Hukuk Fakültesi

HUK 105 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Anayasa Hukuku I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 105
Güz
3
0
3
8

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, İEÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerine, anayasa hukukunun temel kurum, kavram ve teorilerini mümkün olduğunca karşılaştırmalı bir perspektifle öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu dersin sonunda öğrencilerin modern anayasa hukukunun genel teorisini öğrenmiş ve bir anaya-sal demokrasinin gereklerini kavramış olması beklenmektedir. Keza dersi başarıyla tamamla-yanlar devam eden dönemlerde alacakları Türk anayasal düzenine ilişkin derse (Anayasa Hu-kuku II) kavramsal olarak hazır olabileceklerdir. Dersin konusunu şunlar oluşturmaktadır: Anayasa kavramı, anayasacılık hareketleri, kurucu iktidar, kanunların anayasaya uygunluğu-nun yargısal denetimi, devletin unsurları, devlet şekilleri, kuvvetler ayrılığı teorisi, hükümet sistemleri, demokrasi tipleri, seçim sistemleri ve temel hak ve hürriyetler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Anayasa hukukuna ilişkin temel kavramları öğrenmiş olacaklardır.
  • Devlet, demokrasi, hükümet sistemleri, kurucu iktidar, seçimler konuları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
  • Temel hak ve özgürlükler ile anayasal haklarına sahip çıkabilme konusunda genel bilgilere sahip olacaklardır.
  • Anayasanın fonksiyonlarını ve üstünlüğünü kavramış olacaklardır.
  • Anayasa yargısı konusunda temel bilgiye sahip olacaklardır.
Tanımı Bu derste, Anayasa, Anayasa Hukuku kavramları, Anayasa türleri, anayasacılık hareketleri, Anayasaların yapılması ve değiştirilmesi, siyasal iktidar ve devlet kavramları, devlet biçimleri, hükümet sistemleri, demokrasi kavramı, demokrasi türleri, seçimlere hakim olan ilkeler ile seçim sistemleri, siyasal partiler, temel hak ve özgünlükler ile anayasaya uygunluk denetimi türleri incelenecektir. Dersin ilgili konuları Türk Anayasa Mahkemesi kararları ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında incelenecek, konular pratik çalışmalar yoluyla somutlaştırılacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Anayasa Hukuku, Anayasa Kavramı ve Anayasacılık Hareketleri Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
2 Kurucu İktidar Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
3 Devlet Teorisi ve Devletin Unsurları Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
4 Devlet Şekilleri (Üniter- Federal-Bölgesel) Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
5 Kuvvetler Ayrılığı Teorisi+Meclis Hükümeti Sistemi Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
6 Parlamenter Sistem+Başkanlık Sistemi+Yarı Başkanlık Sistemi Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
7 Ara sınav Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
8 Demokrasi Kavramı ve Demokrasi Tipleri Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
9 Demokrasi Kavramı ve Demokrasi Tipleri
10 Oy Hakkı ve Seçim Sistemleri Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
11 İnsan Hakları Teorisi-I: Temel Hak ve Hürriyetlerin Genel Rejimi Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
12 İnsan Hakları Teorisi-II: AİHS ve AİHM Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
13 Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Denetimi: Anayasa Yargısı-I Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
14 Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Denetimi: Anayasa Yargısı-II Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Kemal GÖZLER, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Bursa, Ekin Yayınevi, 9. Baskı, 2017.

 

 

Diğer Kaynaklar

Bülent Tanör, Osmanlı Türk Anayasal Gelişmeleri YKY yay, Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayıncılık

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
70
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
70
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
20
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
26
Final / Sözlü Sınav
1
46
    Toplam
220

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler