Hukuk Fakültesi

HUK 203 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ceza Hukuku Genel Hükümler*
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 203
Güz
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencinin ceza hukuku mevzuatına göre ceza hukukunun tanımı, tarihçesi, görevi ve ceza hukukuna egemen olan ilkeler ile ceza hukuku kaynaklarını öğrenme ve bunları yorumlama becerisi yanında suç genel teorisi ile suçun unsurlarından tipiklik ve hukuka aykırılık unsuru konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Öğrencinin yeni ceza hukuku mevzuatına göre ceza hukukunun tanımı, tarihçesi, görevi ve ceza hukukuna egemen olan ilkeler ile ceza hukuku kaynaklarını öğrenme ve bunları yorumlama becerisi yanında suç genel teorisi ile suçun unsurlarından tipiklik ve hukuka aykırılık unsuru konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Genel Olarak Ceza Hukuku Kavramı, Ceza Hukukunun Konusu ile Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi Konusunda Bilgi Sahibi Olması.
  • Ceza Hukuku Kaynaklarını ile Kanunilik İlkesi Hakkında Bilgi Sahibi Olması ve Bu Kaynakları Kullanma ile Yorumlama Becerilerine Sahip Olması
  • Ceza Hukuku Kurallarının Uygulama Alanı ve Suçluların İadesi Konusunda Bilgi Sahibi Olması
  • Genel Olarak Suç Genel Teorisi ile Suç Kavramı ve Suçun Unsurları Konusunda Bilgi Sahibi Olması
  • Suçun Unsurlarından Tipe Uygun Fiil Konusunda Bilgi Sahibi Olması
Tanımı Ceza Hukukunda temel ilkeler ve sorumluluk esası ile başlayan ders, ceza hukukunun kaynakları, ceza hukukunun zaman, kişi ve yer yönünden uygulanması konularını ilk bölümde esas almakta, sonra suç genel teorisi üzerinde durulmaktadır. Bu noktada ceza ehliyeti, kast ve taksir kavramları, haksız tahrik, tekerrür, suçun unsurları, suça teşebbüs, suça iştirak ve suçların içtimaı önem arz eder

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ceza hukuku kavramı, konusu, ceza hukuku ilkeleri ve suç politikası. Ders notunun ve diğer kaynakların ilgili kısımları
2 Ceza hukukunun tarihi gelişimi, ceza hukukunun kaynakları, ceza kanunlarının güvence fonksiyonu (kanunilik ilkesi), ceza hukuku kurallarının yorumu. Ders notunun ve diğer kaynakların ilgili kısımları
3 Ceza kanunlarının uygulama alanı ve ülke dışında işlenen suçlarda TCK’nın uygulanabilmesi(yarı mülkilik) ve suçluların iadesi. Ders notunun ve diğer kaynakların ilgili kısımları
4 Suç genel teorisi, suçun unsurları, tipiklik, nedensellik bağı ve hukuka aykırılık. Ders notunun ve diğer kaynakların ilgili kısımları
5 Hukuka uygunluk nedenleri ve TCK m. 24 ve 25’de düzenlenenen hukuka uygunluk nedenleri. Ders notunun ve diğer kaynakların ilgili kısımları
6 TCK m.26’da düzenlenen hukuka uygunluk nedenleri ve hukuka uygunluk nedenlerinde sınırın aşılması. Ders notunun ve diğer kaynakların ilgili kısımları
7 Kusurluluk kavramı ve kusur yeteneğini etkileyen haller. Ders notunun ve diğer kaynakların ilgili kısımları
8 Kusur; kast, taksir ve netice sebebiyle ağırlaşmış suç, objektif sorumluluk ve kitle iletişim araçlarıyla işlenen suçlar. Ders notunun ve diğer kaynakların ilgili kısımları
9 Ceza hukukunda hata, kusurluluğu kaldıran haller ve kusurluluğu azaltan hal olarak haksız tahrik. Ders notunun ve diğer kaynakların ilgili kısımları
10 Suça teşebbüs. Ders notunun ve diğer kaynakların ilgili kısımları
11 İştirak. Ders notunun ve diğer kaynakların ilgili kısımları
12 Suçların içtimaı, suçun hukuki konusu ve mağdur. Ders notunun ve diğer kaynakların ilgili kısımları
13 Yaptırım. Ders notunun ve diğer kaynakların ilgili kısımları
14 Cezaların saptanması. Ders notunun ve diğer kaynakların ilgili kısımları
15 Cezalar sistemini tamamlayan kurumlar. Ders notunun ve diğer kaynakların ilgili kısımları
16 Ceza ilişkisinin düşmesi(ölüm, af, şikayetten vazgeçme, zamanaşımı). Ders notunun ve diğer kaynakların ilgili kısımları

 

Dersin Kitabı

Veli Özer Özbek, Koray Doğan, Pınar Bacaksız, İlker Tepe; Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, Ankara 2016

Diğer Kaynaklar

Nevzat Toroslu, Ceza Hukuku Genel Kısım, 18. Baskı, Ankara 2012

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
14
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
40
    Toplam
136

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler