Hukuk Fakültesi

HUK 479 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bankacılık Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 479
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Türk Banka Hukukuna hakim olan kamusal ilkeler ile bankaların taraf olduğu özel hukuk işlemlerinin kavranması.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bağımsız bir hukuk dalı olarak Banka Hukukuna hakim olan temel prensiplerin edinilmesi
  • Banka işletmesinin unsurları, kuruluşu, işleyişi ve sona ermesi hakkında bilgi sahibi olmak.
  • Bankacılık Kanununun ve diğer Banka Hukuku kaynaklarının dogmatik yapısının anlaşılması.
  • Türk Bankacılık sistemi içerisinde T.C. Merkez Bankasının, BDDKnın ve TMSFnin öneminin ve işlevinin anlaşılması.
  • Banka sözleşmeleri hukukuna ilişkin temel esasların ve kavramların anlaşılması.
  • Kredi işlemleri, kredi türleri ve kontr garantiler hakkında bilgi edinmek.
  • Bankalar aracılığı ile gerçekleştirilen ödeme işlemlerinin işleyişinin anlaşılması.
Tanımı Banka Hukuku, bankacılığın tarihçesi ve gelişimi; banka hukukunun kaynakları; Türk bankacılık sistemi, bankaların hukuki yapısı, özellikle kuruluşları ve türleri, bankaların malvarlıksal düzenleri, organları; Banka Sözleşmeleri Hukuku, Banka ile müşterileri arasındaki ilişkilerin genel olarak değerlendirilmesi, banka sözleşmelerinin genel özellikleri, genel işlem şartları; Bankacılık İşlemleri; tevdi işlemleri, mevduat kavramı ve niteliği, banka hesabına ilişkin açıklamalar, banka hesabının türleri ve özellikle câri hesap; kredi işlemleri, kredi kavramı, kredi açma sözleşmeleri, kredilerin sınıflandırılması, doğrudan kredi ve dolaylı kredi, açık krediteminatlı kredi, ticari kredi, bireysel kredi, verilen kredi miktarına göre yapılan ayrım (büyük krediler) ve özellikle nakdî ve gayrınakdî kredi ayrımı ve bunların özel görünümleri; ödeme işlemleri ve özellikle havale, havalenin amacı, genel olarak işleyişi, havalede taraflar, havalenin hukuki niteliği, havalede taraflar arasındaki hukuki ilişkiler; akreditif işlemi, akreditifin amacı, işleyişi, tarafları, akreditif işleminde taraflar arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi, akreditif işleminin işlevleri ve şekilleri, akreditifin hukuki niteliği, akreditifte def’iler sistemi, akreditifin türleri, akreditifin sona ermesi

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Banka işletmesi, banka türleri, uluslararası banka hukuku ve kaynaklar Önerilen kaynakların çalışılması
2 Türk Bankacılık sisteminin temel esasları ve T.C. Merkez Bankasının Türk Bankacılık sistemi içerisindeki yeri ve işlevi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
3 Bankacılık Kanununun dogmatik yapısı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tassarruf Mevduatı Sigorta Fonu Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
4 Banka anonim ortaklığına ilişkin temel esaslar ve bankaların bağımsız denetimi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
5 Kredi kavramı ve kredi düzeni, bankaların kamusal denetimi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
6 Banka sözleşmeleri hukukuna giriş, genel işlem şartları ve denetlenmesi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
7 Arasınav için tekrar Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
8 Arasınav
9 Bankaların davranış yükümlülükleri, bankaların taraf olduğu tevdi işlemleri; mevduat, banka hesabı, hesap cüzdanı, açık tevdi, kapalı tevdi, kiralık kasa ve toplu saklama kavramları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
10 Kredi işlemleri, kredi açma sözleşmesi, kredi türleri, forfait ve faktoring işlemleri, tüketici kredisi, konut finansmanı kredisi ile kredi kartı Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
11 Banka teminat mektupları ve diğer teminatlar Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
12 Bankaların katıldığı ödeme işlemleri; akreditif Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
13 Bankaların katıldığı diğer tahsil işlemleri; vesaik mukabili ödeme, counter trade türleri, havale yoluyla ödeme, çek ödemeleri Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
14 Elektronik bankacılık, offshore bankacılık esasları ve kaynakları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
15 Final sınavı için tekrar Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi

 

Dersin Kitabı Ünal Tekinalp: Ünal Tekinalp'in Banka Hukukunun Esasları, İstanbul 2009
Diğer Kaynaklar Seza Reisoğlu, Bankacılık Kanunu Şerhi (2 Cilt), Ankara 2007

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
30
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler