Hukuk Fakültesi

HUK 475 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Fikri Mülkiyet Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 475
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Eser sahiplerinin, marka, patent, endüstriyel tasarım, faydali model ve diğer sinai hakların sahiplerinin korunmalarına ilişkin ilgili mevzuatlar ve uluslararası andlaşmalar çerçevesinde bilgi edinilmesi.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Eser sahibinin gerek adının belirtilmesini talep hakkı gibi manevi, gerekse çoğaltma, yayma, temsil gibi mali haklarının incelenmesi.
  • Eser sahibinin haklarının sınırlarına ilişkin bilgi kazanılması.
  • Haklara tecavüz halinde açılabilecek hukuk ve ceza davalarının değerlendirilmesi.
  • Fikir ve sanat eserleri sözleşmelerinin konu, sınır, unsur, şekil, sona erme gibi yönlerden incelenmesi.
  • Markanın korunmasının önem ve işlevinin kavranması.
  • Patent haklarıyla rekabet üstünlüğü kazanılmasında hukuki korumanın rolünün değerlendirilmesi.
  • Sinai Mülkiyet Hukukunda marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve diğer sinai haklara ilişkin konularda bilgi sahibi olunması
Tanımı Fikri ve Sinai hakların korunması ile ilgili olarak taraf olduğumuz anlaşmalar ve bu anlaşmaların Türk hukukundaki yerleri ile söz konusu hakların türleri ve hukuki olarak korunması incelenecek.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Fikri mülkiyet kavramı, fikri hakların tanımı ve türleri, fikri mülkiyetin amaç, koruma ve sınırlar bakımından incelenmesi, fikri mülkiyet hukukunun hukuk sistemi içindeki yeri, ulusal ve uluslararası kuruluşlar Önerilen kaynakların çalışılması
2 Eser kavramı, eser sahibi ve eser sahibinin manevi ve mali hakları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
3 Eser ile ilgili sözleşmeler ve bağlantılı haklar Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
4 İhlaller, hukuk ve ceza davaları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
5 Marka Hukuku, Marka kavramı, türleri, tescil ve tescil engelleri, markanın korunması ve kapsamı Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
6 Marka Hukuku, Marka kavramı, türleri, tescil ve tescil engelleri, markanın korunması ve kapsamı Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
7 Arasınav için tekrar Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
8 Arasınav
9 Patent Hukuku, buluş kavramı, patent verilebilirlik şartları, patent verilmesi, patentten doğan haklar ve bu hakların sınırları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
10 Patentin hükümsüzlüğü ve patent hakkının sona ermesi, ihlal halleri, hukuk ve ceza davaları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
11 Faydalı modeller hukuku, faydalı model kavramı, korunması ve hükümsüzlüğü Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
12 Endüstriyel tasarımlar hukuku, koruma şartları, tasarım, tasarım hakkı sahibi, tasarımın hükümsüzlüğü, ihlaller, hukuk ve ceza davaları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
13 Endüstriyel tasarımlar hukuku, koruma şartları, tasarım, tasarım hakkı sahibi, tasarımın hükümsüzlüğü, ihlaller, hukuk ve ceza davaları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
14 Entegre Devre Topografyaları, Yeni bitki çeşitlerine ilişkin ıslahçı hakları, biyoteknolojik buluşların korunması Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
15 Final için tekrar Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi

 

Dersin Kitabı

Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku; Prof. Dr. Sami Karahan, Dr. Cahit Suluk, Doç. Dr. Tahir Saraç, Dr. Temel Nal, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları; Arıkan, Türk Hukukunda Patent Verilebilirlik Şartları

 
Diğer Kaynaklar Paul Goldstein, International Intellectual Property Law, Cases and Materials, 2008, Deborah E. Bouchoux: Intellectual Property: The Law of Trademarks, Copyrights, Patents, and Trade Secrets for the Paralegal, 2008

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
9
    Toplam
88

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler