Hukuk Fakültesi

HUK 468 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Rekabet Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 468
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Rekabet hukukunun ulusal ve uluslararası boyutlarıyla işleyişini, rekabetin ekonomik hayat için önemini kavramak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Rekabet hukukunun ulusal ve uluslararası kaynaklarını incelemek.
  • Hukuki ve ekonomik boyutlarıyla rekabet kavramının özümsenmesi.
  • Türk, Avrupa Birliği ve Amerikan Rekabet Hukuku düzenlemelerine hakim olmak.
  • Rekabet Kanununun uygulama alanının, özellikle "etki" ilkesinin kavranması.
  • Rekabeti sınırlayan danışıklılık hallerinin ve hakim durumun kötüye kullanılmasının anlamını ve hukuki sonuçlarını anlamak.
  • Fikri mülkiyet hakları ve Rekabet Hukuku arasındaki ilişkiyi çeşitli boyutlarıyla kavramak.
  • Rekabet Kanununa aykırılığın hukuki sonuçları hakkında bilgi edinmek.
Ders Tanımı Mukayeseli rekabet hukuku, ABD ve AB rekabet hukuku, hakim durumun kötüye kullanılması, rekabeti etkileyen uygulamalar, rekabetin yatay ve dikey kısıtlanması, münhasır dağıtım, tekeller ve tekelleşme faaliyetleri, birleşmeler ve devir almalar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Rekabet kavramı, rekabet hukukunun kaynakları, koruduğu menfaat ve Anayasal temelleri Önerilen kaynakların çalışılması
2 Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun konu, yer ve zaman bakımından uygulanması, de minimis ve rule of reason ilkeleri Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
3 Teşebbüs, teşebbüs birliği ve ilgili pazar kavramları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
4 Rekabeti sınırlayıcı danışıklılık türleri, anlaşma ve türleri ile uyumlu eylemler Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
5 Dikey anlaşmalar, rekabet hukuku açısından dağıtım, tek satıcılık ve acentelik sözleşmeleri Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
6 Muafiyet ve menfi tespit kavramları, farkları, koşulları, türleri, sonuçları ve bunların adli yargıya etkisi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
7 Arasınav için tekrar
8 Arasınav
9 Hakim durumun kötüye kullanılması ve hukuki sonuçları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
10 Rekabet hukukunda birleşme ve devralmalar ve bunların denetlenmesi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
11 Fikri mülkiyet hakları ve rekabet hukuku Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
12 Rekabet Kurulunun yapısı, işleyişi, görevleri, rekabete aykırılıkları inceleme ve denetleme yetkisi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
13 Rekabet Kanununa aykırılığın cezai sonuçları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
14 Rekabet Kanununa aykırılığın özel hukuk bakımından sonuçları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
15 Final için tekrar Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi

 

Ders Kitabı Richard Whish: Competition Law, 2008
Önerilen Okumalar/Materyaller Barry Rodger: Competition Law and Policy in the EC and UK, 2008; Yılmaz Aslan: Rekabet Hukuku Dersleri, Bursa 2010; Cevdet İlhan Günay: Rekabet Kanunu Şerhi, Ankara 2010

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
25
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
7
21
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
119

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.