Hukuk Fakültesi

HUK 404 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sigorta Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 404
Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Özel Sigorta Hukukunun teorik ve uygulama yönünden kavranması.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Özel Sigorta Hukukuna egemen olan ilkeleri, sigorta türlerini açıklayabilecekler,
  • Ulusal ve uluslararası sigorta kurum ve kuruluşları hakkında bilgi sahibi olabilecekler,
  • Sigorta sözleşmesinin taraflarının hak ve yükümlülüklerini kavrayacaklar,
  • Sigorta poliçelerini analiz edebilecekler,
  • Özel sigorta uyuşmazlıklarını ve çözüm yöntemlerini analiz edebilecekler,
  • Sigortacılık sektörünün işleyişi hakkında bilgi sahibi olabilecekler,
  • Sigortacılık sektöründeki aracıları, hukuki statüleri, işlevleri yönünden değerlendirebilecekler.
Tanımı Sigorta Hukukunun kaynakları, sigorta sözleşmesinin Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku boyutuyla ele alınması, sigorta sözleşmesinin tarafları, tarafların hak ve yükümlülükleri, zarar sigortaları ve zarar sigortalarına egemen olan ilkeler, sorumluluk sigortaları, can sigortaları; Hayat sigortası, grup sigortaları, kaza sigortası, hastalık ve sağlık sigortası, yeni doğan ve evlat edinilenin sigortası, sigorta ve reasürans şirketlerinin kuruluşu, işleyişi ve sona ermeleri, Sigorta aracıları; sigorta acenteleri ve brokerler, sigorta eksperleri, aktüerler, sigortacılık sektörünün mesleki örgütlenmesi, Sigortacılık Tahkim Komisyonu, Sigorta Eğitim Merkezi (SEGEM),Güvence Hesabı, Sigortacılıkta Denetim dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sigorta sözleşmesi kavramı, sigorta poliçesi, sigortanın çeşitli yönlerden sınıflandırılması. Önerilen kaynakların çalışılması.
2 Sigorta Hukukunun kaynakları. Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
3 Sigorta sözleşmesinin tarafları, tarafların hak ve yükümlülükleri. Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
4 Zarar sigortaları ve zarar sigortalarına egemen olan ilkeler; zenginleşme yasağı ilkesi, halefiyet ilkesi vd. Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
5 Sorumluluk sigortaları. Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
6 Can sigortaları, türleri, can sigortalarında ilgili kişiler, hastalık ve sağlık sigortası. Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
7 Arasınav için tekrar Önerilen kaynakların çalışılması, önceki derslerde alınan notların tekrar edilmesi
8 Arasınav
9 Sigorta ve reasürans şirketlerinin kuruluşu, işleyişi ve sorumlulukları. Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
10 Sigorta ve reasürans şirketlerinin sona ermesi. Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
11 Sigorta aracıları; sigorta acenteleri ve brokerler. Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
12 Sigortacılık sektörünün mesleki örgütlenmesi. Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
13 Sigortacılık Tahkim Komisyonu ve sigorta uyuşmazlıklarında tahkim. Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
14 Sigorta Eğitim merkezi, Güvence Hesabı ve sigortacılıkta denetim. Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi Önerilen kaynakların çalışılması, önceki derslerde alınan notların tekrar edilmesi
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı Uygulamadan Örneklerle Özel Sigorta Hukuku, 2. Baskı, İzmir 2003.
Diğer Kaynaklar Sigortacılıkta Temel Bilgiler, İzmir 2012.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
30
Final / Sözlü Sınav
1
40
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler