Hukuk Fakültesi

HUK 308 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Miras Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 308
Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, mirasbırakanın terekesinin akıbeti hakkında bilgiler vermektir. Miras hukukunun temel kavramları ve ilkeleri; yasal ve atanmış mirasçılık; ölüme bağlı tasarrufların türleri ile mirasbırakanın terekesi üzerinde tasarrufta bulunabilme yetkisi ve bunun sınırları; mirasın geçmesi ve paylaştırılması konularında bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Miras hukukunun temel kavramlarını ve miras hukukuna hakim olan temel ilkeleri açıklayabilir.
  • Mirasçıların belirlenmesine ilişkin temel ilkeleri dikkate alarak, bir mirasbırakana kimlerin mirasçı olabileceğini ve mirasçıların miras paylarını belirleyebilir.
  • Ölüme bağlı tasarrufların türlerini ve mirasbırakanın terekesi üzerinde tasarrufta bulunabilmesinin sınırlarını tespit edebilir.
  • Mirasın geçmesi ve paylaştırılmasına ilişkin temel ilkeleri açıklayabilir.
  • Miras hukuku alanında verilmiş yargı kararlarını inceleyebilir.
Tanımı Miras hukukunun temel kavram ve ilkeleri; mirasbırakan ve mirasçı kavramları (yasal mirasçı ve atanmış mirasçı ayrımı); yasal mirasçılık (zümre sistemi ve konuya ilişkin temel ilkeler, sağ kalan eşin mirasçılığı, evlatlığın mirasçılığı, devletin mirasçılığı); ölüme bağlı tasarruf kavramı ve türleri; saklı paylı mirasçılar, saklı paylar ve tenkis davası; mirasın geçmesi ve sonuçları; mirasın paylaştırılması.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Miras Hukukuna giriş- Temel Kavramlar ve İlkeler –Yasal Mirasçılığın Kaynakları Ders kaynaklarının ilgili kısımları
2 Mirasçılık Sıfatının Kazanılmasını Engelleyen veya Kaybettiren Sebepler: Mirastan Yoksunluk, Mirasçılıktan Çıkarma Ders kaynaklarının ilgili kısımları
3 Mirasçılık Sıfatının Kazanılmasını Engelleyen veya Kaybettiren Sebepler: Mirastan Feragat ve Mirasın Reddi Arasınav Ders kaynaklarının ilgili kısımları
4 Ölüme Bağlı Tasarruflar: Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar (Ehliyet ve Şekil) Ölüme Bağlı Tasarruflar: Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar (Mirasçı Atama, Belirli Mal Bırakma) Ders kaynaklarının ilgili kısımları
5 Ölüme Bağlı Tasarruflar: Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar (Yüklemeli, Koşullu ve İkameli Tasarruflar, Vakıf Kurma, Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Atama) Ders kaynaklarının ilgili kısımları
6 Ölüme Bağlı Tasarrufların Hükümden Düşmesi ve Düşürülmesi (Miras bırakanın iradesi, iptal davası, tenkis ve denkleştirme) Ders kaynaklarının ilgili kısımları
7 Mirasın Geçmesi, Koruma Önlemleri, İstihkak Davası, Paylaşma Final Sınavı Ders kaynaklarının ilgili kısımları
8 Dönemin gözden geçirilmesi  
9 Dönemin gözden geçirilmesi  
10 Dönemin gözden geçirilmesi  
11 Dönemin gözden geçirilmesi  
12 Dönemin gözden geçirilmesi  
13 Dönemin gözden geçirilmesi  
14 Dönemin gözden geçirilmesi  
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar Öztan, Bilge, Miras Hukuku (Tablolar ve Örneklerle), Ankara, 2014; Serozan, Rona / Engin, Baki İlkay, Miras Hukuku, Ankara, 2014.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler