Hukuk Fakültesi

HUK 308 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Miras Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 308
Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, mirasbırakanın terekesinin akıbeti hakkında bilgiler vermektir. Miras hukukunun temel kavramları ve ilkeleri; yasal ve atanmış mirasçılık; ölüme bağlı tasarrufların türleri ile mirasbırakanın terekesi üzerinde tasarrufta bulunabilme yetkisi ve bunun sınırları; mirasın geçmesi ve paylaştırılması konularında bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Miras hukukunun temel kavramlarını ve miras hukukuna hakim olan temel ilkeleri açıklayabilir.
  • Mirasçıların belirlenmesine ilişkin temel ilkeleri dikkate alarak, bir mirasbırakana kimlerin mirasçı olabileceğini ve mirasçıların miras paylarını belirleyebilir.
  • Ölüme bağlı tasarrufların türlerini ve mirasbırakanın terekesi üzerinde tasarrufta bulunabilmesinin sınırlarını tespit edebilir.
  • Mirasın geçmesi ve paylaştırılmasına ilişkin temel ilkeleri açıklayabilir.
  • Miras hukuku alanında verilmiş yargı kararlarını inceleyebilir.
Tanımı Miras hukukunun temel kavram ve ilkeleri; mirasbırakan ve mirasçı kavramları (yasal mirasçı ve atanmış mirasçı ayrımı); yasal mirasçılık (zümre sistemi ve konuya ilişkin temel ilkeler, sağ kalan eşin mirasçılığı, evlatlığın mirasçılığı, devletin mirasçılığı); ölüme bağlı tasarruf kavramı ve türleri; saklı paylı mirasçılar, saklı paylar ve tenkis davası; mirasın geçmesi ve sonuçları; mirasın paylaştırılması.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Miras Hukukunun Tanımı ve Fonksiyonu - Miras Hukukunun Düzenlenmesinde Göz Önünde Tutulan İlkeler ve Miras Hukukuna Dair Çeşitli Eğilimler-Miras Hukukunun Kaynakları Ders kaynaklarının ilgili kısımları
2 Türk Miras Hukukuna hakim olan ilkeler, miras hukukunun konusu ve temel kavramlar Ders kaynaklarının ilgili kısımları
3 Mirasçılar- Yasal Mirasçı, Atanmış Mirasçı Ayrımı – Yasal Mirasçılar (Kan Hısımlarının Mirasçılığı, Zümre Sistemi-Evlatlığın Mirasçılığı Ders kaynaklarının ilgili kısımları
4 Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı- Devletin Yasal Mirasçılığı Ders kaynaklarının ilgili kısımları
5 Saklı Paylı Mirasçılar, Saklı Pay Kavramı-Saklı Pay Oranları – Tasarruf Oranının Hesaplanması Ders kaynaklarının ilgili kısımları
6 Tenkis Davası-Tenkise Tabi Kazandırmalar-Tenkiste Sıra-Tenkisi Özellik Taşıyan Bazı Kazandırmalar Ders kaynaklarının ilgili kısımları
7 Pratik Çalışma Ders kaynaklarının ilgili kısımları
8 Arasınav
9 Ölüme Bağlı Tasarruf Kavramı ve Türleri-Ölüme Bağlı Tasarruf Yapabilme Ehliyeti- Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar Ders kaynaklarının ilgili kısımları
10 Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarrufların Türleri Ders kaynaklarının ilgili kısımları
11 Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumu- Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Ders kaynaklarının ilgili kısımları
12 Mirasın Geçmesi-Mirasçı Olabilmek İçin Aranan Koşullar Ders kaynaklarının ilgili kısımları
13 Mirasın Geçmesinin Sonuçları-Tereke Mallarının Korunması İçin Alınacak Önlemler - Mirasın Reddi-Resmi Defter Tutulmasını Talep- Resmi Tasfiye-Miras Sebebiyle İstihkak Davası Ders kaynaklarının ilgili kısımları
14 Mirasın Paylaştırılması - Miras Ortaklığı Ders kaynaklarının ilgili kısımları
15 Mirasın Paylaşılmasında Denkleştirme -Paylaşmanın Sonuçları Ders kaynaklarının ilgili kısımları
16 Pratik Çalışma Ders kaynaklarının ilgili kısımları

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar Öztan, Bilge, Miras Hukuku (Tablolar ve Örneklerle), Ankara, 2014; Serozan, Rona / Engin, Baki İlkay, Miras Hukuku, Ankara, 2014.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler