Hukuk Fakültesi

HUK 402 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İcra ve İflas Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 402
Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Alınan mahkeme kararlarının icrası başta olmak üzere özel icra takip usullerinin de incelendiği bu derste iflas ve sonuçları ve tasfiyesinin de öğrencilerce içselleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Borçlunun borcunu ödememesi halinde alacaklının yürüteceği icra takibinin hukuka uygun biçimde yürütebilmenin esaslarını kavrama.
  • İflasa tabi olup da borcunu ödemeyen borçlu karşısında kullanılabilecek iflas hukukuna özgü müesseseler ve somut olayda en etkilisinin tercihi
Tanımı İcra hukukunun kaynakları, icra teşkilatı, şikayet, icra harç ve giderleri, icra takibinin tarafları, ilamsız icra, genel haciz yolu, icra takibinin başlaması, takip talebi, ödeme emri ve kesinleşmesi, ödeme emrine itiraz, itirazın iptali davası ve itirazın kaldırılması, haciz safhası, paraya çevirme, paraların paylaştırılması, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip, kiralanan taşınmazın tahliyesi, ilamlı icra ve rehnin paraya çevrilmesi yolu, ihtiyati haciz. Bu konuları takiben iflas hukuku, konkordato, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılması, iptal davaları ve icra suçlarının genel esasları konuları dersin kapsamındadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İcra Hukuku Hakkında Genel Bilgiler ve İcra Teşkilatı İlgili kaynaklardan ve İcra ve İflas Kanunundan okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders İİK ile yürütülmektedir
2 Şikayet İcra Harç ve Giderleri, Tebligat, Süreler, Tatil ve Talik Halleri, İcra Takibinin Tarafları ve Takip Yolunun Değiştirilmesi İlgili kaynaklardan ve İcra ve İflas Kanunundan okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders İİK ile yürütülmektedir
3 Genel Haciz Yoluyla Takip, Takip Talebi, Ödeme Emri, İtiraz İtirazın İptali Davası, İtirazın Kesin ve Geçici Kaldırılması Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, İcra Takibinin İptal ve Taliki, Mal Beyanı İlgili kaynaklardan ve İcra ve İflas Kanunundan okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders İİK ile yürütülmektedir
4 Haciz, Hacze İştirak Hacizde İstihkak Prosedürü İlgili kaynaklardan ve İcra ve İflas Kanunundan okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders İİK ile yürütülmektedir
5 Borcun Taksitle Ödenmesi, Satış İhalenin Feshi Paraların Paylaştırılması, Borç Ödemeden Aciz Vesikası İlgili kaynaklardan ve İcra ve İflas Kanunundan okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders İİK ile yürütülmektedir
6 İhtiyati Hacizve Kambiyo Senetlere Özgü Haciz İlgili kaynaklardan ve İcra ve İflas Kanunundan okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders İİK ile yürütülmektedir
7 İlamlı İcra ve Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi İlgili kaynaklardan ve İcra ve İflas Kanunundan okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders İİK ile yürütülmektedir
8 Arasınav Sınavda İİK kullanımı serbesttir.
9 Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi İflas Hukuku, İflasa İlişkin Genel Bilgiler, İflas Organları, İflas Harç ve Giderleri, Genel Olarak İflas Sebepleri İlgili kaynaklardan ve İcra ve İflas Kanunundan okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders İİK ile yürütülmektedir
10 Takipli İflas İlgili kaynaklardan ve İcra ve İflas Kanunundan okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders İİK ile yürütülmektedir
11 Takipsiz İflas Sermaye Şirketlerinin İflası, İflasın Hukuki Sonuçları İlgili kaynaklardan ve İcra ve İflas Kanunundan okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders İİK ile yürütülmektedir
12 İflas Tasfiyesi, İflasın Kaldırılması, Paraya ÇevirmePaylaştırma ve İflasın Kapanması Konkordato Hakkında Genel Bilgiler, Adi Konkordato (Konkordato Komiseri, Alacaklılar Toplantısı ve Kararı) İlgili kaynaklardan ve İcra ve İflas Kanunundan okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders İİK ile yürütülmektedir
13 Adi Konkordato (Konkordatonun Ticaret Mahkemesinde İncelenmesi ve Tasdiki, Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları, Konkordatonun Feshi) İflas İçi Konkordato, Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması İlgili kaynaklardan ve İcra ve İflas Kanunundan okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders İİK ile yürütülmektedir
14 İİK'na göre tasarrufun iptali davaları ve icra suçları Kanunla ve ilgili önceden dağıtılmış pratik çalışmaya hazırlanılarak gelinecektir
15 Genel pratik çalışma Kanunla ve ilgili önceden dağıtılmış pratik çalışmaya hazırlanılarak gelinecektir
16 Final Sınavda İİK kullanımı serbesttir.

 

Dersin Kitabı

Baki Kuru: İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, Ankara, 2016,Hakan Pekcanıtez/O.Atalay/M. Sungurtekin Özkan/M. Özekes : İcra ve İflas Hukuku, Ankara 2016.

Diğer Kaynaklar

Hakan Pekcanıtez/Muhammed Özekes: İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler, Ankara, 2016; Hakan Pekcanıtez/Muhammed Özekes: İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar, Ankara, 2016.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
99

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler