor ve kararlarında Türk iş hukuku ile karşılaştırmalı olarak çalışanların yönetime katılması ve sosyal diyalog Ders notları ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
8 Dönemin gözden geçirilmesi  
9 Uluslararası belgelerde ve denetim organları rapor ve kararlarında Türk iş hukuku ile karşılaştırmalı olarak çalışma yaşamının denetimi Ders notları ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
10 Uluslararası belgelerde ve denetim organları rapor ve kararlarında Türk iş hukuku ile karşılaştırmalı olarak iş güvencesi Ders notları ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
11 Uluslararası belgelerde ve denetim organları rapor ve kararlarında Türk iş hukuku ile karşılaştırmalı olarak çalışmanın düzenlenmesi Ders notları ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
12 Uluslararası belgelerde ve denetim organları rapor ve kararlarında Türk iş hukuku ile karşılaştırmalı olarak ücretler Ders notları ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
13 Uluslararası belgelerde ve denetim organları rapor ve kararlarında Türk iş hukuku ile karşılaştırmalı olarak sosyal güvenlik Ders notları ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
14 Türk iş hukuku ve uygulaması açısından uluslararası iş hukuku kuralları ve denetim organları rapor ve kararlarının uygulanabilirliği Ders notları ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
15 Türk iş hukuku ve uygulaması açısından uluslararası iş hukuku kuralları ve denetim organları rapor ve kararlarının uygulanabilirliği Ders notları ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
16 Değerlendirme

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar İlgili kitap ve makaleler; Arturo Bronstein, International and Comparative Labour Law, Current Challenges, ILO Publication, ISBN 978-92-2-121202-7, 2009; Jean-Michel Servais, International Labour Law. International Labour Standards - 3rd edition, October 2011, ISBN 9041138056; Sarper Süzek, İş Hukuku, Beta,10.Baskı,2014 Eylül; Melda Sur, Uluslararası Hukukun Esasları, Beta, İstanbul 2013; Mesut Gülmez, Sendikal Hakların Ulusalüstü Kuralları, Oluşumu, Uygulanması(1919-2014) Cilt 1, Hatipoğlu Yayınları; Mesut Gülmez, Uluslararası Sosyal Politika, Alpay Hekimler, AB-Türkiye Endüstri İlişkileri, Beta 2004; Alpay Hekimler, Karşılaştırmalı bir Perspektif ile Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde ve Türkiye’de Toplu Sözleşme Sistemi, Legal; Alpay Hekimler, Avrupa İş Hukuku Çerçevesinde Türk İş Hukuku ile Karşılaştırmalı Avusturya İş Hukukunun Temel Esasları, Efil 2011; Pir Ali Kaya, Avrupa Birliği ve Türk İş Hukuku Bağlamında Eşitlik İlkesi, Dora Yayıncılık, Bursa 2009, ve diğer kaynaklar.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler