Hukuk Fakültesi

HUK 208 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Özel Hukuk
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 208
Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Uluslararası ilişkilerin özellikle özel hukuk alanında arttığı bu dönemde uluslararası özel hukuk ve uluslararası usul hukukunun öğretilmesi, Türk vatandaşlık hukuku ve yabancılar hukuku gibi iki önemli komşu alanda bilgi kazandırılması.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Küreselleşen dünyada önemi giderek artan uluslararası özel hukukun temel kavramlarını öğrenecektir.
  • Uluslararası özel hukukun bağlanma noktaları hakkında bilgiye sahip olacaktır.
  • Uluslararası özel hukukta kanuna karşı hile, normlar çelişkisi ve intibak, ön mesele ve atıf ile ilgili Kara Avrupası ve Anglo - Amerikan hukukunu öğrenecektir.
  • Kamu düzeni ve doğrudan doğruya uygulanan kurallar ile kazanılmış haklar ve bunların maddi hukukumuz açısından etkisini değerlendirebilecektir.
  • Uluslararası usul hukuku konuları, özellikle milletlerarası yetki, milletlerarası tahkim ve yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi ile ilgili bilgi edinecektir.
  • Türk vatandaşlığının kazanılması, kaybedilmesi ve vatandaşlık hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat hakkında bilgi sahibi olacaktır.
  • Yabancılar hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuata ilişkin bilgi edinecektir.
Tanımı Uluslararası özel hukuk kavramı, uluslararası özel hukukun kaynakları, uluslararası özel hukuk kuralları, bağlama kuralları, uluslararası usul hukukuna ilişkin kurallar, komşu alanlar (vatandaşlık hukuku ve yabancılar hukuku).

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Milletlerarası Özel Hukuk (“MÖH”)’un Genel Çerçevesi Nomer, s. 3-34.
2 MÖH’un Genel Esasları Nomer, s. 34-85.
3 MÖH' un Temel Sorunları Nomer, s. 85-216.
4 Şahsın Hukukuna İlişkin Kanunlar İhtilafı Kuralları Nomer, s. 216-235.
5 Aile Hukukuna İlişkin Kanunlar İhtilafı Kuralları Nomer, s. 235-292.
6 Miras Hukukuna İlişkin Kanunlar İhtilafı Kuralları Nomer, s. 292-302.
7 Eşya Hukukuna İlişkin Kanunlar İhtilafı Kuralları Nomer, s. 302-314.
8 Arasınav
9 Borçlar Hukukuna İlişkin Kanunlar İhtilafı Kuralları Nomer, s. 314-377.
10 Milletlerarası Usul Hukuku (“MUH”)’nun Genel Esasları Nomer, s. 377-503, s. 593-605.
11 Tanıma ve Tenfiz, Milletlerarası Tahkim Nomer, s. 503-593.
12 Vatandaşlık Hukukunun Genel Esasları Nomer (Türk Vatandaşlık Hukuku), s. 3-65.
13 Vatandaşlığın Kazanılması ve Kaybı ile İsbatı. Nomer (Türk Vatandaşlık Hukuku), s. 65-193.
14 Yabancılar Hukukuna İlişkin Genel Esaslar, Uluslararası Koruma Çelikel, s. 9-80.
15 Yabancıların Hak ve Özgürlükleri Çelikel, s. 80-379.
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

Nomer, Ergin, Devletler Hususi Hukuku, Beta, 2017; Nomer, Ergin, Türk Vatandaşlık Hukuku, Filiz, 2017; Çelikel, Aysel, Yabancılar Hukuku, Beta, 2017.

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler