Hukuk Fakültesi

HUK 401 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku**
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 401
Güz
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencileri bireysel iş hukuku konusunda yeterli bilgi düzeyine ulaştırmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşçi, işveren, işyeri gibi temel bireysel iş hukuku kavramlarını açıklayabilecek
  • Bireysel iş sözleşmesinin türleri, kurulması, sona ermesi; bu sözleşmeden doğan işveren ve işçi hak, borç ve yükümlülükleri hakkında detaylı bilgi sahibi olacak.
  • Çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği hükümlerini açıklayabilecek ve değerlendirebilecek
  • Atipik çalışma koşulları da dahil, modern işletmesel ihtiyaçlar ile çalışanların haklarının dengede tutulabileceği sistemleri bilimsel düzeyde tartışabilecek
  • İş hayatının denetimi ve cezai yaptırımlar konularında derin bilgi sahibi olacak
Tanımı İş hukuku dersi iki dönemde ayrı ayrı okutulmakla birlikte içerik olarak bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku, sendikalar hukuku ve sosyal güvenlik hukukunu kapsamaktadır. Bu ilk dersin ana konusunu bireysel iş hukuku oluşturur. Bu kapsamda geniş kapsamda, iş hukukunun kaynakları, uygulanacağı işler, kişiler ve yerler, iş sözleşmesi, iş sözleşmesine taraf olanların borçları, iş sözleşmesinin sona ermesi ve sona ermenin sonuçları, işin düzenlenmesi, iş sağlığı ve işçi güvenliği ve iş yargısı incelenmektedir. Bunun yanı sıra uluslararası alanda ön planda olan atipik sözleşmeler ile esneklik ve güvenceli esneklik konuları içeriğe işlenmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İş hukukuna giriş, tarihsel gelişim ve kaynakları
2 Bireysel iş hukukunun temel kavramları ve ilkeleri
3 Bireysel iş hukukunun temel kavramları ve iş sözleşmesinin kurulması
4 Atipik çalışma düzenlemeleri, işin düzenlenmesi
5 İşin düzenlenmesi, iş sözleşmesinden doğan borçlar
6 Konuların gözden geçirilmesi ve pratik çalışmalar
7 Ara sınav
8 İş sözleşmesinden doğan borçlar
9 İş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları
10 İş güvencesi
11 İş sağlığı ve güvenliği
12 İş hukukunda güvenceli esneklik yaklaşımları
13 İş teftişi ve cezai yaptırımlar
14 İş yargısı, bireysel iş uyuşmazlıklarının çözümü ve pratik çalışmalar
15 Grup sunumları
16 Dönem konularının gözden geçirilmesi ve pratik çalışmalar

 

Dersin Kitabı Sarper Süzek: İş Hukuku, İstanbul, 2010.
Diğer Kaynaklar Nuri Çelik: İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2010; Hamdi Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, Ankara 2008; Haluk Hadi Sümer: İş Hukuku , Konya 2010.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
20
Final / Sözlü Sınav
25
    Toplam
64

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler