Hukuk Fakültesi

 

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal

 • Zeynep Mineliler.
  (2008) Tasarım Hakkının Hükümsüzlüğü.
  Manisa Barosu Dergisi , No. 105, 9-22,

Uluslararası

 • Zeynep Şişli and Stephanie A. Limoncelli.
  (2019) S. Child Brides or Child Labor in a Worst Form.
  Journal Of Labor And Society , Vol. 22, No. 2, 313-324,
 • Zeynep Şişli.
  (2018) The role of universities in the promotion of worker protection: UCLA labor occupational health and safety program as a model for countries with developing economies.
  Labor History , 1-17, ISBN: 0023-656X (Print) 14
 • Zeynep Şişli , Melahat Kızıl , Nursun Üstünkarlı and İlgi Şemin.
  (2016) Legal Awareness of Elderly About Abuse and Neglect.
  Turkish Journal Of Geriatrics , Vol. 2016;19/4, No. 19, 238-244, ISBN: ISSN: 1304-2947 • e-
 • Yaniv Roznai , Serkan Yolcu.
  (2012) An Unconstitutional Constitutional Amendment- The Turkish Perspective: A Comment on The Turkish Constitutional Courts Headscarf Decision.
  International Journal Of Constitutional Law , Vol. 10, No. 1, 175-207,
 • Fatih Dalkılıç , S. Alp Limoncuoğlu.
  (2011) Investigation of footnote disclosures related to on-going court processes: Cases from Istanbul Stock Exchange.
  African Journal Of Business Management , Vol. 5, No. 29, 11580-11588, ISBN: 1993-8233

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal

 • Serkan Yolcu.
  (2018) Siyasetin Yargısallaşmasının Hükümet Sistemine Etkisi Üzerine Bir İnceleme: Moldovanın Anayasal Zaman Yolculuğu.
  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 2018/2, 157-200,
 • Arzu Aşçı.
  (2018) Richtlinie 2008/94/EG des europaeischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 über den Schutz der Arbeitnehmer bei Zahlungsunfaehigkeit des Arbeitgebers und deren Umsetzung in Österreich und Deutschland.
  Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , Vol. 3, No. 2018/1, 135-152, ISBN: 21495831
 • Özge Özsoy.
  (2018) TÜRK MARKALARININ AVRUPA BİRLİĞİ MARKASI OLARAK TESCİL EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI ŞENPİLİÇ MARKASI ÖZELİNDE BİR İNCELEME.
  İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 9, No. 1, 609-622,
 • Barış Bahçeci.
  (2018) İHAMın Vergi Cezalarında Ne Bis in İdem İçtihadı ile Türk Hukukunun Uyum Sorunu.
  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , No. 136, 141-166,
 • Barış Bahçeci.
  (2018) İHAM İÇTİHADINDA VERGİ CEZALARINDA NE BİS IN IDEM.
  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 67, No. 2, 253-278,
 • Cem ÖZCAN.
  (2017) Küresel Bir Hukuk Düzeni Olarak Lex Sportiva.
  İzmir Barosu Dergisi , No. 1,
 • Serkan Yolcu , Salim Işık.
  (2017) Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bir Vaka İncelemesi: Şilide Yargı Denetimi.
  Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi , Vol. 9, 247-280,
 • Barış Bahçeci.
  (2017) Ticari Kredilerde Temerrüt Faizinin Sözleşme Eliyle Bankaların İnisiyatifine Bırakılması Sorunu.
  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , No. 128, 307-348, ISBN: 1304-2408
 • Barış Bahçeci.
  (2016) Serbest Bölgede İstisnaya Tabi İşçi Ücretlerinden Terkin Edilen Gelir Vergisi Tutarı Üzerindeki Hak Sahipliği Sorunu.
  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , No. 124, 407-432, ISBN: 1304-2408
 • Huriye Kubilay.
  (2016) ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ GENEL BİR DEĞERLENDİRME.
  İzmir Barosu Dergisi , No. 8, 272-292,
 • Ebru Karademir.
  (2016) Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Yabancılık Unsuru.
  UluslararasıAntalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 4, No. 7, 129-143, ISBN: 2147-7213
 • Özge Akın.
  (2016) Avrupa Birliği, Topluluk Markalarına Reform Getirebildi mi?.
  Legal Hukuk Dergisi , Vol. 14, No. 162, ISBN: 1303-9210
 • Barış Bahçeci.
  (2015) İflas İdaresinin Kamu Alacağının İflas Masasına Kaydını Reddetmesi Sorunu.
  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergis , Vol. 64, No. 4, 975-1015,
 • Ebru Karademir.
  (2015) Viyana Satım Antlaşması'nda Boşluk Doldurma.
  İzmir Barosu Dergisi , No. 2, 231-256,
 • Zeynep Şişli.
  (2014) Toplu Sözleşme ile Ücreti Düşürülen İşçinin İşe Başlamaması(Karar İncelemesi).
  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası , Vol. LXXII(72), No. 2014/2, 611-622,
 • Huriye Kubilay.
  (2014) OTO KİRALAMA KLOZLU KASKO SİGORTASI İLE GÜVENCE ALTINA ALINAN ARAÇLARDA SİGORTA ETTİRENİN SÖZLEŞME SÜRESİ İÇİNDE BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ.
  Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. XVII, No. 4/2013, 119-146, ISBN: ISSN 1302-0013
 • ESRA KATIMAN.
  (2014) “TEMEL HAKLARIN KORUNMA UYGULAMASI İÇİNDE ULUSLARARASI KAMU HUKUKU KURALLARININ GELİŞİMİ”:.
  Kazancı Hukuk Araştırmaları Dergisi , No. 1, 117-147,
 • Huriye Kubilay.
  (2014) Türk Hukukuna Göre Boğazlar Rejimi: Çevre Hukuku Yönünden değerlendirme.
  İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 5, No. 1, 1-31, ISBN: 2146-1082
 • Zeynep Şişli.
  (2014) Avrupa Sosyal Haklar Komitesi Kararları Karşısında Geçersiz Fesih Nedeniyle Çalışılmayan Süre İçin Doğmuş Bulunan Ücret ve Diğer Hakların Ödenmesinde En Çok Dört Aylık Süre Sınırının Değerlendirilmesi.
  Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 2013, No. 2, 111-129, ISBN: 1303-5630
 • Zeynep Şişli.
  (2014) Birinci Basamakta Çalışan Hekimlerin Dinlenme Hakkı Bağlamında Aile Hekimliğinde Nöbet Uygulaması.
  Türkiye Aile Hekimliği Dergisi , Vol. 18, No. 3, 170-177, ISBN: e-ISSN 1308-531X
 • Huriye Kubilay.
  (2014) Education of Insurance Agent Technical Personnel in Turkey.
  İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 5, No. 2, 1-22, ISBN: 2146-1082
 • Zeynep Şişli , Dilek Dulay Yangın.
  (2014) Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde İhbar Önellerinin Sözleşme ile Artırıldığı Hallerde İşçinin İhbar Tazminatı Sorumluluğu.
  Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 4, No. 2, 77-92,
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2013) Kamu Görevlileri Bakımından İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Hukuki Korunma Yolları.
  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , No. 105, 89-128, ISBN: 1304-2408
 • Ebru Karademir.
  (2013) Milletlerarası Kurumsal Tahkim Merkezlerinin Bir Karşılaştırması.
  Milletlerarası Hukuk Ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni , No. 2, 73-105,
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2013) İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulmasının Kanunla Sınırlandırılması ve Sınırlandırmanın Sınırları.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 14, No. 2, 1-37, ISBN: 1303-6963
 • Huriye Kubilay.
  (2013) Kaydileştirilmesi Gereken Pay Senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşuna Teslim Etmeyen Kişilerin Hukuki Durumu.
  Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. XVII, No. 12, 805-829,
 • Barış Bahçeci.
  (2013) Gelir Vergisi Kanunu Tasarısının Lafzı ve Terim Kullanım Tercihleri Üzerine Bir Eleştiri.
  Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , No. 2,
 • Huriye Kubilay , İbrahim Atakan Kubilay.
  (2013) Seyahat Acentaları Sorumluluk Sigortalarında Sigortanın Kötüye Kullanılması: Sigortanın Kapsamı Yönünden Uygulamadan Bir Örnek.
  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , No. 107, 273-296, ISBN: 1304-2408
 • Zehra Odyakmaz , Serkan Çınarlı , Cem Özcan.
  (2013) Fransa'da ve Türkiye'de Seçim Kampanyalarının ve Siyasi Partilerin Finansmanının Denetimi.
  Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 20, No. 2,
 • Zeynep Şişli.
  (2012) Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Yargısal Çözüm.
  Ankara Barosu Dergisi , Vol. 70, No. 2012/2, 43-69, ISBN: ISSN:1300 9885
 • Zeynep Şişli.
  (2012) Sağlıkta "Yeniden Yapılanma" ve Sağlık Meslek Uygulamasından Doğan Zararların İdare Tarafından Uzlaşma Yoluyla Halledilmesi.
  Toplum Ve Hekim (Mayıs-Haziran 2012) , Vol. 27, No. 3, 231-240, ISBN: ISSN:1300-4387
 • Barış Bahçeci.
  (2012) TMSFnin Özel Hukuk Kaynaklı Alacaklarını Tahsilde Yetkisini Aşması Sorunu.
  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , No. 101, 223-246,
 • Serkan Yolcu.
  (2011) Adil Yargılanma Hakkı Karşısında Yasama Dokunulmazlığını Yeniden Düşünmek: Atilla Kart Olayı Üzerine Bir Deneme.
  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 60, No. 2, 367-414,
 • Özge Akın Mengenli.
  (2010) Does It Make a Difference to Follow Monism or Dualism?.
  Ankara Bar Review , Vol. 3, No. 2, 85-96,
 • Siyami Alp Limoncuoğlu.
  (2009) Flexicurity And Its Effects On Legal Regulations Throughout Europe.
  İş-Güç, Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi , Vol. 11, No. 6, 7-24, ISBN: 1303-2860
 • Alp LIMONCUOGLU.
  (2009) İşçi Maaşına Konan Haczin İş Akdinin Feshinde Geçerli Sebep Teşkili (Karar İncelemesi).
  Kamu-İş İş Hukuku Ve İktisat Dergisi , Vol. 11, No. 1, 39-58,
 • Huriye Kubilay.
  (2009) Sigortacılık Mevzuatındaki Bazı Hükümlerle İlgili Değerlendirme.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof.Dr.Ünal Narmanlıoğlu'na Armağan , Vol. 9, 399-408, ISBN: 1303-6963
 • Zeynep SISLI.
  (2007) KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN İŞYERİ HEKİMİNİN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI HAKLARI.
  Çalışma Ve Toplum , Vol. 13, No. 1, 95-120,
 • Özge Akın Mengenli.
  (2007) Has the UN Convention on International Bills of Exchange and Promissory Notes Achieved Its Objective?.
  Ankara Law Review , Vol. 4, No. 2, 199-212,
 • Ebru Akduman.
  (2007) Mahkeme Kararı (3. Daire) (Çeviri).
  Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi: Prof. Dr. Aydın Aybay’a Armağan , No. 2, 21-33,
 • Barış Bahçeci.
  (2005) 1982 Anayasası Döneminde Milletvekili Seçim Hukukunda Çoğulcu Demokrasi Açısından Karşılaşılan Sorunlar.
  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 54, No. 3, 365-397,
 • Ebru Akduman.
  (2005) Yabancı Personel Çalışma İzni Süresinin Uzatılmaması Halinin İş Akdine Etkisi (Karar İncelemesi).
  Kazancı Hukuk İşletme Ve Maliye Bilimleri Hakemli Dergi , No. 7, 137-141,
 • Ebru Akduman.
  (2005) Yabancıların Türkiye’de Çalışma Hakları.
  Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi , No. 10, 66-100,
 • Özge Akın.
  (2004) Two Perspectives for Protection Against Breach of Confidence in Employment Relationships.
  Annales De La Faculte Droit Dİstanbul , Vol. 36, No. 53,

Uluslararası

 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2019) İdari Kolluk Yetkisi Bağlamında Zorunlu Aşı Uygulaması.
  Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 9, No. 1, 1-40,
 • Huriye Kubilay , Pınar Akdemir.
  (2018) MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI.
  T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi , No. 10, 455-473, ISBN: E-ISSN:2149-7966
 • Altan Kayacan , Zeynep Şişli.
  (2018) Economıc Effects Of Occupatıonal Accıdents And Dıseases On Employers, Employees And States.
  POLITICAL ECONOMY OF LABOUR INCOME DISTRIBUTION & EXCLUSION , Vol. First Edit, No. 42, 139-153, ISBN: 978-1-912503-63-6
 • Cem ÖZCAN.
  (2017) Fransız Hukukunda Aile Arabuluculuğu.
  Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi , No. 9,
 • HURİYE KUBİLAY , CEM ÖZCAN.
  (2017) TİCARİ KREDİ SİGORTASININ HUKUKİ YAPISI VE GÜNCEL SORUNLAR.
  ANKARA BAROSU DERGİSİ , No. 2017/3, 317-341, ISBN: ISSN: 1300-9885
 • Huriye Kubilay , Ebru Karademir , Ebru Ay Chelli.
  (2015) Supervision and Measures in Capital Markets according to the New Turkish Capital Market Act.
  Law & Justice Review , No. 1, 13-31,
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2015) İdari Yargıda İvedi Yargılama Usulü.
  Ankara Barosu Dergisi , Vol. 2015/3, No. 3, 183-219, ISBN: 13009885
 • Huriye Kubilay.
  (2015) Evaluation of Current Applications on Legal Education.
  Procedia -Social And Behavioral Sciences , 3953-3955, ISBN: ISSN: 1877-0428
 • Cem Özcan.
  (2015) Perruche Davası ve Doğum Öncesi Teşhis Hatası Nedeniyle Tazminat.
  Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , No. 21,
 • Özge Akın.
  (2014) Is it Possible to Overcome the Problem of Lack of Equivalence in the Translation of Legal Texts?.
  Littera , 177-186,
 • Huriye Kubilay , İbrahim Atakan Kubilay.
  (2013) Sermaye Piyasasında Veri Depolama Kuruluşları.
  Banka Ve Ticaret Hukuku Dergisi , Vol. XXIX, No. 3, 11-28, ISBN: 1300-1396
 • S. Alp Limoncuoğlu.
  (2012) The Missing Part of Nuclear Power Plant Regulations in Turkey: Occupational Health and Safety.
  Mediterranean Journal Of Social Sciences , Vol. 3, No. 6, 118-123, ISBN: 2039-9340
 • S. Alp Limoncuoğlu , Özlem Çakır , Ahmet Tatar and İlknur Tatar.
  (2012) Flexicurity in Turkey.
  QUADERNI DI ECONOMIA DEL LAVORO , No. 97, 59-70,
 • Huriye Kubilay.
  (2009) Sigorta Acenteleri Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Hakkında Bir Değerlendirme.
  Banka Ve Ticaret Hukuku Dergisi , Vol. XXV, No. 4, 211-226, ISBN: Ankara
 • Zeynep SISLI.
  (2009) The Impacts Of Subcontracting On The Identity Of Workers In Workplace.
  İş Güç: Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi , Vol. 11, No. 6, 57-72, ISBN: 1303-2860
 • S. Alp Limoncuoğlu , Zeynep Şişli.
  (2009) Are Female Workers the Victims of Lay-off Discrimination During Economic Crises: the Case of Turkey.
  International Journal Of Business Research , Vol. 9, No. 6, 140-147,
 • Siyami Alp Limoncuoglu.
  (2008) The effects of cultural understanding and family friendly programs on women's decision to participate to labor force..
  International Journal Of Business Research , No. 4, 104-124,

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal

 • Ezgi Çırak.
  (2018) Dijital Çağda Sonsuza Kadar Hatırlamaya Karşı: Unutulma Hakkı.
  Ceza Hukuku Dergisi , Vol. 13, No. 36, ISBN: 1307-0851
 • Ebru Karademir.
  (2018) Türk Hukukunda Çifte/Çok Vatandaşlıktan Kaynaklanan Sorunlar.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 20, No. 1, 239-264,
 • ESRA KATIMAN.
  (2016) TEMEL HAKLAR BAKIMINDAN PİYASALARIN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİ.
  BFHD , Vol. 5, No. 17, ISBN: 2016
 • ESRA KATIMAN.
  (2016) YARDIM KURULUŞU OLMANIN ÖTESİNDE BİR ÖRGÜT,ULUSLARARASI KIZILHAÇ KOMİTESİ.
  TBB , No. 116, 387-416,
 • S. Alp Limoncuoğlu.
  (2014) Anglo-Sakson Hukuk Sistemi Çalışma Mevzuatında Psikolojik Taciz.
  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası , Vol. LXXII, No. 2, 269-294,
 • S. Alp Limoncuoğlu.
  (2014) İşçinin İş Sözleşmesini Psikolojik Tacize Dayalı Olarak Haklı Nedenle Feshinde Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı – Karar İncelemesi.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 15, 547-571,
 • Dudu Derya Başlamışlı.
  (2014) Hakimiyetin Kötüye Kullanılması (TTK m.202/2).
  Feridun Yeniseye Armağan , Vol. Cilt II, 2749-2789, ISBN: 978 - 605 - 333 - 18
 • ESRA KATIMAN.
  (2014) "ULUSLARARASI ANDLAŞMALARI DENETLEME MEKANİZMALARI- GRETA VE AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARI KOMİSERİ’NİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ".
  TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ , No. 113, 127-140,
 • Zeynep Şişli.
  (2014) Geçersiz Fesihte Süresinde Başvurmayan Ya Da İşveren Çağrısına Rağmen İşe Başlamayan İşçinin Boşta Geçen Süre Ücretine Hak Kazanamayacağına İlişkin Yargıtay Uygulamasının Eleştirisi Ve Öneriler.
  İzmir Barosu Dergisi , Vol. 78, No. 3, 48-71, ISBN: 1305-757X
 • ESRA KATIMAN.
  (2014) “ARCTİC SUNRİSE" (UDHM, HOLLANDA KRALLIĞI/RUSYA FEDERASYONU) DAVASI IŞIĞINDA, ULUSLARARASI HUKUK VE ÇEVRE KORUMA EYLEMLERİ".
  İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 5, No. 1, 139-158,
 • S. Alp Limoncuoğlu.
  (2013) İş Hukuku Kapsamında Psikolojik Tacizin Değerlendirilmesi ve Mağdurların Kullanabilecekleri Haklar.
  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , No. 105, 51-88, ISBN: 1304-2408
 • ESRA KATIMAN.
  (2013) BİR İÇ HUKUK YOLU OLARAK BİREYSEL BAŞVURU VE ETKİNLİĞİ SORUNU – Individual Application as a Domestic Remedy and Its Effectiveness.
  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , No. 107, 19-50, ISBN: 9781111162191
 • Huriye Kubilay , İbrahim Atakan Kubilay.
  (2013) SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ.
  Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof.Dr.Aydın Zevkliler Armağanı , Vol. II, No. 2013, 1819-1855, ISBN: 1305-9770
 • Huriye Kubilay.
  (2012) Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi.
  XXIV. Ticaret Hukuku Ve Yargıtay Kararları Sempozyumu , Vol. IV, No. 468, 9-59, ISBN: 978-975-537-207-5
 • Ozlem Dogerlioglu Isiksungur.
  (2012) Avrupa Birliği Elektrik Piyasasında Tüketicinin" Ayıba" Karşı Korunması.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 13, No. 1, 95-125,
 • Zeynep Mineliler.
  (2012) Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirket Ortağının Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı.
  Terazi Aylık Hukuk Dergisi , Vol. Yıl:7, No. Sayı:69, 14-19, ISBN: 1306-9802
 • S. Alp Limoncuoğlu.
  (2012) İşsizlik Sigortası ve Uygulama Sorunları.
  Sicil , No. 26, 84-98,
 • Zeynep Mineliler.
  (2012) Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketlerin Haklı Sebeple Feshi.
  Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. XVI, No. 3, 95-117, ISBN: ISSN-1302-0013
 • S.Alp Limoncuoğlu , Zeynep Şişli , Dilek Eser.
  (2011) ”Sosyal Devlet İlkesi” ve “Yaşam Hakkı” Çerçevesinde “İş Kazaları”.
  Prof.Dr.Sarper Süzek’e Armağan. Ekim 2011, İstanbul , 1983-1999, ISBN: 978-605-377-610-9
 • Ozlem Dogerlioglu Isıksungur.
  (2011) Elektriğin Hukuki Niteliği.
  Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. XV, No. 3, 249-266,
 • Cem Özcan.
  (2011) Spor Tahkim Mahkemesi ve Arabuluculuk.
  İzmir Barosu Dergisi , No. 1,
 • Cem Özcan.
  (2010) Bosman Kararı ve Profesyonel Sporcuların Serbest Dolaşımı.
  İzmir Barosu Dergisi , No. 1,
 • S. Alp Limoncuoğlu , Jale Taşoğlu.
  (2010) 4857 Sayılı Kanun Kapsamında Esnek Çalışma.
  Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi , Vol. 2, No. 2, 77-85,
 • Cem Özcan.
  (2010) Spor Tahkim Mahkemesinin Kuruluşu ve İşleyişi.
  İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , No. 3,
 • Huriye Kubilay.
  (2010) Karar Yetersayısının Hesaplanmasında Salt (Mutlak) Çoğunluğun Belirlenmesi Gereken An.
  Prof.Dr.Fırat Öztan’a Armağan, Prof.Dr.Fırat Öztan’a Armağan, Cilt I, Ankara 2010, S. 1411-1431. , Vol. I, 1411-1431, ISBN: 978-605-5593-13-1
 • Zeynep SISLI , S Alp LIMONCUOGLU , Dilek ESER.
  (2010) İşsizlik Sigortası Ödeneği Süresinin Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Değerlendirilmesi.
  Prof. Dr. Ali Güzel'e Armağan , Vol. 2, 1209-1231, ISBN: 9786053772408
 • Huriye Kubilay.
  (2010) 5941 Sayılı Çek Kanunu’nun Değerlendirilmesi.
  Ekonomik VİZYON, İzmir Ticaret Odası Dergisi, Haziran 2010, S. 72-73. , No. Haziran 20, 72-73,
 • Alp LIMONCUOGLU.
  (2009) İş Güvencesi Kapsamının Sınırlandırılmasının Uluslararası Hukuk Normlarına Uygunluğu.
  Legal İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi , Vol. 21, No. 1, 69-88,
 • M.Mine Turhan.
  (2009) İdari Para Cezaları Kapsamında İdari Yargının Görev Alanı.
  İzmir Barosu Dergisi , No. 2, 126-168,
 • Huriye Kubilay.
  (2009) Gemi, Deniz ve İçsu Araçları Hakkında Getirilen Yeni Düzenlemelerin Değerlendirilmesi, İzmir Barosu Dergisi, Yıl:74, Sayı: 3, Temmuz 2009, İzmir, s. 9-24..
  İzmir Barosu Dergisi , No. 3, 9-24, ISBN: 1305-757X ISSN
 • S Alp LIMONCUOGLU.
  (2008) Boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatına ilişkin uygulamada yaşanan sorunların Yargıtay Kararları ışığında değerlendirilmesi.
  KAZANCI Hakemli Hukuk Dergisi , No. 49-50, 76-101,
 • S Alp LIMONCUOGLU.
  (2008) TÜRBAN SORUNU”NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?.
  TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DERGİSİ , Vol. 75, 138-164,
 • Zeynep Mineliler.
  (2007) Deniz Yoluyla Tasımada Yükün Ziya ve Hasarından Doğan Sınırlı Sorumluluk.
  Dokuz Eylül üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 9, No. özel sayı, 957-984,
 • Alp LIMONCUOGLU.
  (2007) Kıdem Tazminatı Fonu Tartışmaları Işığında Avusturya Kıdem Tazminatı Reformu.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 9, No. özel sayı, 289-317,
 • Barış Bahçeci.
  (2007) Özel Hayata Saygı Alanında Devletin Pozitif Edim Yükümlülüğü: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi İçtihatları.
  Prof. Dr. Erdoğan Teziçe Armağan , 515-537,
 • M.Mine Turhan.
  (2006) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Tarafından Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarına Uygulanan İdari Yaptırımlar.
  İzmir Barosu Dergisi , No. 3, 171-210,
 • Barış Bahçeci.
  (2005) 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununa Göre İl Özel İdaresinin Organları, Görev ve Yetkileri Hakkında Hukuki Bir Değerlendirme.
  Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakütesi Dergisi , No. 5, 155-171,
 • Barış Bahçeci.
  (2004) 2001 Anayasa Değişikliklerinin Sosyal Hakların Sınırlandırma Rejimine Etkisi.
  Prof. Dr. Bülent Tanöre Armağan , 175-205,
 • Barış Bahçeci.
  (2004) 1982 Anayasasının Yapılış Sürecinde İşçi İşveren Sendikaları ve Valiliklerin Yaklaşımları.
  Prof. Dr. Aydın Aybaya Armağan , ISBN: 9758875086
 • Barış Bahçeci.
  (2004) 1990-2000 Yılları Arasında Hükümet Programlarında İnsan Haklarına Bakış.
  Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , No. 5, 135-156,
 • Özge Akın.
  (2003) İş Kanununun, İş Güvencesi Kanununun Kabulünden Önceki ve Sonraki Hükümleri.
  Vergide Gündem , 14-17,
 • Özge Akın.
  (2002) Has the New Regulation Satisfied the Manufacturers with Selective Distribution Systems?.
  Ankara Barosu Fikri Mülkiyet Ve Rekabet Hukuku Dergisi , Vol. 2, No. 2, 91-106,
 • Savaş Çelik , Özge Akın , Ayşe Köseyener.
  (2002) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları, S.B.C. v. Birleşik Krallık Davası kararının çevirisi.
  Ankara Barosu Dergisi , Vol. 60, No. 2002/1, 319-330,

Uluslararası

 • Huriye Kubilay.
  (2018) Elektronik Konişmento Uygulamasındaki Güncel Gelişmeler.
  Deniz Hukuku Dergisi - Ankara Üniversitesi, Deniz Hukuku Ve Uygulama Araştırma Merkezi , Vol. 1, No. 1, 33-47, ISBN: ISSN 2602-4055
 • S. Alp Limoncuoğlu , Jale Taşoğlu.
  (2010) Flexicurity in Turkish Labour Law and Social Security Law.
  International Journal Of Business And Management Studies , Vol. 2, No. 2, 39-47,
 • Özge Özsoy.
  (2018) Yeni Direktif ile, Avrupa Birliğinde Ticari Sırların Geleceği.
  II. Avrupa Birliği Hukukunda Güncel Gelişmeler Konferansı
 • Huriye Kubilay.
  (2018) SİGORTA ACENTELERİNİN DENKLEŞTİRME İSTEMLERİ İLE İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME.
  TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ / TÜRK TİCARET KANUNUNUN 5. YILI SEMPOZYUMU, ANKARA 08-10 KASIM 2017
 • Zeynep Şişli , Stephanie Limoncelli.
  (2018) Child Brides or Child Labor in a Worst Form.
  International Sociological Association / XIX ISA World Congress Of Sociology Book Of Abstracts
  ISBN: ISSN 2522-7025
 • Zeynep Şişli , Abel Valenzuela.
  (2018) Day Labor, Domestic Work and Social Security Rights: U.S. and Turkey Comparisons.
  18. International Labour And Employment Relations Association World Congress 2018 / ILERA 2018 Proceedings
 • Altan Kayacan , Zeynep Şişli.
  (2018) Comparison of Precautionary Costs and Compensation Costs RegardingOccupational Accidents and Diseases.
  ICOPEC 2018, 9.International Conference On Political Economy 06-09/09/2018 / Proceedings Of ICOPEC 2018: 10 Years After The Great Recession: Orthodox Versus Heterodox Economics 9. International Conference On Political Economy
  7-14, ISBN: 978-1-912503-47-6
 • Ezgi Çırak.
  (2017) Reklamlarda Metalaştırılan Kadın İmgesi Ve Toplumsal Cinsiyet Kavramı.
  Uluslararası Kadın Ve Hukuk Sempozyumu
 • Zeynep Şişli.
  (2017) Mobbingin Hukuksal Boyutu.
  2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane Ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi / 2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane Ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi Bildiri Kitabı
  200-208,
 • Huriye Kubilay.
  (2017) Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi İle İlgili Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi.
  Banka Ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü / XXXI. Ticaret Hukuku Ve Yargıtay Kararları Sempozyumu
 • Ayla Kaya.
  (2017) Medyadaki Kadın Figürü ve Hukuki Düzenlemeler.
  Uluslararası Kadın Ve Hukuk Sempozyumu
 • Özge Özsoy.
  (2017) ABnin Dijital Pazarlardaki Seçici Dağıtım Sistemlerine Yaklaşımı.
  Avrupa Birliği Hukukunda Güncel Gelişmeler Konferansı
 • Zeynep Şişli.
  (2017) Aydınlatılmış Onamda Yasal Sorumluluklar.
  2.Uluslararası 10.Ulusal Ameliyathane Ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi / 2.Uluslararası 10.Ulusal Ameliyathane Ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi Bildiri Kitabı
  79-85,
 • Ezgi çırak.
  (2017) Cezasızlık Kültürünün Bir Unsuru Olarak Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali.
  Umut Vakfı: Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi -8- Adalet, Hukuk Ve Cezasızlık
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2016) Türkiye'de Klinik Araştırmalarda Etik Kurulların Rolü.
  I.Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi / I.Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi
  253-264, ISBN: 9786053151005
 • Zeynep Şişli.
  (2016) İş Sağlığı ve Güvenliği'nin Ekonomik ve Sosyal Boyutları".
  İzmir Ekonomi Üniversitesi, 28.5.2016. / 1.İş Sağlığı Ve Güvenliği Sempozyumu
 • Zeynep Şişli.
  (2016) Evaluation of Turkish Legislation from the point of effectiveness of worker representatives on occupational health and safety.
  8.International Conference On Safety&Health 8-11 May 2016 İstanbul / Fultext Book-Bildiri Tam Metinleri Kitabı
  499-502,
 • Huriye Kubilay , Pınar Akdemir.
  (2015) Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Taraflarının Yükümlülükleri.
  Afyon Kocatepe Üniversitesi, 03-04 Ekim 2015 / Maden Hukuku Sempozyumu
 • Huriye Kubilay.
  (2015) Education of Insurance Agent Technical Person in Turkey.
  V.ECBS, St. Petersburg, Russia, Sept. 11-14 September, 2014 / İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Temmuz-Aralık 2014, Cilt:5, Sayı:2
  1-22,
 • Ezgi çırak.
  (2015) 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Getirdiği Yenilikler ve Eksiklikleri Üzerine Çözüm Önerileri.
  Umut Vakfı: Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi 6-Şiddetin Mağdurlarının Yaşamlarına Olan Etkisi
 • Huriye Kubilay.
  (2015) Evaluation of Current Applications on Legal Education.
  The Association Of Science, Education And Technology / Procedia - Social And Behavioral Sciences
  3953-3955, ISBN: ISSN: 1877-0428
 • Huriye Kubilay.
  (2015) “Evaluation of Developments Related to Electronic Bill of Lading”.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • Barış Bahçeci.
  (2015) Vergi Mahkemesinin Vergi İdaresi Yerine Tarhiyat Tutarını Belirlemesi.
  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi / 3. Genç Vergi Hukukçuları Konferansı
  ISBN: 9786054947665
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2015) Mobbing Sürecinde İdarenin Sorumluluğu.
  Sağlık Alanında Mobbing Sempozyumu, İzmir Tabip Odası, 7 Mart 2015
 • Kamile Nazan Turhan , Zeynep Şişli.
  (2015) Türkiye'de Gıda Güvenliği Mevzuatının Uygulanmasında Yetkili Otorite Konusu ve Öneriler.
  İnternational Association For Food Protection, Gıda Güvenliği Derneği, Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı / 5.Gıda Güvenliği Kongresi Bildiri Özeti Kitabı
 • Zeynep Şişli.
  (2014) 6331 sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesi Açısından “Koordinasyon”(“Coordination” Related with the Improvement of “Occupational Health and Safety Culture” within the Framework of Law No.6331).
  T.C.Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / VII.Uluslararası İş Sağlığı Ve Güvenliği Konferansı
 • Melahat Kızıl , Zeynep Şişli , Nursun Üstünkarlı and M.İlgi Şemin.
  (2014) Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların İhmal ve Suistimal Açısından Hukuksal Farkındalık Düzeyleri ve Depresyon Yönünden Değerlendirilmesi.
  4th CONGRESS OF THE CLINICAL SECTION IAGG - EUROPEAN REGION 2014 & 7th ACADEMIC GERIATRIC CONGRESS 2014, 28 - 31 Mayıs 2014 , Antalya Turkey
 • Mine Turhan.
  (2014) Trade Union Freedom and Restrictions on Trade Union Rights of Civil Servants in Turkey .
  V. European Conference On Social And Behavioral Sciences St Petersburg, Russia, September 11-14, 2014 / Abstract Book Of V. European Conference On Social And Behavioral Sciences
 • Zeynep Şişli.
  (2014) Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 176 Nolu Sözleşmesi Çerçevesinde Türkiye'de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı.
  Pamukkale Üniversitesi
 • Huriye Kubilay.
  (2014) “Türk Hukukuna Göre Boğazlar Rejimi”.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Zeynep Şişli.
  (2014) Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Hakkında 182 Sayılı ILO Sözleşmesi Bağlamında Çocuk Gelinler Gerçeği.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi / Hukuki Boyutuyla Çocuk Gelinler Uluslararası Konferansı
  133-144, ISBN: 978-975-8789-53-5
 • Zeynep Şişli.
  (2014) Does new Labour Unions And Collective Agreement Act of Turkey Guarantee Unionization Rights of all Workers or not?.
  IREC 2014 - The Future Of The European Social Model – New Perspectives For Industrial Relations, Social And Employment Policy In Europe? / Industrial Relations In Europe Conference(IREC 2014) Proceedings
  1-13,
 • Zeynep Şişli.
  (2013) İşçi Katılımı Açısından 6331 Sayılı Kanunda İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu.
  TMMOB Makina Mühendisleri Odası / VII.Ulusal İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Kongresi 18-20 Nisan 2013 Adana
  237-245, ISBN: 978-605-01-0469-1
 • Zeynep Şişli.
  (2013) A Case From Turkey; "Race to Bottom" Danger on Unionization Through Subcontracting With the Help Of New Regulation.
  National School Of Political Science SNSPA, Department Of Political Science,Median Research Centre, Bucharest / Industrial Relations In Europe Conference(IREC) 2013 12-14 September 2013 Bucharest Papers(USB)
 • Huriye Kubilay.
  (2013) Türkiye'de Lisans Düzeyinde Hukuk Eğitimi ve ABD İle Karşılaştırma .
  Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi / I. Hukuk Öğretimi Kongresi
  1-19,
 • S. Alp Limoncuoğlu.
  (2012) The Missing Part of Nuclear Power Plant Regulations in Turkey: Occupational Health and Safety.
  2nd International Conference On Human And Social Sciences / Conference Proceedings 2nd International Conference On Human And Social Sciences
  118-123, ISBN: 978-2-634982-45-7
 • Zeynep Şişli.
  (2012) Working Hours And “Decent Work”.
  Uludağ Üniversitesi&James Cook University&RMIT University / 1st International Interdisciplinary Social Inquiry Conference
  1385-1395,
 • S. Alp Limoncuoğlu.
  (2012) Severance Pay Fund as a Flexicurity Policy.
  16th ILERA World Congress / Proceedings Of 16th ILERA World Congress
  1-12,
 • Zeynep Şişli.
  (2012) İşe İade Davası Sonuçları ve Hükmün Uygulanması.
  İzmir Barosu İş Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu / İzmir Barosu Bülteni
  45-56, ISBN: 13057561
 • Zeynep Şişli.
  (2012) Trade Union Democracy for Revitalization.
  CIES-ISCTE/IUL / Challenges For Public And Private Sector Industrial Relations And Unions In Times Of Crisis And Aust
  1-7,
 • S. Alp Limoncuoğlu , Burcu Güneri Çangarlı.
  (2012) The Definition of Workplace Bullying in Comparative Labor Law: Do They Really Serve for the Purpose?.
  The 8th International Conference On Workplace Bullying And Harassment - Future Challenges / Book Of Proceedings The 8th International Conference On Workplace Bullying And Harassment - Future C
  149-149, ISBN: 978-87-87417-97-6
 • Zeynep Şişli.
  (2012) Violence Against Women in the Work Environment.
  Izmir University Of Economics / 3rd Bienial International Gender/Violence Conference 4-6 April 2012(CD)
  1-12,
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2012) Erken Yaştaki Evliliklerin Önlenmesinde İdarenin Rolü.
  Hukuki Boyutuyla Çocuk Gelinler Uluslararası Konferansı
  119-132, ISBN: 9789758789535
 • Zeynep Şişli.
  (2011) Trying to find out control mechanisms for enforcing decent work.
  2nd RDW Conference: Regulating For A Fair Recovery. 6-8 July 2011. ILO Geneva, Switzerland
 • Zeynep Şişli.
  (2011) Worker Participation and Organization for Occupational Health and Safety.
  XIX World Congress On Safety And Health At Work(19.Dünya İş Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi). ÇSGB&ILO&ISSA(Konuşmacı Köşesi 8)
  198-198,
 • Huriye Kubilay.
  (2011) Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Sigortacılık Sektörüne Etkileri.
  İZTO 56. Sigorta Grubu Meslek Komitesi
 • Zeynep Şişli , S.Alp Limoncuoğlu.
  (2011) New Labour Regulations In The View Of The Principle Of Protection Of Labour -A Comparative Analysis.
  6th ILERA(IIRA ) African Regional Congress, 24-28 January 2011, Lagos Nigeria
 • Mine Kasapoğlu Turhan.
  (2011) Çeşitli Ülkerdeki Kamu Özel Ortaklığı Uygulamalarının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi.
  Türkiye Tabipler Birliği, Bursa Tabip Odası Ve Uludağ Üniversitesi Tarafından Bursada 6-7 Mayıs 2011 Tarihlerinde Düzenlenen Sağlık Alanında Kamu Özel Ortaklığı Sempozyumu / Toplum Ve Hekim Dergisi Temmuz Ağustos 2011 Cilt 26 Sayı 4
  274-288, ISBN: ISSN 1300-4387
 • Huriye Kubilay.
  (2011) Yeni Türk Ticaret Kanunu: Şirketlere Bilişim İle İlgili Getirdiği Yükümlülükler.
  İBŞB, TBD / 2011 Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı
 • Zeynep Şişli.
  (2011) Shorter Working Time and Job Security; A case from Izmir.
  IREC 2011(Industrial Relations In Europe Conference) Barcelona, Spain
 • S. Alp Limoncuoğlu , Zeynep Şişli.
  (2011) New Labour Regulations in the View of the Principle of Protection of Labour.
  6th ILERA (IIRA) African Regional Congress / 6th ILERA (IIRA) African Regional Congress Bildiri Kitapçığı
  1-9,
 • Zeynep Şişli.
  (2010) What If Trade Unions Revive for Social Justice?.
  IREC 2010(Industrial Relations In Europe Conference) Oslo, Norway
 • Huriye Kubilay.
  (2010) Legal Statute of Turkish Women in Context of Freedom to Work.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / 21. Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar-Değişim Ve Güçlenme, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi (13-
  709-723, ISBN: 978-975-441-281-9
 • Zeynep Şişli.
  (2010) The Effects of the Diversification of Labour Force on Trade Union Activities.
  IIRA European Congress 2010
 • Barış Bahçeci.
  (2010) Sosyal Haklara Bakışımız Üzerine Bir Eleştiri.
  Maltepe Üniversitesi Ve DAAD / Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  ISBN: 13035630
 • Siyami Alp Limoncuoğlu , Zeynep Şişli.
  (2009) Are Female Workers the Victims of Lay-off Discrimination During Economic Crises: The Case of Turkey.
  International Academy Of Business And Economics 2009 Las Vegas Annual Conference
 • S. Alp Limoncuoğlu.
  (2009) Flexicurity and Its Effects on Legal Regulations Throughout Europe.
  Industrial Relations In Europe Conference 2009
 • S. Alp Limoncuoğlu , Zeynep Şişli.
  (2009) The New Labour Law of Turkey on the Coherence Process of European Union, Changing the Rules to Flexibility; “Deregulation of Regulation”.
  International Industrial Relations Association World Congress 2009 / International Industrial Relations Association World Congress 2009 Bildiri Kitapçığı
  65-73,
 • S. Alp Limoncuoğlu , Emre Can.
  (2009) The Effects of Severance Pay Management Systems on Countries’ Economies and Financial Markets: The Case of Turkey.
  International Industrial Relations Association World Congress 2009 / International Industrial Relations Association World Congress 2009 Bildiri Kitapçığı
  1-3,
 • Serkan Yolcu.
  (2009) Küreselleşme Sürecinde Anayasa Yargısının Meşruluğu.
  Uluslararası Davraz Kongresi Bildiriler
  1910-1926,
 • S. Alp Limoncuoğlu , Tijen Harcar.
  (2009) European Work-Family Life Balance Perspective.
  International Industrial Relations Association World Congress 2009 / International Industrial Relations Association World Congress 2009 Bildiri Kitapçığı
  1-7,
 • Siyami Alp Limoncuoğlu.
  (2008) The Effects of Cultural Understanding and Family Friendly Programs on Women's Decision to Participate to Labor Force.
  International Academy Of Business And Economics 2008 Las Vegas Annual Conference
 • Zeynep Şişli , S.Alp Limoncuoğlu.
  (2008) İş Hukuku Uygulamasında Geçerli Fesih - Haklı Fesih Ayrımı ve Sonuçları.
  1. Ulusal Çalışma İlişkileri Kongresi, Sakarya Üniversitesi / 1. Ulusal Çalışma İlişkileri Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 06-08.10.2008, Bildiriler Kitabı
  458-469,
 • S. Alp Limoncuoğlu , Tijen Harcar.
  (2008) Empowerment of Turkish Women´s Participation to Labor Market: A Comparative Study Between Turkey and The EU Countries.
  The 2nd Biennial International Women’s Studies Conference / The 2nd Biennial International Women’s Studies Conference - Bildiri Kitabı
 • Zeynep Mineliler , Huriye Kubilay.
  (2006) Multimodal Carriage in Turkish Law (A Comparative Study)..
  The 2nd Biennial International Women’s Studies Conference / The 2nd Biennial International Women’s Studies Conference - Bildiri Kitabı
 • Huriye Kubilay , Durmuş Ali Deveci , İbrahim Atakan Kubilay.
  (2006) Legal Aspects of Multimodal Transport -Liabilities of Carriers in Turkish Law, (Diğer yazarlar: D.Ali Deveci vd.), INTLOG 2006, 1st International Conference of Logistics, 23-26 September 2006, Logistics in Global Economy-Challenges and Trends, Poland..
  1st International Conference Of Logistics, 23-26 September 2006, Logistics In Global Economy-Challenges And Trends, Poland. / INTLOG
 • Zeynep Demirçivi Mineliler.
  (2006) Multimodal Carriage in Turkish Law (A Comparative Study).
  4th International Logistics And Supply Chain Congress
 • Zeynep Şişli.
  (2000) İş Hukukunda Bilirkişilik.
  Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir
  222-234,
 • Zeynep Şişli.
  (1999) HIV-AIDS’de Hasta Hakları.
  4.Türkiye AIDS Kongresi / 4.Türkiye AIDS Kongresi-EÜTF-8-10 Nisan 1999 Kongre Kitabı
  129-133,
 • Barış Bahçeci . ..
  (2019) Kamu Alacağını Takip Hukuku.
  Seçkin Yay. , ISBN: 9789750252808
  Yazar
 • Oğuz Sancakdar , Lale Burcu Önüt , Eser Us Mine Kasapoğlu Turhan , Serkan Seyhan.
  (2019) İdare Hukuku El Kitabı.
  Seçkin Yayıncılık ,
  Yazar
 • Serkan Yolcu .
  (2018) Anayasa Yargısında Sosyal Hakların Korunması.
  Seçkin Yayıncılık , ISBN: 9789750249969
  Yazar
 • Oğuz Sancakdar , Eser Us , Mine Kasapoğlu Turhan , Lale Burcu Önüt and Serkan Seyhan Seçkin Yayıncılık.
  (2018) İdare Hukuku.
  Seçkin Yayıncılık ,
  Yazar
 • ESRA KATIMAN ONİKİ LEVHA .
  (2016) Uluslararası Hukuk Bireysel Yolu İçinde Mağdur Statüsü.
  On İki Levha Yayıncılık , ISBN: 9786051523699
  Yazar
 • Barış Bahçeci .
  (2016) Vergisel Düzenleyici İşlemlerin Hukuksal Sınırları.
  Yetkin Yayınevi ,
  Yazar
 • ESRA KATIMAN ON İKİ LEVHA YAYINCILIK.
  (2016) Uluslararası Hukuk Bireysel Başvuru Prosedürü İçinde Mağdur Statüsü.
  On İki Levha Yayıncılık , ISBN: 9786051523699
  Yazar
 • S. Alp Limoncuoğlu .
  (2015) İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri: Türkiye - Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Örneğinde Bir Değerlendirme.
  Barış Yayınları - Fakülteler Kitabevi , ISBN: 978-975-6751-31-2
  Yazar
 • Mine Kasapoğlu Turhan Seçkin Yayıncılık.
  (2015) Klinik İlaç Araştırmalarında Denek Haklarının Korunması ve İdarenin Sorumluluğu.
  Seçkin Yayıncılık , ISBN: 9789750232510
  Yazar
 • ESRA KATIMAN .
  (2014) La traite des êtres humains, conséquence des violations du droit international des droits de l’Homme, Vol. II.
  Presses Académiques Francophones (PAF), Sarrebruck Allemagne, 387 S. , Vol. Vol II, ISBN: 978-3-8416-2990-6.
  Yazar
 • ESRA KATIMAN .
  (2014) La traite des êtres humains, cause des violations du droit international des droits de l’Homme.
  Vol. I., Presses Académiques Francophones (PAF), Sarrebruck Allemagne, 2014, 347 S. , Vol. I, ISBN: 978-3-8416-2797-1
  Yazar
 • Begüm Bulak .
  (2014) La libert.
  Schulthess , ISBN: 978-3-7255-6987-8
  Yazar
 • Zeynep Şişli.
  (2013) Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları Sempozyumu.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayını No.52 , ISBN: 978-975-8789-51-1
  Editör
 • Serkan Yolcu .
  (2011) İngilterede Kuvvetler Ayrılığı ve Yargı Bağımsızlığı Alanındaki Gelişmeler.
  Seçkin Yayıncılık , ISBN: 9789750216626
  Yazar
 • S. Alp Limoncuoğlu .
  (2010) Türk İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Güvenceli Esneklik.
  Limoncuoğlu Ltd. Şti. , ISBN: 978-605-88658-0-8
  Yazar
 • Ebru Akduman .
  (2010) Milletlerarası Özel Hukukta Hisse Devirleri.
  İstanbul: Beta Basım ,
  Yazar
 • Alev Katrinli , Gonca Günay , Gülem Atabay , Burcu Güneri Çangarlı , S. Alp Limoncuoğlu and Tijen Ersoy Harcar S. Alp Limoncuoğlu.
  (2009) Güvenceli Esneklik.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi , ISBN: 978-975-8789-3
  Editör
 • Barış Bahçeci .
  (2008) Karşılaştırmalı Hukukta ve Türkiyede Devlet Başkanının Veto Yetkisi.
  Yetkin Yayınevi ,
  Yazar
 • Huriye Kubilay , Çalışma Grubu Üyeleri Çalışma Grubu üyeleri Güldem Cerit.
  (2007) Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulaştırma Sektörü.
  Türk Sanayicileri Ve İşadamları Derneği ,
  Yazar
 • Huriye Kubilay , Yaşar Can Göksoy , Özge Ayan , Ali Haydar Yıldırım .
  (2004) Türk Ticaret Kanunu-Ticari İşletme md.1-135, İçtihatlar-İsviçre Federal Mahkemesi Kararları.
  BETA , Vol. 1, ISBN: 975-295-392-1
  Yazar
 • Huriye Kubilay .
  (2003) Uygulamalı Özel Sigorta Hukuku, Sigorta Sözleşmeleri-Sigorta Kurumları-Örnek Olaylar-Yargıtay Kararları-Sigorta Genel Koşulları.
  Barış Yayınları-Fakülteler Kitabevi ,
  Yazar
 • Huriye Kubilay .
  (2001) Deniz Ticaretinde Taşıma Terminali İşleticilerinin Hukuki Sorumluluğu.
  Barış Yayınları-Fakülteler Kitabevi ,
  Yazar
 • Huriye Kubilay .
  (1999) Uygulamalı Özel Sigorta Hukuku, Sigorta Sözleşmeleri-Sigorta Kurumları-Örnek Olaylar.
  Barış Yayınları-Fakülteler Kitabevi ,
  Yazar
 • Huriye Kubilay .
  (1998) Türk Hukuku’nda Altına ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi , No. 92, ISBN: 975-441-135-2
  Yazar
 • Huriye Kubilay .
  (1994) Yeni Değer Sigortası.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi , No. 51, ISBN: 975-441-068-2
  Yazar
 • Huriye Kubilay .
  (1994) İthalatta Yapay Fiyat İndirimi ve Karşı Önlemler.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi , No. 42, ISBN: 975-441-058-5
  Yazar
 • Huriye Kubilay .
  (1986) Hisse Senetleriyle Değiştirilebilir Tahviller.
  Dokuz Eylül Üniversitesi , No. 0905.AR.86, ISBN: 0905.AR86.002.0014
  Yazar
 • Huriye Kubilay.
  Seermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi İle İlgili Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi.
  115-147
  İbrahim BEKTAŞ.
  TİCARET HUKUKU VE YARGITAY KARARLARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER-TARTIŞMALAR, XXXI, 22 Aralık 2017.
  (2018), BANKA VE TİCARET HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, Vol. XXXI, ISBN: 978-975-537-261-7
 • Huriye Kuilay.
  TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA EŞİN RIZASINI GEREKTİREN HUKUKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN YARGITAY KARARLARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ.
  Asuman Altay.
  Aile Araştırmaları.
  (2018), Dokuz Eylül Üniversitesi,
 • Huriye Kubilay.
  Sigorta Acentelerinin Denkleştirme İstemleri İle İlgili Bir Değerlendirme.
  95-119
  Mustafa ARTUÇ , Ertan AYDIN , Erol ULUSOY , Yusuf DEMİRCİ.
  Türk Ticaret Kanununun 5. Yıl Sempozyumu, Hakem Denetiminden Geçmiş Tebliğler Kitabı 08-10 Kasım 2017.
  (2018), TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ, ISBN: 978 605 9095-62-4
 • Huriye Kubilay.
  Ticari İşlerle İlgili Kredi Sözleşmelerinde Verilecek Kefaletlerin Değerlendirilmesi.
  277-290
  Meltem Kutlu Gürsel.
  Prof.Dr.Zafer Gören Armağanı/Essays in Honor of Zafer Gören.
  (2017), Yetkin Basım Yayın ve Dağıtım A.Ş., ISBN: 978-605-05-0249-7
 • Özge Özsoy.
  Why is a Specialised Court Necessary for the EU Trademarks? Suggestion for a New Court in the EU Judicial System.
  307-336
  Sanem Baykal , İlke Göçmen.
  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı 25. Yıl Armağanı.
  (2017), Ankara Üniversitesi,
 • Huriye Kubilay.
  EQUALITY OR ENCOURAGEMENT ? REDUCED ATTORNEY FEE IN TURKISH INSURANCE ARBITRATION PROCEEDING.
  Huriye Kubilay.
  EQUALITY OR ENCOURAGEMENT ? REDUCED ATTORNEY FEE IN TURKISH INSURANCE ARBITRATION PROCEEDING.
  (2017),
 • Huriye Kubilay.
  Equity or Encouragement ?.
  No. XII. European Confer, 103-103
  Hasan Arslan , Mehmet Ali Icbay , Mehmet Ulutaş .
  Abstract Book: 12. European Conference on Social and Behavioral Sciences.
  (2017), International Association of Social Science Research © 2017,
 • Serkan Yolcu.
  Japonyada Anayasanın Yargısal Korunması.
  1873-1897
  Ali Rıza ÇOBAN.
  Haşim Kılıça Armağan.
  (2015), Anayasa Mahkemesi,
 • Ozlem Dogerlioglu Isıksungur.
  Enerji Hukuku- Türkiyede Enerji Mevzuatı: Fırsatlar Ve Tehditler.
  Mehmet Efe Biresselioğlu.
  Enerji Güvenliği Perspectifinden Türkiyeye Bakış.
  (2015),
 • Huriye Kubilay , Pınar Akdemir.
  MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI TARAFLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ.
  1-16
  Maden Hukuku Sempozyumu Bildiriler Kitabı.
  (2015),
 • Mine Turhan.
  Trade Union Freedom and Restrictions on Trade Union Rights of Civil Servants in Turkey.
  Hasan Arslan , Mehmet Ali Icbay , Sorin Mihai Stanciu.
  Contemporary Studies in Law.
  (2015), Ehrmann Verlag, ISBN: 97839463050226
 • Elifcan Çalıcı , F. Duygu Önerci.
  İşkence.
  Türkan Yalçın Sancar.
  Kriminoloji Yazıları.
  (2015), Savaş Yayınevi,
 • Ozlem Dogerlioglu Isıksungur.
  Enerji Hukuku-Türkiyede Enerji Mevzuatı: Fırsatlar Ve Tehditler.
  Doç. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu .
  Enerji Güvenliği Perspektifinden Türkiyeye Bakış.
  (2015), Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü,
 • Huriye Kubilay.
  Giriş ve 3. Bölüm: Hukuki Değerlendirme.
  55-104
  Tunçdan Baltacıoğlu.
  İthalat ve İhracat Sürecinde Limanlarda Sağlanan Lojistik Hizmetlerin ve İlgili Masrafların Yasal Dayanakları ile Vergilendirme Usullerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi.
  (2015), İzmir Ticaret Odası, ISBN: 978-605-137-453-6
 • Huriye Kubilay.
  Evaluation of Current Applications on Legal Education.
  INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN EDUCATION INTE 2014.
  (2014), Procedia-Science and Behavioral Sciences,
 • Huriye KUBİLAY.
  Türkiye'de Lisans Düzeyindeki Hukuk Eğitimi ve Amerika Birleşik Devletleri İle Karşılaştırma.
  284-303
  Dr.Merve ALTUNTOP.
  1. Hukuk Öğretimi Kongresi, 07-08 Kasım 2013 Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi.
  (2014), Türkiye Adalet Akademisi Yayını, ISBN: 978-605-65054-6-1
 • S. Alp Limoncuoğlu.
  Severance Pay Fund as a Flexicurity.
  135-149
  Roger Blanpain.
  Emerging Patterns of Work and Turkish Labour Market Challenges under Globalization.
  (2014), Kluwer Law International, ISBN: 978-90-411-4983-1
 • S. Alp Limoncuoğlu.
  Karşılaştırmalı Hukukta Bireysel İş Uyuşmazlıklarının Alnernatif Çözüm Yolları.
  19-36
  Zeynep Şişli.
  Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları Sempozyumu.
  (2013), İzmir Ekonomi Üniversitesi, ISBN: 978-975-8789-51-1
 • Özge Akın Mengenli.
  Tarihi Eserlerin AB Hukuku ve Uluslararası Hukuk Yönünden Korunması.
  781-797
  Bilgin Tiryakioğlu , Gülin Güngör.
  Tuğrul Arata Armağan.
  (2012), Yetkin Yayınevi,
 • Huriye Kubilay.
  Anonim Ortaklıklarda Yönetim kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi.
  9-59
  Başak Şit.
  Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu Bildiriler-Tartışmalar.
  (2012), Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü-Sözkesen Matbaacılık Tic. Ltd. Şti., Vol. IV, Ser. 468, ISBN: 978-975-537-207-5
 • Zeynep Mineliler.
  Ticari Vekil.
  No. 64, 1467-1488
  Kemal Şenocak , Murat Gürel , Burçak Yıldız , Cengiz Koçhisarlıoğlu.
  Prof. Dr. Fırat Öztan'a Armağan .
  (2010), Turhan Kitabevi , Vol. 2, ISBN: 978-605-5593-14-8
 • Ebru Akduman.
  Mahkeme Kararı (Büyük Daire) (Çeviri).
  1247-1255
  Doç. Dr. Talat Canbolat.
  Prof. Dr. Ali Güzel'e Armağan.
  (2010), Beta Basım, Vol. 2,
 • S. Alp Limoncuoğlu.
  Güvenceli Esneklik ve Karşılaştırmalı Hukukta Güvenceli Esneklik Uygulamaları.
  No. 3, 71-138
  S. Alp Limoncuoğlu.
  Güvenceli Esneklik.
  (2009), İzmir Ekonomi Üniversitesi, ISBN: 978-975-8789-3
 • Zeynep Mineliler.
  Ticaret Unvanı ve Haksız Rekabete İlişkin Bir Yargıtay Kararının TTK ve TTK Tasarısı Hükümleri Çerçevesinde MarKHK Hükümleri de Dikkate Alınarak İncelenmesi.
  13-28
  Prof.Dr.Hüseyin Ülgen'e Armağan.
  (2007), Vedat Kitapçılık, Vol. 1, ISBN: 9789758875993
 • Özge Akın.
  4857 sayılı İş Kanununun İngilizce Metni.
  221-291
  Mehmet Uçum.
  Yeni İş Kanunu Seminer Notları.
  (2003), Legal,

 

Haberler