Hukuk Fakültesi

HUK 410 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Vergi Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 410
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Vergi hukukuna ilişkin temel kavram, ilke ve kurallarını açıklamak, Türk Vergi Sisteminde yer alan vergiler hakkında temel bilgiler vermek, vergi uyuşmazlıklarının idari ve yargısal çözüm yollarını göstermek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Vergi hukukuna ilişkin temel kavramları ve ilkeleri bilir.
  • Vergilendirme ilkelerini öğrenir.
  • Vergilendirme işlemleri ve süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur.
  • Vergi mükellefinin hak ve yükümlülüklerini kavrar.
  • Vergi suç ve cezaları konusunu öğrenir, ceza hukuku ile kıyaslar ve güncel hayat ile bağlantısını kurar
  • Vergi icrası ile ilgili sistematiği öğrenir ve diğer icra uygulamaları ile karşılaştırma olanağı bulur.
  • Vergi uyuşmazlıklarının idari ve yargısal çözüm yolları konusunda bilgi sahibi olur ve uygulamada karşılaşacağı konuları çözme yollarını bulur.
Tanımı Vergi hukukunun konusu ve kaynakları, vergi hukukunda yorum, vergilendirme yetkisinin kaynağı, vergilendirme ilkeleri, vergi ödevi, vergi mükellefi, vergi sorumlusu, vergilendirme işlemleri ve süreçleri, verginin tarhı, verginin tebliği, verginin tahakkuku, verginin tahsili, vergi hukukunda süreler, vergi idaresinin örgütlenmesi ve mükellefi denetlemesi, vergi icrası, vergi kabahat, suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm yolları, vergi yargılaması, Türk Vergi Sisteminde yürürlükte olan vergilerin ana hatları işlenecek konulardır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Vergi Hukukunun Kapsamı, Kaynakları ve Vergilendirme İlkeleri Önerilen kaynakların ilgili kısmının çalışılması
2 Verginin Tarafları Önerilen kaynakların ilgili kısmının çalışılması
3 Vergilendirme Süreci Önerilen kaynakların ilgili kısmının çalışılması
4 Mükellefin Ödevleri, Denetimi, Süreler Önerilen kaynakların ilgili kısmının çalışılması
5 Vergi Kabahat, Suç ve Cezaları Önerilen kaynakların ilgili kısmının çalışılması
6 Vergi Alacağının Korunması Önerilen kaynakların ilgili kısmının çalışılması
7 Vergi Borcunun Sona Ermesi Önerilen kaynakların ilgili kısmının çalışılması
8 Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları Önerilen kaynakların ilgili kısmının çalışılması
9 Ara Sınav
10 Gelirden Alınan Vergiler – I Önerilen kaynakların ilgili kısmının çalışılması
11 Gelirden Alınan Vergiler – II Önerilen kaynakların ilgili kısmının çalışılması
12 Harcamalardan Alınan Vergiler – I Önerilen kaynakların ilgili kısmının çalışılması
13 Harcamalardan Alınan Vergiler - II Önerilen kaynakların ilgili kısmının çalışılması
14 Servetten Alınan Vergiler Önerilen kaynakların ilgili kısmının çalışılması
15 Güncel Vergi Tartışmaları Öğretim Üyesi Tarafından Verilen Notlar
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi Önerilen kaynakların gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı

Bilici Nurettin, Vergi Hukuku Cilt:1, 40. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara 2017;

Bilici Nurettin, Türk Vergi Sistemi Cilt:2, 39. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara 2017

 
Diğer Kaynaklar

ÖNCEL Mualla, KUMRULU Ahmet, ÇAĞAN Nami, Vergi Hukuku 25. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016,

Bilici Nurettin, Öden Begüm Dilemre, Vergi Hukuku Uygulamaları, 5. Baskı,  Savaş Yayınevi, Ankara, 2016

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
98

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler