Hukuk Fakültesi

LAW 470 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Avrupa Birliği Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 470
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, Avrupa Birliği ("AB") kurumlarını ve maddi hukukunu tanıtmayı amaçlayan bir derstir. Öğrenciler, bu derste AB'nin kurumsal yapısı, işleyişi, üyelik süreci, Türkiye-AB ilişkilerinin hukuki boyutu ve serbest dolaşım hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • AB hukuku alanı ile ilgili sorunları çözebilmek için yeterli kuramsal bilginin yanısıra yasal metodoloji bilgisini de edinmiş olacaklardır.
  • AB hukukunun temel alanlarındaki güncel mevzuatı öğreneceklerdir.
  • AB hukukunun rolü ve üstünlüğü hakkında derin bir kavrayışa sahip olacaklardır.
  • AB hukuku ve diğer akademik disiplinler arasındaki ilişkiyi kavrayacaklardır.
  • AB yargı düzenini ve serbest dolaşım başta olmak üzere temel alanlardaki Adalet Divanı içtihatlarını tartışacaklardır.
Tanımı AB'nin kurucu antlaşmaları, AB müktesebatı, AB kurumları ve Adalet Divanı ağırlıklı olmak üzere AB hukukunun ve yasal süreçlerin incelenmesi, AB ile üye ülkeler arasındaki ilişkilerin hukuki boyutu.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders izlencesi
2 Tarihçe ve Avrupa Bütünleşmesinin Genel Yapısı: Derinleşme ve Genişleme Craig, Paul / de Burca, Grainne, EU Law: Text, Cases and Materials, 6th ed., Oxford University Press, 2015, s. 1-27
3 Türkiye-AB İlişkilerinin Hukuki Boyutu Baykal, Sanem, “Turkey-EU Relations in the Aftermath of the Helsinki Summit”, Ankara Review of European Studies, 2002 (http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/16/8/404.pdf); Göçmen, İlke, “The Freedom of Establishment and To Provide Services: A Comparison of the Freedoms in European Union Law and Turkey-EU Association Law”, Ankara Law Review, 2011 (http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/64/1766/18714.pdf)
4 AB’nin Kurumsal Yapısı, Asli Kurumlar Craig, Paul / de Burca, Grainne, EU Law: Text, Cases and Materials, 6th ed., Oxford University Press, 2015, s. 30-71
5 AB’de yetki; AB’de karar alma; AB hukukunun kaynakları Craig, Paul / de Burca, Grainne, EU Law: Text, Cases and Materials, 6th ed., Oxford University Press, 2015, s. 73-160
6 AB hukuk düzeni; AB hukukunun temel doktrinleri Craig, Paul / de Burca, Grainne, EU Law: Text, Cases and Materials, 6th ed., Oxford University Press, 2015, s.184-277, 429-606
7 İç/Ortak pazar – Teorik altyapı ve temel ilkeler; AB’de iç pazarın tarihçesi Craig, Paul / de Burca, Grainne, EU Law: Text, Cases and Materials, 6th ed., Oxford University Press, 2015, s. 607-636
8 Malların serbest dolaşımı – I, Küçük sınav 1 Craig, Paul / de Burca, Grainne, EU Law: Text, Cases and Materials, 6th ed., Oxford University Press, 2015, s. 638-663
9 Ara Sınav
10 Malların serbest dolaşımı - II Craig, Paul / de Burca, Grainne, EU Law: Text, Cases and Materials, 6th ed., Oxford University Press, 2015, s. 665-695
11 Malların serbest dolaşımı – III; Pratik çalışma Craig, Paul / de Burca, Grainne, EU Law: Text, Cases and Materials, 6th ed., Oxford University Press, 2015, s. 695-718
12 Kişilerin ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımı – I Craig, Paul / de Burca, Grainne, EU Law: Text, Cases and Materials, 6th ed., Oxford University Press, 2015, s. 744-765
13 Kişilerin ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımı – II Craig, Paul / de Burca, Grainne, EU Law: Text, Cases and Materials, 6th ed., Oxford University Press, 2015, s. 794-851
14 Kişilerin ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımı – III; Pratik çalışma Craig, Paul / de Burca, Grainne, EU Law: Text, Cases and Materials, 6th ed., Oxford University Press, 2015, s. 765-770
15 Sermayenin Serbest Dolaşımı; Pratik Çalışma; Küçük sınav 2 Craig, Paul / de Burca, Grainne, EU Law: Text, Cases and Materials, 6th ed., Oxford University Press, 2015, s. 721-725
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

Arnull, Anthony, European Union Law: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2017; Craig, Paul / de Burca, Grainne, EU Law: Text, Cases and Materials, 6. baskı, Oxford University Press, 2015; Borchardt, Klaus-Dieter, The ABC of European Union Law, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2010

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler