Hukuk Fakültesi

Akademik Yayınlar

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası

 • Zeynep Şişli.
  (2020) Protecting Older Workers’ Health in Legal Terms Comparatively European Acquis in the Light of ILO R162.
  Turkish Journal Of Geriatrics , ISBN: 1307-9948
 • Zeynep Şişli and Stephanie A. Limoncelli.
  (2019) S. Child Brides or Child Labor in a Worst Form.
  Journal Of Labor And Society , Vol. 22, No. 2, 313-324,
 • Zeynep Şişli.
  (2018) The role of universities in the promotion of worker protection: UCLA labor occupational health and safety program as a model for countries with developing economies.
  Labor History , 1-17, ISBN: 0023-656X (Print) 14
 • Zeynep Şişli , Melahat Kızıl , Nursun Üstünkarlı and İlgi Şemin.
  (2016) Legal Awareness of Elderly About Abuse and Neglect.
  Turkish Journal Of Geriatrics , Vol. 2016;19/4, No. 19, 238-244, ISBN: ISSN: 1304-2947 • e-
 • Yaniv Roznai , Serkan Yolcu.
  (2012) An Unconstitutional Constitutional Amendment- The Turkish Perspective: A Comment on The Turkish Constitutional Courts Headscarf Decision.
  International Journal Of Constitutional Law , Vol. 10, No. 1, 175-207,
 • Fatih Dalkılıç , S. Alp Limoncuoğlu.
  (2011) Investigation of footnote disclosures related to on-going court processes: Cases from Istanbul Stock Exchange.
  African Journal Of Business Management , Vol. 5, No. 29, 11580-11588, ISBN: 1993-8233

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal

 • Serkan Yolcu.
  (2020) Anayasacıların Karşılaştırma Sorunu: Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku Nedir, Ne Değildir?.
  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , No. 147, 9-48,
 • Hüseyin IŞIK.
  (2020) BEPS Çok Taraflı Vergi Sözleşmesi, OECD Vergi Model Anlaşması ile Bağlantısı ve Türkiye'nin İkili Vergi Anlşmalarına Etkisi.
  Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 5, No. 1, 1711-1744, ISBN: 2458-8202
 • ESRA KATIMAN.
  (2020) Kovid-19 Olgusu Çerçevesinde, Salgın Hastalığın Menşei Olan Devletin Uluslararası Sorumluluk Hukuku Kuralları Bakımından Durumu.
  İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ,
 • Melda SUR.
  (2020) Şüphe Feshinde İşçinin Adil Yargılanma Hakkı - Anayasa Mahkemesinin Üç Kararı.
  Çalışma Ve Toplum , Vol. 2020/4, No. 67, 2487-2499, ISBN: ISSN 1305-2837
 • Zeynep Şişli.
  (2020) Uluslararası Çalışma Örgütü 190 Sayılı Sözleşmesi Işığında Bir İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlikesi Olarak “İşyerinde Fiziksel Şiddet”.
  Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Arş. Gör. Ceren Damar Şenel Armağanı , Vol. 5, No. 1,
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2019) Yükseköğretim Personeli Disiplin Soruşturma Usulüne İlişkin Olarak 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi.
  Legal Hukuk Dergisi , Vol. 17, No. 201, 3825-3863,
 • Hüseyin IŞIK.
  (2019) Avrupa Birliğinde Dijital Ekonominin Vergilendirilmesine Yönelik Çalışmalar.
  Legal Mali Hukuk Dergisi , Vol. 15, No. 180, 2681-2708, ISBN: 1305-4074
 • Zeynep Şişli.
  (2019) İnsan Hakları Bağlamında Çalışan Sağlığı Açısından Devletin Yükümlülükleri: Telafi mi, Koruma mı?.
  İzmir Barosu Dergisi , Vol. 84, No. 3, 167-208, ISBN: 1305-757X
 • Cansu Atıcı.
  (2019) Medeni Usûl Hukukunda Tam Ehliyetsizlerin Dava Ehliyeti ve Davada Kanuni Temsilleri .
  Legal Medeni Usul Ve İcra – İflas Hukuku Dergisi , Vol. 15, No. 42,
 • Hüseyin IŞIK.
  (2019) Finansal Bilgilerin Vergi Amaçları İçin Uluslararası Otomatik Değişimi.
  Vergi Dünyası , No. 454, 51-68, ISBN: 1300 851X
 • Arzu Aşçı.
  (2018) Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma Kurumuna Kısa Bir Bakış.
  İzmir Barosu Dergisi , Vol. 2018/1,
 • Hüseyin IŞIK.
  (2018) Dijital Ekonominin Vergi Hukukundaki İşyeri Kavramına Etkileri .
  Vergi Sorunları , No. 356, 42-62, ISBN: 1300 8951
 • Cansu Atıcı.
  (2018) Rekabetin Sınırlanması Sebebiyle Özel Hukuk Alanında Çıkan Uyuşmazlıklarda Rekabet Kurulu Kararlarının Bekletici Sorun Yapılması.
  İzmir Barosu Dergisi , No. 2,
 • Barış Bahçeci.
  (2018) İHAMın Vergi Cezalarında Ne Bis in İdem İçtihadı ile Türk Hukukunun Uyum Sorunu.
  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , No. 136, 141-166,
 • Arzu Aşçı.
  (2018) Richtlinie 2008/94/EG des europaeischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 über den Schutz der Arbeitnehmer bei Zahlungsunfaehigkeit des Arbeitgebers und deren Umsetzung in Österreich und Deutschland.
  Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , Vol. 3, No. 2018/1, 135-152, ISBN: 21495831
 • Barış Bahçeci.
  (2018) İHAM İÇTİHADINDA VERGİ CEZALARINDA NE BİS IN IDEM.
  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 67, No. 2, 253-278,
 • Serkan Yolcu.
  (2018) Siyasetin Yargısallaşmasının Hükümet Sistemine Etkisi Üzerine Bir İnceleme: Moldovanın Anayasal Zaman Yolculuğu.
  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 2018/2, 157-200,
 • Hüseyin IŞIK.
  (2018) Uluslararası Alanda Vergi Cennetleri Konusundaki Gelişmeler, Türkiye'nin Durumu ve Öneriler .
  Vergi Dünyası , No. 439, 18-34, ISBN: 1300 851X
 • Barış Bahçeci.
  (2017) Ticari Kredilerde Temerrüt Faizinin Sözleşme Eliyle Bankaların İnisiyatifine Bırakılması Sorunu.
  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , No. 128, 307-348, ISBN: 1304-2408
 • Serkan Yolcu , Salim Işık.
  (2017) Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bir Vaka İncelemesi: Şilide Yargı Denetimi.
  Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi , Vol. 9, 247-280,
 • Cem ÖZCAN.
  (2017) Küresel Bir Hukuk Düzeni Olarak Lex Sportiva.
  İzmir Barosu Dergisi , No. 1,
 • Huriye Kubilay.
  (2016) ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ GENEL BİR DEĞERLENDİRME.
  İzmir Barosu Dergisi , No. 8, 272-292,
 • Barış Bahçeci.
  (2016) Serbest Bölgede İstisnaya Tabi İşçi Ücretlerinden Terkin Edilen Gelir Vergisi Tutarı Üzerindeki Hak Sahipliği Sorunu.
  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , No. 124, 407-432, ISBN: 1304-2408
 • Barış Bahçeci.
  (2015) İflas İdaresinin Kamu Alacağının İflas Masasına Kaydını Reddetmesi Sorunu.
  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergis , Vol. 64, No. 4, 975-1015,
 • Zeynep Şişli.
  (2014) Birinci Basamakta Çalışan Hekimlerin Dinlenme Hakkı Bağlamında Aile Hekimliğinde Nöbet Uygulaması.
  Türkiye Aile Hekimliği Dergisi , Vol. 18, No. 3, 170-177, ISBN: e-ISSN 1308-531X
 • Huriye Kubilay.
  (2014) OTO KİRALAMA KLOZLU KASKO SİGORTASI İLE GÜVENCE ALTINA ALINAN ARAÇLARDA SİGORTA ETTİRENİN SÖZLEŞME SÜRESİ İÇİNDE BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ.
  Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. XVII, No. 4/2013, 119-146, ISBN: ISSN 1302-0013
 • ESRA KATIMAN.
  (2014) “TEMEL HAKLARIN KORUNMA UYGULAMASI İÇİNDE ULUSLARARASI KAMU HUKUKU KURALLARININ GELİŞİMİ”:.
  Kazancı Hukuk Araştırmaları Dergisi , No. 1, 117-147,
 • Zeynep Şişli.
  (2014) Toplu Sözleşme ile Ücreti Düşürülen İşçinin İşe Başlamaması(Karar İncelemesi).
  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası , Vol. LXXII(72), No. 2014/2, 611-622,
 • Huriye Kubilay.
  (2014) Türk Hukukuna Göre Boğazlar Rejimi: Çevre Hukuku Yönünden değerlendirme.
  İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 5, No. 1, 1-31, ISBN: 2146-1082
 • Zeynep Şişli , Dilek Dulay Yangın.
  (2014) Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde İhbar Önellerinin Sözleşme ile Artırıldığı Hallerde İşçinin İhbar Tazminatı Sorumluluğu.
  Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 4, No. 2, 77-92,
 • Zeynep Şişli.
  (2014) Avrupa Sosyal Haklar Komitesi Kararları Karşısında Geçersiz Fesih Nedeniyle Çalışılmayan Süre İçin Doğmuş Bulunan Ücret ve Diğer Hakların Ödenmesinde En Çok Dört Aylık Süre Sınırının Değerlendirilmesi.
  Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 2013, No. 2, 111-129, ISBN: 1303-5630
 • Huriye Kubilay.
  (2014) Education of Insurance Agent Technical Personnel in Turkey.
  İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 5, No. 2, 1-22, ISBN: 2146-1082
 • Barış Bahçeci.
  (2013) Gelir Vergisi Kanunu Tasarısının Lafzı ve Terim Kullanım Tercihleri Üzerine Bir Eleştiri.
  Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , No. 2,
 • Zehra Odyakmaz , Serkan Çınarlı , Cem Özcan.
  (2013) Fransa'da ve Türkiye'de Seçim Kampanyalarının ve Siyasi Partilerin Finansmanının Denetimi.
  Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 20, No. 2,
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2013) Kamu Görevlileri Bakımından İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Hukuki Korunma Yolları.
  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , No. 105, 89-128, ISBN: 1304-2408
 • Melda SUR.
  (2013) 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Uluslararası Normlar Açısından Değerlendirilmesi.
  Çalışma Ve Toplum , Vol. 4, No. 39, 317-356,
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2013) İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulmasının Kanunla Sınırlandırılması ve Sınırlandırmanın Sınırları.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 14, No. 2, 1-37, ISBN: 1303-6963
 • Huriye Kubilay.
  (2013) Kaydileştirilmesi Gereken Pay Senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşuna Teslim Etmeyen Kişilerin Hukuki Durumu.
  Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. XVII, No. 12, 805-829,
 • Huriye Kubilay , İbrahim Atakan Kubilay.
  (2013) Seyahat Acentaları Sorumluluk Sigortalarında Sigortanın Kötüye Kullanılması: Sigortanın Kapsamı Yönünden Uygulamadan Bir Örnek.
  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , No. 107, 273-296, ISBN: 1304-2408
 • Barış Bahçeci.
  (2012) TMSFnin Özel Hukuk Kaynaklı Alacaklarını Tahsilde Yetkisini Aşması Sorunu.
  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , No. 101, 223-246,
 • Zeynep Şişli.
  (2012) Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Yargısal Çözüm.
  Ankara Barosu Dergisi , Vol. 70, No. 2012/2, 43-69, ISBN: ISSN:1300 9885
 • Zeynep Şişli.
  (2012) Sağlıkta "Yeniden Yapılanma" ve Sağlık Meslek Uygulamasından Doğan Zararların İdare Tarafından Uzlaşma Yoluyla Halledilmesi.
  Toplum Ve Hekim (Mayıs-Haziran 2012) , Vol. 27, No. 3, 231-240, ISBN: ISSN:1300-4387
 • Serkan Yolcu.
  (2011) Adil Yargılanma Hakkı Karşısında Yasama Dokunulmazlığını Yeniden Düşünmek: Atilla Kart Olayı Üzerine Bir Deneme.
  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 60, No. 2, 367-414,
 • Siyami Alp Limoncuoğlu.
  (2009) Flexicurity And Its Effects On Legal Regulations Throughout Europe.
  İş-Güç, Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi , Vol. 11, No. 6, 7-24, ISBN: 1303-2860
 • Melda SUR.
  (2009) Siyasî Grev.
  Çalışma Ve Toplum , Vol. 4, No. 23, 11-26,
 • Huriye Kubilay.
  (2009) Sigortacılık Mevzuatındaki Bazı Hükümlerle İlgili Değerlendirme.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof.Dr.Ünal Narmanlıoğlu'na Armağan , Vol. 9, 399-408, ISBN: 1303-6963
 • Alp LIMONCUOGLU.
  (2009) İşçi Maaşına Konan Haczin İş Akdinin Feshinde Geçerli Sebep Teşkili (Karar İncelemesi).
  Kamu-İş İş Hukuku Ve İktisat Dergisi , Vol. 11, No. 1, 39-58,
 • Serkan Yolcu.
  (2009) Kitap İncelemesi: Mehmet Tevfik GÜLSOY (2007), “Özgürlüklerin Korunmasında Anayasa Yargısının Yeri ve Meşruluğu”, (Ankara, Yetkin Yayınları, 278 s.).
  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi , Vol. 64, No. 4, 207-213,
 • Zeynep SISLI.
  (2007) KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN İŞYERİ HEKİMİNİN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI HAKLARI.
  Çalışma Ve Toplum , Vol. 13, No. 1, 95-120,
 • Barış Bahçeci.
  (2005) 1982 Anayasası Döneminde Milletvekili Seçim Hukukunda Çoğulcu Demokrasi Açısından Karşılaşılan Sorunlar.
  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 54, No. 3, 365-397,

Uluslararası

 • Barış Bahçeci.
  (2021) Is There a Special Enforced Tax Collection Regime Under the ECtHR Case Law?.
  EC Tax Review , Vol. 30, No. 1, 39-48,
 • Melda SUR.
  (2020) Le monde du travail face au covid-19 en Turquie.
  Revue De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale , Vol. 2020-3, No. 2020-3, 226-229, ISBN: ISSN 2117-4350
 • Melda SUR.
  (2020) La protection du droit syndical en Turquie, le droit et les réalités.
  Revue De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale, 2020/1, Edition électronique. , No. 2020/1, 22-33,
 • Elif Can Çalıcı.
  (2020) Habermas’ta Hukukun Meşruluğunun Kaynağı Olarak Otonomi.
  ViraVerita E-Dergi: Disiplinlerarası Karşılaşmalar , No. 11, 153-184, ISBN: ISSN: 2149-3081
 • Barış Bahçeci.
  (2020) Redefining the Concept of Penalty in the Case-law of the European Court of Human Rights.
  European Public Law , Vol. 26, No. 4, 867-888,
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2020) Covid-19 Pandemisinde İlan Edilen Sokağa Çıkma Yasaklarının İdare Hukuku Yönüyle Değerlendirilmesi.
  İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 11, No. 2, 550-566,
 • Serkan Yolcu.
  (2020) East Nordic Model of Pre-Enactment Constitutional Review: Comparative Evidence from Finland and Sweden.
  European Public Law , Vol. 26, No. 2, 505-536,
 • Melda SUR.
  (2020) Vie personnelle et relation de travail dans la jurisprudence en Turquie.
  Revue De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale , No. 2020/2, 56-65, ISBN: 21174350
 • Huriye Kubilay , Pınar Akdemir.
  (2019) Fikri Mülkiyet Sigortası.
  LEGAL-BANKA VE FİNANS DERGİSİ, Prof.Dr.ALİ NECİP ORTAN'A ARMAĞAN , Vol. 8, No. 32, 1001-1017, ISBN: ISSN: 2147-1053
 • Melda SUR.
  (2019) Turquie 2019 - La Cour Constitutionnelle et le droit du salarié d'ester en justice.
  Revue De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale , No. 2019/1, 246-249, ISBN: 21174350
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2019) İdari Kolluk Yetkisi Bağlamında Zorunlu Aşı Uygulaması.
  Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 9, No. 1, 1-40,
 • Melda SUR.
  (2018) Turquie 2018 - La réforme des juridictions du travail.
  Revue De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale , No. 2018/1, 192-195, ISBN: 21174350
 • Huriye Kubilay , Pınar Akdemir.
  (2018) MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI.
  T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi , No. 10, 455-473, ISBN: E-ISSN:2149-7966
 • Melda SUR.
  (2017) Turquie 2017 .
  Revue De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale , No. 2017/1, 206-209, ISBN: 21174350
 • HURİYE KUBİLAY , CEM ÖZCAN.
  (2017) TİCARİ KREDİ SİGORTASININ HUKUKİ YAPISI VE GÜNCEL SORUNLAR.
  ANKARA BAROSU DERGİSİ , No. 2017/3, 317-341, ISBN: ISSN: 1300-9885
 • Cem ÖZCAN.
  (2017) Fransız Hukukunda Aile Arabuluculuğu.
  Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi , No. 9,
 • Melda SUR.
  (2016) Le recours au droit international par le juge en Turquie.
  Revue De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale , No. 2016/1, 106-110, ISBN: 2117 4350
 • Huriye Kubilay , Ebru Karademir , Ebru Ay Chelli.
  (2015) Supervision and Measures in Capital Markets according to the New Turkish Capital Market Act.
  Law & Justice Review , No. 1, 13-31,
 • Cem Özcan.
  (2015) Perruche Davası ve Doğum Öncesi Teşhis Hatası Nedeniyle Tazminat.
  Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , No. 21,
 • Huriye Kubilay.
  (2015) Evaluation of Current Applications on Legal Education.
  Procedia -Social And Behavioral Sciences , 3953-3955, ISBN: ISSN: 1877-0428
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2015) İdari Yargıda İvedi Yargılama Usulü.
  Ankara Barosu Dergisi , Vol. 2015/3, No. 3, 183-219, ISBN: 13009885
 • Melda SUR.
  (2014) Litiges du travail en Turquie: comment améliorer l’accès à la justice?.
  Revue De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale, , No. 2014/2, 66-75,
 • Huriye Kubilay , İbrahim Atakan Kubilay.
  (2013) Sermaye Piyasasında Veri Depolama Kuruluşları.
  Banka Ve Ticaret Hukuku Dergisi , Vol. XXIX, No. 3, 11-28, ISBN: 1300-1396
 • Melda SUR.
  (2013) L’ évolution des relations collectives de travail en Turquie.
  Revue De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale , No. 2013/1, 42-49,
 • S. Alp Limoncuoğlu.
  (2012) The Missing Part of Nuclear Power Plant Regulations in Turkey: Occupational Health and Safety.
  Mediterranean Journal Of Social Sciences , Vol. 3, No. 6, 118-123, ISBN: 2039-9340
 • S. Alp Limoncuoğlu , Özlem Çakır , Ahmet Tatar and İlknur Tatar.
  (2012) Flexicurity in Turkey.
  QUADERNI DI ECONOMIA DEL LAVORO , No. 97, 59-70,
 • Huriye Kubilay.
  (2009) Sigorta Acenteleri Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Hakkında Bir Değerlendirme.
  Banka Ve Ticaret Hukuku Dergisi , Vol. XXV, No. 4, 211-226, ISBN: Ankara
 • S.Alp Limoncuoğlu , Zeynep Şişli.
  (2009) Are Female Workers The Victims of Lay Off Discrimination During Economic Crisis The Case of Turkey.
  International Journal Of Business Research IJBR , Vol. 9, No. 6, 140-148,
 • Melda SUR.
  (2009) The Fundaments and Limits of Managerial Prerogative in Turkish Labor Law, (Tebliğ), Labor Law in the Eastern Mediterranean, Jan.11-12, 2008, .
  Comparative Labor Law & Policy Journal , Vol. 30, No. 2, 313-333,
 • Zeynep SISLI.
  (2009) The Impacts Of Subcontracting On The Identity Of Workers In Workplace.
  İş Güç: Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi , Vol. 11, No. 6, 57-72, ISBN: 1303-2860
 • S. Alp Limoncuoğlu , Zeynep Şişli.
  (2009) Are Female Workers the Victims of Lay-off Discrimination During Economic Crises: the Case of Turkey.
  International Journal Of Business Research , Vol. 9, No. 6, 140-147,
 • Melda SUR.
  (2009) General Framework and Historical Development of Labor Law in Turkey .
  Comparative Labor Law & Policy Journal , Vol. 30, No. 2, 183-197,
 • Siyami Alp Limoncuoglu.
  (2008) The effects of cultural understanding and family friendly programs on women's decision to participate to labor force..
  International Journal Of Business Research , No. 4, 104-124,

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal

 • Ayla Çalışkan.
  (2020) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Bedat/İsviçre Kararı Hakkında Bir Değerlendirme.
  Ceza Hukuku Dergisi , Vol. 15, No. 42, ISBN: 1307-0851
 • Elif Can Çalıcı.
  (2020) Sivil İtaatsizliğin Demokratik Potansiyeli.
  Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Arş. Gör. Ceren Damar Şenel Armağanı , Vol. 5, No. 1-1, 749-770, ISBN: ISSN: 2458-8202
 • ESRA KATIMAN , EZGİ ARSLAN.
  (2020) "İnsan Hakları Hukukunda Hukuki Çoğulluk" .
  Çankaya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, Ceren Damar Armağanı , Vol. Cilt:5 , No. Nisan 2020,
 • Ebru Akduman.
  (2020) Türk Mahkemelerinin Münhasır Yetkisi.
  Terazi Aylık Hukuk Dergisi , Vol. 15, No. 163, 466-481, ISBN: 1306-9802
 • Ayla Çalışkan.
  (2020) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Kişisel Verilerin Korunması.
  Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 5, No. 1-1, ISBN: 2458-8202
 • Esra Katıman , Ezgi Arslan.
  (2020) İnsan Hakları Hukukunda Hukuki Çoğulluk.
  Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 5, No. 1-2, 1941-1971, ISBN: 2458-8202
 • Ezgi Çırak.
  (2019) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Adil Yargılanma Hakkının Uygulama Alanı, Scope of Application of the Right to Fair Trail Within the Framework of the European Convention on Human Rights.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan , Vol. 21,
 • Ebru Karademir.
  (2018) Türk Hukukunda Çifte/Çok Vatandaşlıktan Kaynaklanan Sorunlar.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 20, No. 1, 239-264,
 • KUBİLAY HURİYE.
  (2018) TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA GÜNCEL DURUM.
  Yargı Dünyası , No. 23, 17-56, ISBN: 1301-0816
 • Ezgi Çırak.
  (2018) Dijital Çağda Sonsuza Kadar Hatırlamaya Karşı: Unutulma Hakkı.
  Ceza Hukuku Dergisi , Vol. 13, No. 36, ISBN: 1307-0851
 • Melda SUR.
  (2017) İş İlişkisinde Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı.
  Sicil İş Hukuku Dergisi , No. 2017/37, 33-51, ISBN: 1306 6153
 • Serkan Yolcu.
  (2017) Yeni Zelanda’dan Bir Hukuk Öyküsü: Bir Nehre Kişilik Vermek.
  Güncel Hukuk , No. 161, 56-57,
 • Ebru Karademir.
  (2016) Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Yabancılık Unsuru.
  UluslararasıAntalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 4, No. 7, 129-143, ISBN: 2147-7213
 • ESRA KATIMAN.
  (2016) TEMEL HAKLAR BAKIMINDAN PİYASALARIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİ.
  BFHD , Vol. 5, No. 17, ISBN: 2016
 • ESRA KATIMAN.
  (2016) YARDIM KURULUŞU OLMANIN ÖTESİNDE BİR ÖRGÜT,ULUSLARARASI KIZILHAÇ KOMİTESİ.
  TBB , No. 116, 387-416,
 • Melda SUR.
  (2016) Grev, Toplumsal ihtiyaçlar ve Asgari Hizmet.
  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Özel Sayı, Prof.Dr. Fevzi Şahlanan'a Armağan , Vol. 2, No. Özel Sayı, 1024-1042, ISBN: 1303 4375
 • Ebru Karademir.
  (2015) Viyana Satım Antlaşması'nda Boşluk Doldurma.
  İzmir Barosu Dergisi , No. 2, 231-256,
 • S. Alp Limoncuoğlu.
  (2014) Anglo-Sakson Hukuk Sistemi Çalışma Mevzuatında Psikolojik Taciz.
  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası , Vol. LXXII, No. 2, 269-294,
 • Zeynep Şişli.
  (2014) Geçersiz Fesihte Süresinde Başvurmayan Ya Da İşveren Çağrısına Rağmen İşe Başlamayan İşçinin Boşta Geçen Süre Ücretine Hak Kazanamayacağına İlişkin Yargıtay Uygulamasının Eleştirisi Ve Öneriler.
  İzmir Barosu Dergisi , Vol. 78, No. 3, 48-71, ISBN: 1305-757X
 • ESRA KATIMAN.
  (2014) "ULUSLARARASI ANDLAŞMALARI DENETLEME MEKANİZMALARI- GRETA VE AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARI KOMİSERİ’NİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ".
  TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ , No. 113, 127-140,
 • S. Alp Limoncuoğlu.
  (2014) İşçinin İş Sözleşmesini Psikolojik Tacize Dayalı Olarak Haklı Nedenle Feshinde Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı – Karar İncelemesi.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 15, 547-571,
 • ESRA KATIMAN.
  (2014) “ARCTİC SUNRİSE" (UDHM, HOLLANDA KRALLIĞI/RUSYA FEDERASYONU) DAVASI IŞIĞINDA, ULUSLARARASI HUKUK VE ÇEVRE KORUMA EYLEMLERİ".
  İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 5, No. 1, 139-158,
 • ESRA KATIMAN.
  (2013) BİR İÇ HUKUK YOLU OLARAK BİREYSEL BAŞVURU VE ETKİNLİĞİ SORUNU – Individual Application as a Domestic Remedy and Its Effectiveness.
  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , No. 107, 19-50, ISBN: 9781111162191
 • Melda SUR.
  (2013) Uluslararası Normlar ve 6356 Sayılı Kanunun Toplu İş Sözleşmeleri ve Grev Hakkındaki Hükümleri.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, Prof.Dr. M. Polat Soyer’e Armağan I. , Vol. 15, No. Özel Sayı , 255-278,
 • Melda SUR.
  (2013) Birleşmiş Milletler Örgütünün Gelişimi ve Geleceği.
  Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, Prof.Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, C.III. , Vol. 8, No. Özel Sayı, 2535-2550,
 • Huriye Kubilay , İbrahim Atakan Kubilay.
  (2013) SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ.
  Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof.Dr.Aydın Zevkliler Armağanı , Vol. II, No. 2013, 1819-1855, ISBN: 1305-9770
 • Ebru Karademir.
  (2013) Milletlerarası Kurumsal Tahkim Merkezlerinin Bir Karşılaştırması.
  Milletlerarası Hukuk Ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni , No. 2, 73-105,
 • S. Alp Limoncuoğlu.
  (2013) İş Hukuku Kapsamında Psikolojik Tacizin Değerlendirilmesi ve Mağdurların Kullanabilecekleri Haklar.
  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , No. 105, 51-88, ISBN: 1304-2408
 • Zeynep Mineliler.
  (2012) Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirket Ortağının Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı.
  Terazi Aylık Hukuk Dergisi , Vol. Yıl:7, No. Sayı:69, 14-19, ISBN: 1306-9802
 • Zeynep Mineliler.
  (2012) Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketlerin Haklı Sebeple Feshi.
  Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. XVI, No. 3, 95-117, ISBN: ISSN-1302-0013
 • Ozlem Dogerlioglu Isiksungur.
  (2012) Avrupa Birliği Elektrik Piyasasında Tüketicinin" Ayıba" Karşı Korunması.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 13, No. 1, 95-125,
 • Huriye Kubilay.
  (2012) Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi.
  XXIV. Ticaret Hukuku Ve Yargıtay Kararları Sempozyumu , Vol. IV, No. 468, 9-59, ISBN: 978-975-537-207-5
 • S. Alp Limoncuoğlu.
  (2012) İşsizlik Sigortası ve Uygulama Sorunları.
  Sicil , No. 26, 84-98,
 • Melda SUR.
  (2012) 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Grev Hakkı.
  Sicil İş Hukuku Dergisi , No. 28, 163-172,
 • Cem Özcan.
  (2011) Spor Tahkim Mahkemesi ve Arabuluculuk.
  İzmir Barosu Dergisi , No. 1,
 • S.Alp Limoncuoğlu , Zeynep Şişli , Dilek Eser.
  (2011) ”Sosyal Devlet İlkesi” ve “Yaşam Hakkı” Çerçevesinde “İş Kazaları”.
  Prof.Dr.Sarper Süzek’e Armağan. Ekim 2011, İstanbul , 1983-1999, ISBN: 978-605-377-610-9
 • Ozlem Dogerlioglu Isıksungur.
  (2011) Elektriğin Hukuki Niteliği.
  Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. XV, No. 3, 249-266,
 • Huriye Kubilay.
  (2010) Karar Yetersayısının Hesaplanmasında Salt (Mutlak) Çoğunluğun Belirlenmesi Gereken An.
  Prof.Dr.Fırat Öztan’a Armağan, Prof.Dr.Fırat Öztan’a Armağan, Cilt I, Ankara 2010, S. 1411-1431. , Vol. I, 1411-1431, ISBN: 978-605-5593-13-1
 • S. Alp Limoncuoğlu , Jale Taşoğlu.
  (2010) 4857 Sayılı Kanun Kapsamında Esnek Çalışma.
  Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi , Vol. 2, No. 2, 77-85,
 • Huriye Kubilay.
  (2010) 5941 Sayılı Çek Kanunu’nun Değerlendirilmesi.
  Ekonomik VİZYON, İzmir Ticaret Odası Dergisi, Haziran 2010, S. 72-73. , No. Haziran 20, 72-73,
 • Cem Özcan.
  (2010) Bosman Kararı ve Profesyonel Sporcuların Serbest Dolaşımı.
  İzmir Barosu Dergisi , No. 1,
 • Cem Özcan.
  (2010) Spor Tahkim Mahkemesinin Kuruluşu ve İşleyişi.
  İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , No. 3,
 • Zeynep SISLI , S Alp LIMONCUOGLU , Dilek ESER.
  (2010) İşsizlik Sigortası Ödeneği Süresinin Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Değerlendirilmesi.
  Prof. Dr. Ali Güzel'e Armağan , Vol. 2, 1209-1231, ISBN: 9786053772408
 • Huriye Kubilay.
  (2009) Gemi, Deniz ve İçsu Araçları Hakkında Getirilen Yeni Düzenlemelerin Değerlendirilmesi, İzmir Barosu Dergisi, Yıl:74, Sayı: 3, Temmuz 2009, İzmir, s. 9-24..
  İzmir Barosu Dergisi , No. 3, 9-24, ISBN: 1305-757X ISSN
 • Alp LIMONCUOGLU.
  (2009) İş Güvencesi Kapsamının Sınırlandırılmasının Uluslararası Hukuk Normlarına Uygunluğu.
  Legal İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi , Vol. 21, No. 1, 69-88,
 • Melda SUR.
  (2009) İzinde Olan İşçinin Yasa Dışı Greve Katılması.
  Sicil İş Hukuku Dergisi , No. 14, 224-232,
 • M.Mine Turhan.
  (2009) İdari Para Cezaları Kapsamında İdari Yargının Görev Alanı.
  İzmir Barosu Dergisi , No. 2, 126-168,
 • S Alp LIMONCUOGLU.
  (2008) TÜRBAN SORUNU”NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?.
  TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DERGİSİ , Vol. 75, 138-164,
 • S Alp LIMONCUOGLU.
  (2008) Boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatına ilişkin uygulamada yaşanan sorunların Yargıtay Kararları ışığında değerlendirilmesi.
  KAZANCI Hakemli Hukuk Dergisi , No. 49-50, 76-101,
 • Alp LIMONCUOGLU.
  (2007) Kıdem Tazminatı Fonu Tartışmaları Işığında Avusturya Kıdem Tazminatı Reformu.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 9, No. özel sayı, 289-317,
 • Barış Bahçeci.
  (2007) Özel Hayata Saygı Alanında Devletin Pozitif Edim Yükümlülüğü: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi İçtihatları.
  Prof. Dr. Erdoğan Teziçe Armağan , 515-537,
 • Ebru Akduman.
  (2007) Mahkeme Kararı (3. Daire) (Çeviri).
  Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi: Prof. Dr. Aydın Aybay’a Armağan , No. 2, 21-33,
 • Zeynep Mineliler.
  (2007) Deniz Yoluyla Tasımada Yükün Ziya ve Hasarından Doğan Sınırlı Sorumluluk.
  Dokuz Eylül üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 9, No. özel sayı, 957-984,
 • M.Mine Turhan.
  (2006) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Tarafından Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarına Uygulanan İdari Yaptırımlar.
  İzmir Barosu Dergisi , No. 3, 171-210,
 • Ebru Akduman.
  (2005) Yabancıların Türkiye’de Çalışma Hakları.
  Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi , No. 10, 66-100,
 • Barış Bahçeci.
  (2005) 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununa Göre İl Özel İdaresinin Organları, Görev ve Yetkileri Hakkında Hukuki Bir Değerlendirme.
  Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakütesi Dergisi , No. 5, 155-171,
 • Ebru Akduman.
  (2005) Yabancı Personel Çalışma İzni Süresinin Uzatılmaması Halinin İş Akdine Etkisi (Karar İncelemesi).
  Kazancı Hukuk İşletme Ve Maliye Bilimleri Hakemli Dergi , No. 7, 137-141,
 • Barış Bahçeci.
  (2004) 2001 Anayasa Değişikliklerinin Sosyal Hakların Sınırlandırma Rejimine Etkisi.
  Prof. Dr. Bülent Tanöre Armağan , 175-205,
 • Barış Bahçeci.
  (2004) 1982 Anayasasının Yapılış Sürecinde İşçi İşveren Sendikaları ve Valiliklerin Yaklaşımları.
  Prof. Dr. Aydın Aybaya Armağan , ISBN: 9758875086
 • Barış Bahçeci.
  (2004) 1990-2000 Yılları Arasında Hükümet Programlarında İnsan Haklarına Bakış.
  Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , No. 5, 135-156,
 • Melda SUR.
  (1996) Sosyal Hakların Uluslararası Alanda Korunma Sistemleri.
  İnsan Hakları Yıllığı , Vol. 19-20, No. 1997-1998, 65-91,
 • Melda SUR.
  (1994) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Sendika Hakkı.
  İnsan Hakları Yıllığı , Vol. 16, No. 1994, 37-50,
 • Melda SUR.
  (1992) Lokavt Kavramı ve Bazı Yargı Kararlarının Değerlendirilmesi.
  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Prof.Dr. Gündüz Ökçün'e Armağan , Vol. 47, No. 1-2, 139-151,

Uluslararası

 • Ezgi Çırak.
  (2020) İstinaf Yargılaması Sonucu Verilen Kararların Kanun Yolu Denetimi.
  Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Arş. Gör. Ceren Damar Şenel Armağanı , Vol. 5, No. 1, 887-920, ISBN: 2458-8202
 • Serkan Yolcu.
  (2019) Book Review: Katalin Kelemen ‘Judicial Dissent in European Constitutional Courts: A Comparative and Legal Perspective’ [Abingdon & New York: Routledge, 2018, isbn: 978-1-4724-8223-5, xii+207 pages]..
  European Journal Of Comparative Law And Governance , Vol. 6, No. 4, 405-410,
 • Barış Bahçeci.
  (2018) The Controversial Application of the ne bis in idem Rule by the European Court of Human Rights in Respect of Tax Penalties.
  European Taxation , Vol. 58, No. 9,
 • Huriye Kubilay.
  (2018) Elektronik Konişmento Uygulamasındaki Güncel Gelişmeler.
  Deniz Hukuku Dergisi - Ankara Üniversitesi, Deniz Hukuku Ve Uygulama Araştırma Merkezi , Vol. 1, No. 1, 33-47, ISBN: ISSN 2602-4055
 • S. Alp Limoncuoğlu , Jale Taşoğlu.
  (2010) Flexicurity in Turkish Labour Law and Social Security Law.
  International Journal Of Business And Management Studies , Vol. 2, No. 2, 39-47,
 • Melda SUR.
  (2003) Les évolutions du droit syndical en Turquie.
  Bulletin De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale , No. 2003, 33-51,
 • Melda SUR.
  (1998) Le droit de grève en Turquie.
  Turkish Yearbook Of Human Rights , Vol. 19-20, No. 1997-1998, 171-187,
 • Melda SUR.
  (1996) La dimension sociale des relations économiques de la Turquie.
  Bulletin De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale , No. 1996, 167-179,
 • Melda SUR.
  (1996) Le droit de négociation collective en Turquie, Vol 17-18, 1995-1996, s.43-53..
  Turkish Yearbook Of Human Rights , Vol. 17-18, No. 1995-1996, 43-53,
 • Melda SUR.
  (1994) L’influence du droit comparé en droit du travail turc.
  Bulletin De Droit Comparé Du Travail Et De La Sécurité Sociale , Vol. 1, No. 1994-1, 122-136,
 • Melda SUR.
  (1993) Les effets de la Charte sociale européenne en droit interne, Vol, 15, 1993, s.91-101..
  Turkish Yearbook Of Human Rights , Vol. 15, No. 1993, 91-101,
 • Ozlem Dogerlioglu Isiksungur.
  (2020) Electricity Demand Side Management and Data Protection under EU&Turkish Legislation.
  UEF Law School, University Of Eastern Finland / Energy Transition 2020 Conference
 • Zeynep Şişli.
  (2019) İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Kültürü Geliştirme Açısından Örnek Bir Uygulama: Mesleki Sağlık Staj Programı.
  TMMOB Makina Mühendisleri Odası / I.Uluslararası, X.Ulusal İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Kongresi
 • Elif Can Çalıcı.
  (2019) Habermas’ta Hukukun Meşruluğunun Kaynağı Olarak Otonomi.
  9. Hukuka Felsefi Ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu
 • Melda SUR.
  (2019) İşverenin Yönetim Hakkının Çağdaş Sınırlamaları ve Sosyal Diyalog .
  Prof.Dr. Turhan Esener 3. İş Hukuku Uluslararası Kongresi, 19-21 Nisan 2018, İstanbul Kültür Üniversitesi / Prof.Dr. Durmuş Tezcan'a Armağan,
  2281-2308, ISBN: 1303-6963
 • Ezgi Çırak.
  (2019) Töre Saikiyle İşlenen Kasten Öldürme Suçuna İlişkin Yargıtay Kararlarındaki Değişim Üzerine Bir İnceleme.
  II. Uluslararası Kadın Ve Hukuk Sempozyumu
 • Barış Bahçeci.
  (2019) Questioning the Penal Character of Disciplinary Sanctions In the European Court of Human Rights’ Case-law.
  LEGAL SCIENCE: FUNCTIONS, SIGNIFICANCE AND FUTURE IN LEGAL SYSTEMS
 • Elif Can Çalıcı.
  (2019) Sivil İtaatsizliğin Demokratik Potansiyeli.
  16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi
 • Zeynep Şişli.
  (2019) PROTECTION OF OLDER WORKERS’ HEALTH AT WORK.
  “Labour Is Not A Commodity’ Today: The Value Of Work And Its Rules Between Innovation And Tradition” Conference
 • Hüseyin IŞIK.
  (2019) İkili Vergi Anlaşmalarında Büyük Tadilat: BEPS Çok Taraflı Vergi Sözleşmesi .
  Innovation And Global Issues Academy / Law In Positive And Social Sciences Abstracts Book (LAWPOS)
  17-21,
 • Melda SUR.
  (2019) İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi .
  23-24 Kasım 2018, İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği (Türk Milli Komitesi) / Yargıtay'ın 2017 Yılı İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri
  11-150, ISBN: 9789752449565
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2019) Biyometrik Yöntemlerin Kullanılması Suretiyle Yapılan Mesai Takibinin İdare Hukuku Yönüyle Değerlendirilmesi.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Dijital Ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Hukuk Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitapçığı
  6-6,
 • Dr. Öğr. Üyesi Ebru Akduman.
  (2019) Elektronik Sözleşmelerde Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlık Çözümü.
  İzmir Barosu Ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen Dijital Ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Hukuk Sempozyumu, İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • Melda SUR.
  (2019) Ekonomik Krizin İş Hukukuna Etkisi.
  Ekonomik Kriz Dönemlerinde Emekçinin Hukuku Sempozyumu, 15 Mart 2019, Türkiye Barolar Birliği Emek Komisyonu, Ankara / Prof.Dr. Savaş Taşkent'e Armağan
  429-459, ISBN: 9789752449565
 • Ozlem Dogerlioglu Isiksungur , Mehmet Efe Biresselioğlu , Muhittin Hakan Demir , Sıtkı Egeli and Altan Kayacan.
  (2019) A LITERATURE REVIEW FOR THE ARCTIC ROADMAP OF TURKEY: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES-.
  3. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı Bildiri Özet Kitabı
  190-190,
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2019) Yapı Kayıt Belgesinin Hukuki Niteliği.
  II.Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (3-5 Ekim 2019) / II.Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı
  137-137,
 • Zeynep Şişli , Abel Valenzuela.
  (2018) Day Labor, Domestic Work and Social Security Rights: U.S. and Turkey Comparisons.
  18. International Labour And Employment Relations Association World Congress 2018 / ILERA 2018 Proceedings
 • Cansu Atıcı.
  (2018) Aile Hukukuna Özgü Geçiçi Hukuki Koruma Tedbirleri.
  1. Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi’nde (ICCDSS
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2018) Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Kişisel Verileri Koruma Yükümlülüğü.
  Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ve Adli Bilimciler Derneği (3-4 Mayıs 2018) / IV.Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi
  117-161, ISBN: 9789750250569
 • Altan Kayacan , Zeynep Şişli.
  (2018) Comparison of Precautionary Costs and Compensation Costs RegardingOccupational Accidents and Diseases.
  ICOPEC 2018, 9.International Conference On Political Economy 06-09/09/2018 / Proceedings Of ICOPEC 2018: 10 Years After The Great Recession: Orthodox Versus Heterodox Economics 9. International Conference On Political Economy
  7-14, ISBN: 978-1-912503-47-6
 • Ozlem Dogerlioglu Isiksungur.
  (2018) “PAY DEVRİNİN KISITLANMASI” VE PAY DEVRİNİN EPDK ÖNLİSANSINA MUHTEMEL ETKİLERİ.
  5. Uluslararası Hukuk Sempozyumu / 5. Uluslararası Hukuk Sempozyumu Özet Kitapçığı
  ISBN: 978-605-2132-75-3
 • Ezgi Çırak.
  (2018) Uyuşturucu Madde Ticareti Suçlarında Gizli Soruşturmacı Tedbirinin Uygulanması.
  8. ULUSLARARASI SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ AKADEMİK PROGRAMI
 • Huriye Kubilay.
  (2018) SİGORTA ACENTELERİNİN DENKLEŞTİRME İSTEMLERİ İLE İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME.
  TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ / TÜRK TİCARET KANUNUNUN 5. YILI SEMPOZYUMU, ANKARA 08-10 KASIM 2017
 • Zeynep Şişli , Stephanie Limoncelli.
  (2018) Child Brides or Child Labor in a Worst Form.
  International Sociological Association / XIX ISA World Congress Of Sociology Book Of Abstracts
  ISBN: ISSN 2522-7025
 • Ayla Kaya.
  (2017) Medyadaki Kadın Figürü ve Hukuki Düzenlemeler.
  Uluslararası Kadın Ve Hukuk Sempozyumu
 • Huriye Kubilay.
  (2017) Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi İle İlgili Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi.
  Banka Ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü / XXXI. Ticaret Hukuku Ve Yargıtay Kararları Sempozyumu
 • Ezgi çırak.
  (2017) Cezasızlık Kültürünün Bir Unsuru Olarak Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali.
  Umut Vakfı: Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi -8- Adalet, Hukuk Ve Cezasızlık
 • Zeynep Şişli.
  (2017) Mobbingin Hukuksal Boyutu.
  2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane Ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi / 2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane Ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi Bildiri Kitabı
  200-208,
 • Ezgi Çırak.
  (2017) Reklamlarda Metalaştırılan Kadın İmgesi Ve Toplumsal Cinsiyet Kavramı.
  Uluslararası Kadın Ve Hukuk Sempozyumu
 • Melda SUR.
  (2017) İşyeri Sendika Temsilcisinin Güvencesi.
  İstanbul Kültür Üniversitesi / Prof.Dr. Turhan Esener II. İş Hukuku Uluslararası Kongresi
  181-199, ISBN: 9789750244537
 • Zeynep Şişli.
  (2017) Aydınlatılmış Onamda Yasal Sorumluluklar.
  2.Uluslararası 10.Ulusal Ameliyathane Ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi / 2.Uluslararası 10.Ulusal Ameliyathane Ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi Bildiri Kitabı
  79-85,
 • Cansu Atıcı.
  (2017) Capacity to Sue as a Cause of Action.
  7th AGP International Humanities And Social Sciences Conference
 • Melda SUR.
  (2016) Toplu İş İlişkilerine Yön Veren İlkeler ve Grev Türleri .
  İstanbul Kültür Üniversitesi Ve Türk-İş, 15-16-17 Mayıs 2014, İstanbul / Prof. Dr. Turhan Esener Armağanı I. İş Hukuku Uluslararası Kongresi
  269-290, ISBN: 9789750237539
 • Dr. Öğr. Üyesi Ebru Karademir.
  (2016) Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Yabancılık Unsuru.
  İzmir Ticaret Odası, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ve Avrupa Tahkim Mahkemesi Tarafından Düzenlenen Ulusal Ve Uluslararası Tahkim Uygulamaları Konferansı / Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  129-143,
 • Zeynep Şişli.
  (2016) Evaluation of Turkish Legislation from the point of effectiveness of worker representatives on occupational health and safety.
  8.International Conference On Safety&Health 8-11 May 2016 İstanbul / Fultext Book-Bildiri Tam Metinleri Kitabı
  499-502,
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2016) Türkiye'de Klinik Araştırmalarda Etik Kurulların Rolü.
  I.Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi / I.Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi
  253-264, ISBN: 9786053151005
 • Melda SUR.
  (2016) The Union Density Issue in Turkey: Causes and Effects .
  Conference On Barriers To Union Organizing, Lucca, March 10-12, 2016. / Comparative Labor Law&Policy Journal
  45-57, ISBN: 10956654
 • Zeynep Şişli.
  (2016) İş Sağlığı ve Güvenliği'nin Ekonomik ve Sosyal Boyutları".
  İzmir Ekonomi Üniversitesi, 28.5.2016. / 1.İş Sağlığı Ve Güvenliği Sempozyumu
 • Barış Bahçeci.
  (2015) Vergi Mahkemesinin Vergi İdaresi Yerine Tarhiyat Tutarını Belirlemesi.
  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi / 3. Genç Vergi Hukukçuları Konferansı
  ISBN: 9786054947665
 • Huriye Kubilay , Pınar Akdemir.
  (2015) Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Taraflarının Yükümlülükleri.
  Afyon Kocatepe Üniversitesi, 03-04 Ekim 2015 / Maden Hukuku Sempozyumu
 • Huriye Kubilay.
  (2015) Education of Insurance Agent Technical Person in Turkey.
  V.ECBS, St. Petersburg, Russia, Sept. 11-14 September, 2014 / İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Temmuz-Aralık 2014, Cilt:5, Sayı:2
  1-22,
 • Huriye Kubilay.
  (2015) Evaluation of Current Applications on Legal Education.
  The Association Of Science, Education And Technology / Procedia - Social And Behavioral Sciences
  3953-3955, ISBN: ISSN: 1877-0428
 • Prof. Dr. Huriye Kubilay , Dr. Öğr. Üyesi Ebru Ay Chelli , Dr. Öğr. Üyesi Ebru Karademir.
  (2015) Yeni Türk Sermaye Piyasası Kanunu’na Göre Sermaye Piyasalarının Denetimi ve Önlemler.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ve University Of The Aegean Tarafından Düzenlenen Sermaye Piyasası Hukuku Ve Finansal Denetim Uluslararası Konferansı / Law & Justice Review
  13-31,
 • Kamile Nazan Turhan , Zeynep Şişli.
  (2015) Türkiye'de Gıda Güvenliği Mevzuatının Uygulanmasında Yetkili Otorite Konusu ve Öneriler.
  İnternational Association For Food Protection, Gıda Güvenliği Derneği, Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı / 5.Gıda Güvenliği Kongresi Bildiri Özeti Kitabı
 • Huriye Kubilay.
  (2015) “Evaluation of Developments Related to Electronic Bill of Lading”.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2015) Mobbing Sürecinde İdarenin Sorumluluğu.
  Sağlık Alanında Mobbing Sempozyumu, İzmir Tabip Odası, 7 Mart 2015
 • Ezgi çırak.
  (2015) 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Getirdiği Yenilikler ve Eksiklikleri Üzerine Çözüm Önerileri.
  Umut Vakfı: Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi 6-Şiddetin Mağdurlarının Yaşamlarına Olan Etkisi
 • Zeynep Şişli.
  (2014) Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 176 Nolu Sözleşmesi Çerçevesinde Türkiye'de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı.
  Pamukkale Üniversitesi
 • Huriye Kubilay.
  (2014) “Türk Hukukuna Göre Boğazlar Rejimi”.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Zeynep Şişli.
  (2014) Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Hakkında 182 Sayılı ILO Sözleşmesi Bağlamında Çocuk Gelinler Gerçeği.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi / Hukuki Boyutuyla Çocuk Gelinler Uluslararası Konferansı
  133-144, ISBN: 978-975-8789-53-5
 • Mine Turhan.
  (2014) Trade Union Freedom and Restrictions on Trade Union Rights of Civil Servants in Turkey .
  V. European Conference On Social And Behavioral Sciences St Petersburg, Russia, September 11-14, 2014 / Abstract Book Of V. European Conference On Social And Behavioral Sciences
 • Zeynep Şişli.
  (2014) Does new Labour Unions And Collective Agreement Act of Turkey Guarantee Unionization Rights of all Workers or not?.
  IREC 2014 - The Future Of The European Social Model – New Perspectives For Industrial Relations, Social And Employment Policy In Europe? / Industrial Relations In Europe Conference(IREC 2014) Proceedings
  1-13,
 • Zeynep Şişli.
  (2014) 6331 sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesi Açısından “Koordinasyon”(“Coordination” Related with the Improvement of “Occupational Health and Safety Culture” within the Framework of Law No.6331).
  T.C.Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / VII.Uluslararası İş Sağlığı Ve Güvenliği Konferansı
 • Melahat Kızıl , Zeynep Şişli , Nursun Üstünkarlı , M.İlgi Şemin.
  (2014) Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların İhmal ve Suistimal Açısından Hukuksal Farkındalık Düzeyleri ve Depresyon Yönünden Değerlendirilmesi.
  4th CONGRESS OF THE CLINICAL SECTION IAGG - EUROPEAN REGION 2014 & 7th ACADEMIC GERIATRIC CONGRESS 2014, 28 - 31 Mayıs 2014 , Antalya Turkey
 • Zeynep Şişli.
  (2013) İşçi Katılımı Açısından 6331 Sayılı Kanunda İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu.
  TMMOB Makina Mühendisleri Odası / VII.Ulusal İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Kongresi 18-20 Nisan 2013 Adana
  237-245, ISBN: 978-605-01-0469-1
 • Zeynep Şişli.
  (2013) A Case From Turkey; "Race to Bottom" Danger on Unionization Through Subcontracting With the Help Of New Regulation.
  National School Of Political Science SNSPA, Department Of Political Science,Median Research Centre, Bucharest / Industrial Relations In Europe Conference(IREC) 2013 12-14 September 2013 Bucharest Papers(USB)
 • Huriye Kubilay.
  (2013) Türkiye'de Lisans Düzeyinde Hukuk Eğitimi ve ABD İle Karşılaştırma .
  Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi / I. Hukuk Öğretimi Kongresi
  1-19,
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2012) Erken Yaştaki Evliliklerin Önlenmesinde İdarenin Rolü.
  Hukuki Boyutuyla Çocuk Gelinler Uluslararası Konferansı
  119-132, ISBN: 9789758789535
 • S. Alp Limoncuoğlu.
  (2012) Severance Pay Fund as a Flexicurity Policy.
  16th ILERA World Congress / Proceedings Of 16th ILERA World Congress
  1-12,
 • Zeynep Şişli.
  (2012) Violence Against Women in the Work Environment.
  Izmir University Of Economics / 3rd Bienial International Gender/Violence Conference 4-6 April 2012(CD)
  1-12,
 • Zeynep Şişli.
  (2012) Trade Union Democracy for Revitalization.
  CIES-ISCTE/IUL / Challenges For Public And Private Sector Industrial Relations And Unions In Times Of Crisis And Aust
  1-7,
 • S. Alp Limoncuoğlu , Burcu Güneri Çangarlı.
  (2012) The Definition of Workplace Bullying in Comparative Labor Law: Do They Really Serve for the Purpose?.
  The 8th International Conference On Workplace Bullying And Harassment - Future Challenges / Book Of Proceedings The 8th International Conference On Workplace Bullying And Harassment - Future C
  149-149, ISBN: 978-87-87417-97-6
 • Zeynep Şişli.
  (2012) Working Hours And “Decent Work”.
  Uludağ Üniversitesi&James Cook University&RMIT University / 1st International Interdisciplinary Social Inquiry Conference
  1385-1395,
 • S. Alp Limoncuoğlu.
  (2012) The Missing Part of Nuclear Power Plant Regulations in Turkey: Occupational Health and Safety.
  2nd International Conference On Human And Social Sciences / Conference Proceedings 2nd International Conference On Human And Social Sciences
  118-123, ISBN: 978-2-634982-45-7
 • Zeynep Şişli.
  (2012) İşe İade Davası Sonuçları ve Hükmün Uygulanması.
  İzmir Barosu İş Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu / İzmir Barosu Bülteni
  45-56, ISBN: 13057561
 • Huriye Kubilay.
  (2011) Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Sigortacılık Sektörüne Etkileri.
  İZTO 56. Sigorta Grubu Meslek Komitesi
 • S. Alp Limoncuoğlu , Zeynep Şişli.
  (2011) New Labour Regulations in the View of the Principle of Protection of Labour.
  6th ILERA (IIRA) African Regional Congress / 6th ILERA (IIRA) African Regional Congress Bildiri Kitapçığı
  1-9,
 • Zeynep Şişli.
  (2011) Trying to find out control mechanisms for enforcing decent work.
  2nd RDW Conference: Regulating For A Fair Recovery. 6-8 July 2011. ILO Geneva, Switzerland
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2011) Çeşitli Ülkerdeki Kamu Özel Ortaklığı Uygulamalarının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi.
  Türkiye Tabipler Birliği, Bursa Tabip Odası Ve Uludağ Üniversitesi Tarafından Bursada 6-7 Mayıs 2011 Tarihlerinde Düzenlenen Sağlık Alanında Kamu Özel Ortaklığı Sempozyumu / Toplum Ve Hekim Dergisi Temmuz Ağustos 2011 Cilt 26 Sayı 4
  274-288, ISBN: ISSN 1300-4387
 • Huriye Kubilay.
  (2011) Yeni Türk Ticaret Kanunu: Şirketlere Bilişim İle İlgili Getirdiği Yükümlülükler.
  İBŞB, TBD / 2011 Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı
 • Zeynep Şişli.
  (2011) Worker Participation and Organization for Occupational Health and Safety.
  XIX World Congress On Safety And Health At Work(19.Dünya İş Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi). ÇSGB&ILO&ISSA(Konuşmacı Köşesi 8)
  198-198,
 • Zeynep Şişli , S.Alp Limoncuoğlu.
  (2011) New Labour Regulations In The View Of The Principle Of Protection Of Labour -A Comparative Analysis.
  6th ILERA(IIRA ) African Regional Congress, 24-28 January 2011, Lagos Nigeria
 • Zeynep Şişli.
  (2011) Shorter Working Time and Job Security; A case from Izmir.
  IREC 2011(Industrial Relations In Europe Conference) Barcelona, Spain
 • Zeynep Şişli.
  (2010) What If Trade Unions Revive for Social Justice?.
  IREC 2010(Industrial Relations In Europe Conference) Oslo, Norway
 • Barış Bahçeci.
  (2010) Sosyal Haklara Bakışımız Üzerine Bir Eleştiri.
  Maltepe Üniversitesi Ve DAAD / Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  ISBN: 13035630
 • Huriye Kubilay.
  (2010) Legal Statute of Turkish Women in Context of Freedom to Work.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / 21. Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar-Değişim Ve Güçlenme, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi (13-
  709-723, ISBN: 978-975-441-281-9
 • Zeynep Şişli.
  (2010) The Effects of the Diversification of Labour Force on Trade Union Activities.
  IIRA European Congress 2010
 • Serkan Yolcu.
  (2009) Küreselleşme Sürecinde Anayasa Yargısının Meşruluğu.
  Uluslararası Davraz Kongresi Bildiriler
  1910-1926,
 • Siyami Alp Limoncuoğlu , Zeynep Şişli.
  (2009) Are Female Workers the Victims of Lay-off Discrimination During Economic Crises: The Case of Turkey.
  International Academy Of Business And Economics 2009 Las Vegas Annual Conference
 • S. Alp Limoncuoğlu , Emre Can.
  (2009) The Effects of Severance Pay Management Systems on Countries’ Economies and Financial Markets: The Case of Turkey.
  International Industrial Relations Association World Congress 2009 / International Industrial Relations Association World Congress 2009 Bildiri Kitapçığı
  1-3,
 • Melda SUR.
  (2009) Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtayın 2006 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi .
  İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Millî Komitesi, Ankara / Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2006
  215-250,
 • S. Alp Limoncuoğlu , Tijen Harcar.
  (2009) European Work-Family Life Balance Perspective.
  International Industrial Relations Association World Congress 2009 / International Industrial Relations Association World Congress 2009 Bildiri Kitapçığı
  1-7,
 • S. Alp Limoncuoğlu.
  (2009) Flexicurity and Its Effects on Legal Regulations Throughout Europe.
  Industrial Relations In Europe Conference 2009
 • Melda SUR.
  (2009) Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu Hakkında Değişiklik Çalışmaları ve Değerlendirilmesi.
  İş Müfettişleri Derneği, AÜ SBF Sosyal Politika Araştırma Ve Uygulama Merkezi Ve Ankara Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler Odası, 3-4 Nisan 2010, Ankara / III. Çalışma Yaşamı Kongresi - Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları Ve İş Mevzuatı
  423-441,
 • S. Alp Limoncuoğlu , Zeynep Şişli.
  (2009) The New Labour Law of Turkey on the Coherence Process of European Union, Changing the Rules to Flexibility; “Deregulation of Regulation”.
  International Industrial Relations Association World Congress 2009 / International Industrial Relations Association World Congress 2009 Bildiri Kitapçığı
  65-73,
 • Siyami Alp Limoncuoğlu.
  (2008) The Effects of Cultural Understanding and Family Friendly Programs on Women's Decision to Participate to Labor Force.
  International Academy Of Business And Economics 2008 Las Vegas Annual Conference
 • Zeynep Şişli , S.Alp Limoncuoğlu.
  (2008) İş Hukuku Uygulamasında Geçerli Fesih - Haklı Fesih Ayrımı ve Sonuçları.
  1. Ulusal Çalışma İlişkileri Kongresi, Sakarya Üniversitesi / 1. Ulusal Çalışma İlişkileri Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 06-08.10.2008, Bildiriler Kitabı
  458-469,
 • S. Alp Limoncuoğlu , Tijen Harcar.
  (2008) Empowerment of Turkish Women´s Participation to Labor Market: A Comparative Study Between Turkey and The EU Countries.
  The 2nd Biennial International Women’s Studies Conference / The 2nd Biennial International Women’s Studies Conference - Bildiri Kitabı
 • Melda SUR.
  (2006) L’ effectivité du droit social en Turquie: les moyens mis en oeuvre .
  Séminaire International De Droit Comparé Du Travail, Des Relations Professionnelles, 5 Juillet 2005, / L’ Effectivité Du Droit Social: à Quelles Conditions?
  175-195, ISBN: 978-2-86781-484-6
 • Huriye Kubilay , Durmuş Ali Deveci , İbrahim Atakan Kubilay.
  (2006) Legal Aspects of Multimodal Transport -Liabilities of Carriers in Turkish Law, (Diğer yazarlar: D.Ali Deveci vd.), INTLOG 2006, 1st International Conference of Logistics, 23-26 September 2006, Logistics in Global Economy-Challenges and Trends, Poland..
  1st International Conference Of Logistics, 23-26 September 2006, Logistics In Global Economy-Challenges And Trends, Poland. / INTLOG
 • Zeynep Demirçivi Mineliler.
  (2006) Multimodal Carriage in Turkish Law (A Comparative Study).
  4th International Logistics And Supply Chain Congress
 • Zeynep Mineliler , Huriye Kubilay.
  (2006) Multimodal Carriage in Turkish Law (A Comparative Study)..
  4th International Logistics And Supply Chain Congress
 • Melda SUR.
  (2002) Karşılaştırmalı Hukukta Alt İşveren .
  İş Hukukuna İlişkin Sorunlar Ve Çözüm Önerileri 2000 Yılı Ekim Ayı Toplantısı, İstanbul Barosu Ve Galatasaray üniversitesi / Çalışma Hayatında Esneklik Ve İş Hukukuna Etkileri
  197-208,
 • Melda SUR.
  (2001) Ferdî İş İlişkilerinin Kurulması ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtayın 1999 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi .
  İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi / Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin 1999 Kararlarının Değerlendirilmesi
  9-35,
 • Melda SUR.
  (2000) Globalleşme Bağlamında Sosyal Haklar.
  Türkiye'de İnsan Hakları Konferansı, Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 7-9 Aralık 1998, Ankara / Türkiye’de İnsan Hakları
  597-610,
 • Zeynep Şişli.
  (2000) İş Hukukunda Bilirkişilik.
  Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir
  222-234,
 • Zeynep Şişli.
  (1999) HIV-AIDS’de Hasta Hakları.
  4.Türkiye AIDS Kongresi / 4.Türkiye AIDS Kongresi-EÜTF-8-10 Nisan 1999 Kongre Kitabı
  129-133,
 • Melda SUR.
  (1998) Çalışma Hayatında Kadının Hukukî Durumu.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 17-18 Mayıs 1998 / Farklı Cinslerin Eşitliği Sempozyumu
  167-174,
 • Ozlem Dogerlioglu Isiksungur.
  () Electricity Demand Side Management and Data Protection under EU &Turkish Legislation.
  Energy Transitions 2020 Conference, EUF Law School, Joensuu, Finland,
 • Zeynep Şişli.
  () Protection of Older Workers’ Health at Work .
  ADAPT-ILO / ADAPT INTERNATIONAL CONFERENCE 2019 MATERIALS
 • Melda SUR Turhan Kitabevi.
  (2020) İş Hukuku Toplu İlişkiler.
  Turhan Kitabevi , ISBN: 978-975-6194843
  Yazar
 • Barış Bahçeci . ..
  (2019) Kamu Alacağını Takip Hukuku.
  Seçkin Yay. , ISBN: 9789750252808
  Yazar
 • Oğuz Sancakdar , Lale Burcu Önüt , Eser Us , Mine Kasapoğlu Turhan and Serkan Seyhan . ..
  (2019) İdare Hukuku El Kitabı.
  Seçkin Yayıncılık ,
  Yazar
 • Oğuz Sancakdar , Eser Us , Mine Kasapoğlu Turhan , Lale Burcu Önüt and Serkan Seyhan Seçkin Yayıncılık.
  (2018) İdare Hukuku.
  Seçkin Yayıncılık ,
  Yazar
 • Serkan Yolcu .
  (2018) Anayasa Yargısında Sosyal Hakların Korunması.
  Seçkin Yayıncılık , ISBN: 9789750249969
  Yazar
 • Barış Bahçeci .
  (2016) Vergisel Düzenleyici İşlemlerin Hukuksal Sınırları.
  Yetkin Yayınevi ,
  Yazar
 • ESRA KATIMAN ON İKİ LEVHA YAYINCILIK.
  (2016) Uluslararası Hukuk Bireysel Başvuru Prosedürü İçinde Mağdur Statüsü.
  On İki Levha Yayıncılık , ISBN: 9786051523699
  Yazar
 • ESRA KATIMAN ONİKİ LEVHA .
  (2016) Uluslararası Hukuk Bireysel Yolu İçinde Mağdur Statüsü.
  On İki Levha Yayıncılık , ISBN: 9786051523699
  Yazar
 • S. Alp Limoncuoğlu .
  (2015) İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri: Türkiye - Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Örneğinde Bir Değerlendirme.
  Barış Yayınları - Fakülteler Kitabevi , ISBN: 978-975-6751-31-2
  Yazar
 • Mine Kasapoğlu Turhan Seçkin Yayıncılık.
  (2015) Klinik İlaç Araştırmalarında Denek Haklarının Korunması ve İdarenin Sorumluluğu.
  Seçkin Yayıncılık , ISBN: 9789750232510
  Yazar
 • ESRA KATIMAN .
  (2014) La traite des êtres humains, conséquence des violations du droit international des droits de l’Homme, Vol. II.
  Presses Académiques Francophones (PAF), Sarrebruck Allemagne, 387 S. , Vol. Vol II, ISBN: 978-3-8416-2990-6.
  Yazar
 • ESRA KATIMAN .
  (2014) La traite des êtres humains, cause des violations du droit international des droits de l’Homme.
  Vol. I., Presses Académiques Francophones (PAF), Sarrebruck Allemagne, 2014, 347 S. , Vol. I, ISBN: 978-3-8416-2797-1
  Yazar
 • Hüseyin IŞIK . ..
  (2014) Uluslararası Vergilendirme.
  XII Levha Yayınları , ISBN: 978-605-152-192-3
  Yazar
 • Zeynep Şişli.
  (2013) Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları Sempozyumu.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayını No.52 , ISBN: 978-975-8789-51-1
  Editör
 • Serkan Yolcu .
  (2011) İngilterede Kuvvetler Ayrılığı ve Yargı Bağımsızlığı Alanındaki Gelişmeler.
  Seçkin Yayıncılık , ISBN: 9789750216626
  Yazar
 • Noyan Turunç , Melda Sur Noyan Turunç.
  (2010) Turkish Labor Law.
  Turunç , ISBN: 9786056093319
  Yazar
 • Ebru Akduman .
  (2010) Milletlerarası Özel Hukukta Hisse Devirleri.
  İstanbul: Beta Basım ,
  Yazar
 • S. Alp Limoncuoğlu .
  (2010) Türk İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Güvenceli Esneklik.
  Limoncuoğlu Ltd. Şti. , ISBN: 978-605-88658-0-8
  Yazar
 • Alev Katrinli , Gonca Günay , Gülem Atabay , Burcu Güneri Çangarlı , S. Alp Limoncuoğlu and Tijen Ersoy Harcar S. Alp Limoncuoğlu.
  (2009) Güvenceli Esneklik.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi , ISBN: 978-975-8789-3
  Editör
 • Barış Bahçeci .
  (2008) Karşılaştırmalı Hukukta ve Türkiyede Devlet Başkanının Veto Yetkisi.
  Yetkin Yayınevi ,
  Yazar
 • Huriye Kubilay , Çalışma Grubu Üyeleri Çalışma Grubu üyeleri Güldem Cerit.
  (2007) Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulaştırma Sektörü.
  Türk Sanayicileri Ve İşadamları Derneği ,
  Yazar
 • Hüseyin IŞIK . ..
  (2005) Çok Uluslu Şirketlerde Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye.
  T.C. Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama Ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı , ISBN: 975-8195-03-4
  Yazar
 • Huriye Kubilay , Yaşar Can Göksoy , Özge Ayan , Ali Haydar Yıldırım .
  (2004) Türk Ticaret Kanunu-Ticari İşletme md.1-135, İçtihatlar-İsviçre Federal Mahkemesi Kararları.
  BETA , Vol. 1, ISBN: 975-295-392-1
  Yazar
 • Huriye Kubilay .
  (2003) Uygulamalı Özel Sigorta Hukuku, Sigorta Sözleşmeleri-Sigorta Kurumları-Örnek Olaylar-Yargıtay Kararları-Sigorta Genel Koşulları.
  Barış Yayınları-Fakülteler Kitabevi ,
  Yazar
 • Huriye Kubilay .
  (2001) Deniz Ticaretinde Taşıma Terminali İşleticilerinin Hukuki Sorumluluğu.
  Barış Yayınları-Fakülteler Kitabevi ,
  Yazar
 • Huriye Kubilay .
  (1999) Uygulamalı Özel Sigorta Hukuku, Sigorta Sözleşmeleri-Sigorta Kurumları-Örnek Olaylar.
  Barış Yayınları-Fakülteler Kitabevi ,
  Yazar
 • Huriye Kubilay .
  (1998) Türk Hukuku’nda Altına ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi , No. 92, ISBN: 975-441-135-2
  Yazar
 • Melda SUR Hukuk Fakültesi.
  (1995) İş Hukukunun Uluslararası Kaynakları.
  Dokuz Eylül Üniversitesi , ISBN: 9754410836
  Yazar
 • Huriye Kubilay .
  (1994) Yeni Değer Sigortası.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi , No. 51, ISBN: 975-441-068-2
  Yazar
 • Huriye Kubilay .
  (1994) İthalatta Yapay Fiyat İndirimi ve Karşı Önlemler.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi , No. 42, ISBN: 975-441-058-5
  Yazar
 • Melda SUR Hukuk Fakültesi.
  (1991) Toplu iş Sözleşmesi Özerkliği ve Teşmil.
  Dokuz Eylül Üniversitesi ,
  Yazar
 • Melda SUR Hukuk Fakültesi.
  (1987) Grev Kavramı.
  Dokuz Eylül Üniversitesi ,
  Yazar
 • Huriye Kubilay .
  (1986) Hisse Senetleriyle Değiştirilebilir Tahviller.
  Dokuz Eylül Üniversitesi , No. 0905.AR.86, ISBN: 0905.AR86.002.0014
  Yazar
 • Huriye Kubilay.
  DIGITALLY MANAGED SYSTEMIN TURKISH INSURANCE ARBITRATION COMMISSION.
  IRENA KALUDJEROVIE.
  SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES Theory, Current Researches and New Trends s.
  (2020), IVPE,
 • Huriye Kubilay.
  2.16. COVID -19 VE SİGORTA SÖZLEŞMELERİ.
  74-76
  HALİL AKKANAT.
  TÜBA COVID-19 KÜRESEL SALGINI: HUKUKİ DEĞİŞİM VE ETKİLEŞİMLER RAPORU.
  (2020), TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA), ISBN: 978-605-2249-47-5
 • Barış Bahçeci.
  Questioning the Penal Character of Disciplinary Sanctions in the European Court of Human Rights’ Case Law.
  242-250
  Carlo Amatucci.
  Legal Science: Functions, Significance and Future in Legal Systems II.
  (2020), University of Latvia Press, ISBN: 978-9934-18-530-4
 • Huriye Kubilay , İbrahim Atakan Kubilay.
  İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI İLE İLGİLİ GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ.
  109-140
  HAVVA KARAGÖZ , KAZIM SEDAT SİRMEN , BİLGE ERSON ASAR.
  Sivil Havacılık Hukukunda Güncel Gelişmeleri Sempozyumu, MEF ÜNİVERSİTESİ, 22 Şubat 2018.
  (2019), ONİKİ LEVHA YAYINCILIK A.Ş. , Vol. I, ISBN: 978-975-2449-63-3
 • Ozlem Dogerlioglu Isıksungur.
  Regulatory Framework for Development of Renewable Energy Generation in Turkey”.
  159-176
  Dmitry Kurochkin , Elena Shabliy, , Ekundayo Shittu.
  Renewable Energy: International Perspectives on Sustainability .
  (2019), Spinger Nature/ Palgrave Macmillan, Cham, ISBN: 978-3-030-14207-0
 • Huriye Kubilay.
  Sigorta Acentelerinin Denkleştirme İstemleri İle İlgili Bir Değerlendirme.
  95-119
  Mustafa ARTUÇ , Ertan AYDIN , Erol ULUSOY , Yusuf DEMİRCİ.
  Türk Ticaret Kanununun 5. Yıl Sempozyumu, Hakem Denetiminden Geçmiş Tebliğler Kitabı 08-10 Kasım 2017.
  (2018), TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ, ISBN: 978 605 9095-62-4
 • Altan Kayacan , Zeynep Şişli.
  Economıc Effects Of Occupational Accidents And Diseases On Employers, Employees And States.
  Christos Papatheodorou , Savaş Çevik , Dimitris Paitaridis , Güneş Yılmaz.
  Political Economy of Labour, Income Distribution & Exclusion .
  (2018), IJOPEC Publication Limited, ISBN: 978-1-912503-63-6
 • Huriye Kubilay.
  Seermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi İle İlgili Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi.
  115-147
  İbrahim BEKTAŞ.
  TİCARET HUKUKU VE YARGITAY KARARLARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER-TARTIŞMALAR, XXXI, 22 Aralık 2017.
  (2018), BANKA VE TİCARET HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, Vol. XXXI, ISBN: 978-975-537-261-7
 • Barış Bahçeci.
  Democratic Decay and the Role of the Turkish Constitutional Court: Learning from Cases on Women’s and Children’s Rights.
  111-132
  Biljana Đorđević.
  Constitutionalism and constitutional design in democratic recession.
  (2018), Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka , ISBN: 978-86-6425-053-5
 • Noyan TURUNÇ , Melda SUR.
  Turkey .
  No. 20, 1-120
  Anne Radolinski.
  International Labor and Employment Laws.
  (2018), American Bar Association, Bloomberg Law, Arlington, Virginia, Vol. IIA, ISBN: 9781682674789
 • Huriye Kubilay.
  TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA EŞİN RIZASINI GEREKTİREN HUKUKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN YARGITAY KARARLARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ.
  Asuman Altay.
  Aile Araştırmaları.
  (2018), Dokuz Eylül Üniversitesi,
 • Huriye Kubilay.
  Ticari İşlerle İlgili Kredi Sözleşmelerinde Verilecek Kefaletlerin Değerlendirilmesi.
  277-290
  Meltem Kutlu Gürsel.
  Prof.Dr.Zafer Gören Armağanı/Essays in Honor of Zafer Gören.
  (2017), Yetkin Basım Yayın ve Dağıtım A.Ş., ISBN: 978-605-05-0249-7
 • Huriye Kubilay.
  EQUALITY OR ENCOURAGEMENT ? REDUCED ATTORNEY FEE IN TURKISH INSURANCE ARBITRATION PROCEEDING.
  Huriye Kubilay.
  EQUALITY OR ENCOURAGEMENT ? REDUCED ATTORNEY FEE IN TURKISH INSURANCE ARBITRATION PROCEEDING.
  (2017),
 • Huriye Kubilay.
  Equity or Encouragement ?.
  No. XII. European Confer, 103-103
  Hasan Arslan , Mehmet Ali Icbay , Mehmet Ulutaş .
  Abstract Book: 12. European Conference on Social and Behavioral Sciences.
  (2017), International Association of Social Science Research © 2017,
 • Melda SUR.
  Les responsabilités familiales et l’accès effectif à l’emploi des femmes en Turquie .
  179-197
  Philippe Auvergnon , Maryse Badel.
  Relations individuelles de travail et fait familial.
  (2016), Presses Universitaires de Bordeaux, ISBN: 979-10-3000-0039-9
 • Melda SUR.
  Les limites de la liberté contractuelle en droit du travail turc.
  877-890
  Maryse Badel , Sandrine Sana-Chaillé de Néré.
  Des liens et des droits, Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre Laborde.
  (2015), Dalloz, ISBN: 978-2-247-15215-5
 • Serkan Yolcu.
  Japonyada Anayasanın Yargısal Korunması.
  1873-1897
  Ali Rıza ÇOBAN.
  Haşim Kılıça Armağan.
  (2015), Anayasa Mahkemesi,
 • Huriye Kubilay , Pınar Akdemir.
  MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI TARAFLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ.
  1-16
  Maden Hukuku Sempozyumu Bildiriler Kitabı.
  (2015),
 • Elifcan Çalıcı , F. Duygu Önerci.
  İşkence.
  Türkan Yalçın Sancar.
  Kriminoloji Yazıları.
  (2015), Savaş Yayınevi,
 • Noyan TURUNÇ , Melda SUR.
  Restrictive Covenants and Trade Secrets in Employment Law.
  1-39
  Wendi S. Lazar , Gary R. Siniscalco.
  Turkey.
  (2015), American Bar Association, Bloomberg BNA, Vol. 1, ISBN: 9781617466900
 • Melda SUR.
  Uluslararası Çalışma Sözleşmeleri .
  501-524
  Erdem Denk.
  Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı'ya Armağan.
  (2015), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi , ISBN: 978-605-136-242-7
 • Huriye Kubilay.
  Giriş ve 3. Bölüm: Hukuki Değerlendirme.
  55-104
  Tunçdan Baltacıoğlu.
  İthalat ve İhracat Sürecinde Limanlarda Sağlanan Lojistik Hizmetlerin ve İlgili Masrafların Yasal Dayanakları ile Vergilendirme Usullerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi.
  (2015), İzmir Ticaret Odası, ISBN: 978-605-137-453-6
 • Ozlem Dogerlioglu Isıksungur.
  Enerji Hukuku- Türkiyede Enerji Mevzuatı: Fırsatlar Ve Tehditler.
  Mehmet Efe Biresselioğlu.
  Enerji Güvenliği Perspectifinden Türkiyeye Bakış.
  (2015),
 • Mine Turhan.
  Trade Union Freedom and Restrictions on Trade Union Rights of Civil Servants in Turkey.
  Hasan Arslan , Mehmet Ali Icbay , Sorin Mihai Stanciu.
  Contemporary Studies in Law.
  (2015), Ehrmann Verlag, ISBN: 97839463050226
 • S. Alp Limoncuoğlu.
  Severance Pay Fund as a Flexicurity.
  135-149
  Roger Blanpain.
  Emerging Patterns of Work and Turkish Labour Market Challenges under Globalization.
  (2014), Kluwer Law International, ISBN: 978-90-411-4983-1
 • Huriye Kubilay.
  Evaluation of Current Applications on Legal Education.
  INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN EDUCATION INTE 2014.
  (2014), Procedia-Science and Behavioral Sciences,
 • Huriye KUBİLAY.
  Türkiye'de Lisans Düzeyindeki Hukuk Eğitimi ve Amerika Birleşik Devletleri İle Karşılaştırma.
  284-303
  Dr.Merve ALTUNTOP.
  1. Hukuk Öğretimi Kongresi, 07-08 Kasım 2013 Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi.
  (2014), Türkiye Adalet Akademisi Yayını, ISBN: 978-605-65054-6-1
 • S. Alp Limoncuoğlu.
  Karşılaştırmalı Hukukta Bireysel İş Uyuşmazlıklarının Alnernatif Çözüm Yolları.
  19-36
  Zeynep Şişli.
  Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları Sempozyumu.
  (2013), İzmir Ekonomi Üniversitesi, ISBN: 978-975-8789-51-1
 • Huriye Kubilay.
  Anonim Ortaklıklarda Yönetim kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi.
  9-59
  Başak Şit.
  Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu Bildiriler-Tartışmalar.
  (2012), Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü-Sözkesen Matbaacılık Tic. Ltd. Şti., Vol. IV, Ser. 468, ISBN: 978-975-537-207-5
 • Melda SUR.
  Sendika Yöneticilerine Ödenecek Ücretler.
  1597-1621
  Süleyman Başterzi.
  Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan.
  (2011), Beta, Vol. 2,
 • Melda SUR.
  Avrupa Hukukunda Grev.
  659-674
  Talat Canbolat.
  Prof. Dr. Ali Güzel’e Armağan.
  (2010), Beta, ISBN: 978-605-377-239-2
 • Zeynep Mineliler.
  Ticari Vekil.
  No. 64, 1467-1488
  Kemal Şenocak , Murat Gürel , Burçak Yıldız , Cengiz Koçhisarlıoğlu.
  Prof. Dr. Fırat Öztan'a Armağan .
  (2010), Turhan Kitabevi , Vol. 2, ISBN: 978-605-5593-14-8
 • Melda SUR.
  Siyasî Grev Konusunda Bir Anayasa Mahkemesi Kararının Düşündürdükleri.
  241-260
  Kamu İş.
  Osman Güven Çankaya’ya Armağan .
  (2010), İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği,
 • Ebru Akduman.
  Mahkeme Kararı (Büyük Daire) (Çeviri).
  1247-1255
  Doç. Dr. Talat Canbolat.
  Prof. Dr. Ali Güzel'e Armağan.
  (2010), Beta Basım, Vol. 2,
 • S. Alp Limoncuoğlu.
  Güvenceli Esneklik ve Karşılaştırmalı Hukukta Güvenceli Esneklik Uygulamaları.
  No. 3, 71-138
  S. Alp Limoncuoğlu.
  Güvenceli Esneklik.
  (2009), İzmir Ekonomi Üniversitesi, ISBN: 978-975-8789-3
 • Melda SUR.
  Sosyal Haklara İlişkin Andlaşmaların İç Hukukta Yeri.
  47-62
  Mehmet Uçum.
  Prof. Dr. Devrim Ulucan’a Armağan.
  (2008), Legal Yay., ISBN: 978-9944-941846
 • Zeynep Mineliler.
  Ticaret Unvanı ve Haksız Rekabete İlişkin Bir Yargıtay Kararının TTK ve TTK Tasarısı Hükümleri Çerçevesinde MarKHK Hükümleri de Dikkate Alınarak İncelenmesi.
  13-28
  Prof.Dr.Hüseyin Ülgen'e Armağan.
  (2007), Vedat Kitapçılık, Vol. 1, ISBN: 9789758875993
 • Melda SUR.
  İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı.
  395-414
  Mehmet Uçum.
  A. Can Tuncay’a Armağan.
  (2005), Legal, ISBN: 978- 975-8654-85-3
 • Melda SUR.
  Sosyal Standartların Uluslararası Ticaretle İlişkilendirilmesi.
  765-780
  Fehim Üçışık.
  Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan.
  (2001), Beta, Vol. 2, ISBN: 9789754860320
 • Melda SUR.
  La protection des droits sociaux dans les relations de la Turquie avec l’Union Européenne,.
  683-691
  Hukuk Fakültesi.
  Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan.
  (2000), Dokuz Eylül Üniversitesi, Vol. 1,
 • Melda SUR.
  Avrupa İnsan Hakları Divanı’nın Gustafsson/İsveç Kararı.
  85-96
  Hukuk Fakültesi.
  Prof. Dr. Kenan Tunçomağ’a Armağan.
  (1997), İstanbul Üniversitesi, Vol. 1,

SOSYAL MEDYA


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.