Hukuk Fakültesi

HUK 400 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Avukatlık Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 400
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, avukatlık mesleğine ilişkin yasal düzenlemeler ve temel ilke ve kurallar hakkında bilgi sahibi olunmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, avukatlık mesleğinin niteliği, avukat bağımsızlığının anlam ve öneminin farkında olacaktır.
  • Avukatlık mesleğinin hangi şekillerde yürütülebileceğinin, yetkilerinin farkında olması söz konusu olacaktır.
  • Meslek mensubu olarak tabi bulunduğu yükümlülükler, müvekkiline karşı, mahkemelere karşı, meslektaşlarına karşı, statüsel anlamda olmak üzere alt başlıklara bölünerek incelenerek, bu konuda bilgi sahibi olacaktır.
  • Avukatın hukuki, cezai ve disipliner anlamda sorumluluğunun irdelenmesi sonucu, bunları içerik ve uygulama açılarından içselleştirecektir.
Tanımı mesleğin niteliği, avukatların hakları(yetkileri) ve yükümlülükleri( avukat müvekkil ilişkisi; avukat mahkemeler ilişkisi;avukatın meslektaşlarıyla ilişkisi vb. bağlamda) , avukatın hukuki, cezai ve disipliner sorumluluğu,Avukatın barosuyla ilişkisi ve bu bağlamda sahip olduğu haklarla tabi bulunduğu yükümlülükler

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Avukatlık mesleğinin tanımı benzer kurumlardan ayırt edilerek hukuki niteliğinin(kamu hizmetiserbest meslek) ortaya konması Derslerde Avukatlık Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde CMK ve HMK da getirilmesi gerekebilecektir.
2 Avukat bağımsızlığının çeşitli yönlerden ele alınması Derslerde Avukatlık Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde CMK ve HMK da getirilmesi gerekebilecektir.
3 Mesleğe kabulde aranan şartlar ve mesleğin yürütülüş biçimleri Derslerde Avukatlık Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde CMK ve HMK da getirilmesi gerekebilecektir.
4 Avukat müvekkil ilişkisi(avukatlık sözleşmesi niteliğiözellikleri) bu ilikiden kaynaklanan yükümlülüklerine genel giriş Derslerde Avukatlık Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde CMK ve HMK da getirilmesi gerekebilecektir.
5 Avukat müvekkil ilişkisinden kaynaklanan avukat yükümlülükleri Derslerde Avukatlık Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde CMK ve HMK da getirilmesi gerekebilecektir.
6 Avukat müvekkil ilişkisinden kaynaklanan avukat yükümlüklerine devam Derslerde Avukatlık Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde BK ve HMK da getirilmesi gerekebilecektir.
7 Avukat müvekkil ilişkisinden kaynaklanan avukat yükümlüklerine devam Derslerde Avukatlık Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde BK ve HMK da getirilmesi gerekebilecektir.
8 Arasınav Sınavda Avukatlık Kanunu ya da kaynağı kullanılabilecektir.
9 9. Avukat mahkemeler ilişkisinden kaynaklanan avukat yükümlülükleri Derslerde Avukatlık Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde CMK ve HMK da getirilmesi gerekebilecektir.
10 Avukat mahkemeler ilişkisinden kaynaklanan avukat yükümlülüklerin incelenmesine devam Derslerde Avukatlık Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde CMK ve HMK da getirilmesi gerekebilecektir.
11 Avukatın meslek statüsünden kaynaklanan yükümlülükleri Derslerde Avukatlık Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde CMK ve HMK da getirilmesi gerekebilecektir.
12 Avukatın Meslektaşları ve meslek örgütüyle ilişkisinden kaynaklanan yükümlülükleri Derslerde Avukatlık Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde CMK ve HMK da getirilmesi gerekebilecektir.
13 Avukatın sorumluluğu Derslerde Avukatlık Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde CMK ve HMK da getirilmesi gerekebilecektir.
14 Avukatın müvekkiliyle ilişkisinden kaynaklanan hakları Derslerde Avukatlık Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde CMK ve HMK da getirilmesi gerekebilecektir.
15 Avukatın statüsel yetkileri Derslerde Avukatlık Kanunu getirilmesi zorunludur. Ayrıca işlenen konu gerektirdiği ölçüde CMK ve HMK da getirilmesi gerekebilecektir.
16 Final sınavı Sınavda Avukatlık Kanunu ya da avukatlık hukuku kaynağı kullanılabilecektir

 

Dersin Kitabı Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN : Avukatlık Mesleği Avukatın Hak ve Yükümlükleri, İzmir 2012
Diğer Kaynaklar Semih Güner: Avukatlık Hukuku, Ankara 2011

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
16
256
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
2
8
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
307

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler