Hukuk Fakültesi

HUK 487 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kamu Hukukunun Temel Kavramları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 487
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Temel kamu hukuku kavramları çerçevesinde öğrencinin kuramsal bir altyapı ve muhakeme yeteneği kazanması, özel hukuk ilişkilerinden doğan sorunların kamu hukuku boyutunu kavrayarak çok boyutlu bir bakış açısına sahip olması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Karşılaştığı hukuksal sorunları hak ve yükümlülük kavramları çerçevesinde analiz edebilir.
  • Edebiyat ve sinema eserlerinde işlenen kamu hukuku kavramlarını gözlemleyebilir.
  • Kamu hukuku yetkilerinin özel hukuk ilişkilerine etkilerini açıklayabilir.
  • Çok boyutlu hukuksal sorunları çözebilir.
  • Hakkın kötüye kullanımı kavramını tartışabilir.
  • • İrade, rıza, müdahale ve vesayet kavramlarının farklı hukuk alanlarındaki görünümlerini karşılaştırabilir
Ders Tanımı Ders, anayasa, idare, ceza, vergi gibi kamu hukukunun farklı alanlarında kullanılan ortak kavramları ve kurumları konu almaktadır. Bu çerçevede öğrencinin kamu hukukunun dogmatik içeriğinden çok kuramsal temellerini özümsemesine yönelik bir derstir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kamu Hukuku Sorunlarına Genel Bakış
2 Unutulma Hakkı/Denge Testi Mephisto filmi, 1. Alman Federal Anayasa Mahkemesi Mephisto kararı https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=56 2. İHAM kararı M.L. and W.W. v Almanya, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-183947 3. ABAD Kararı Google v İspanya https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0131&from=EN
3 Cezalandırma Yetkisi Nuremberg Trials fimi, İHAM kararları 1. Streletz, Kessler ve Krenz v Almanya http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59353 2. Polednová v Çekya http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105985 3. Vasiliauskas v Litvanya http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158290
4 Kişiler Arası İlişkilerde Özel Hayatın Sınırları The Truman Show filmi, İHAM kararları 1. Hannover v Almanya http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158290 2. Barbulescu v Romanya http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-177082 3. Bevacqua ve S. v Bulgaria, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-86875 4. P.G. ve J.H. v Birleşik Krallık, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59665
5 Yaşam Hakkı- Kürtaj Roe v Wade Belgeseli, İHAM, Alman AYM ve Supreme Court kararları 1. P ve S v Polonya, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114098 2. A, B and C v. İrlanda, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102332 3. Alman AYM kararı: https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=1190 4. Roe v Wade https://supreme.justia.com/cases/federal/us/410/113/
6 Yaşam Hakkı- Ötenazi İçimdeki Deniz filmi, 1. İHAM kararı Lambert ve diğerleri v Fransa, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155352 2. Cruzan v. Director, Missouri Department of Health,https://scholar.google.com/scholar_case?case=3175542170381519302&hl=en&as_sdt=6&as_vis=1&oi=scholarr 3. Pretty v Birleşik Krallık http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60448
7 Özel Hayat/Vesayet ve Hak Ehliyeti Sorunları Başkalarının Hayatı filmi 1. AB Judgment: https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2019/07/re-ab-final-judgment-110719.pdf 2. A.N. v. Lithuania http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163344 3. B. v. Romania (no. 2) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-116959 4. Zehentner v Avusturya http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93594 5. Laskey, Jaggard and Brown v. the UK, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58021 6. Dudgeon v Birleşik Krallık, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57473
8 Ayrımcılık Yasağı Bülbülü Öldürmek filmi, 1. Dred Scott v. Sandford, 60 U.S. 393 (1856), https://supreme.justia.com/cases/federal/us/60/393/ 2. Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) https://supreme.justia.com/cases/federal/us/347/483/ 3. Opuz v. Turkey http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92945 4. E.B. v. France http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84571 5. Sidabras and Džiautas v. Lithuania http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61942
9 Vize
10 Cezanın Niteliği 1. Engel ve diğerleri v Hollanda, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57479 2. M. v Almanya, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96389 3. Alman AYM kararı, https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=1203 4. Enhorn v. Sweden http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68077
11 Sözleşme Özgürlüğü Merchant of Venice filmi, 1. Evans v Birleşik Krallık http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-80046 2. Reno v. American Civil Liberties Union, 521 U.S. 844 (1997) https://supreme.justia.com/cases/federal/us/521/844/ 3. S. W. v Birleşik Krallık http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57965
12 Meslek Etiği And the Justice for All filmi, İHAM kararları 1. Morice v. Fransa, http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-154265 2. Ramanauskas v. Litvanya (No. 2), http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-180850 3. Casado Coca v İspanya, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57866
13 İfade Özgürlüğü The Man For All Seasons filmi İHAM kararları 1.Texas v. Johnson, https://supreme.justia.com/cases/federal/us/491/397/ 2.United States v. Eichman https://supreme.justia.com/cases/federal/us/496/310/ 3. Otto Preminger Institut v. Avusturya, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57897 4. E.S. v. Avusturya, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187188
14 Masumiyet Karinesi 12 Angry Man filmi, 1. Allen v. the United Kingdom http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122859 2. İHAM kararı Schenk v Switzerland, App. No. 10862/84, 12.07.1988 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57572 3. Falk v Hollanda, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67305
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
5
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
108

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.