Hukuk Fakültesi

HUK 479 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bankacılık Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 479
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Türk Banka Hukukuna hakim olan kamusal ilkeler ile bankaların taraf olduğu özel hukuk işlemlerinin kavranması.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bağımsız bir hukuk dalı olarak Banka Hukukuna hakim olan temel prensipleri edinir.
  • Banka işletmesinin unsurları, kuruluşu, işleyişi ve sona ermesi hakkında bilgi sahibi olur.
  • Bankacılık Kanununun yapısının anlar.
  • Türk Bankacılık sistemi içerisinde T.C. Merkez Bankasının, BDDK’nın ve TMSF’nin öneminin ve işlevinin değerlendirir.
  • Bankacılıkla ilgili suçlar konusunda bilgi sahibi olur.
  • Bankaların mevduat kabulü ile ilgili işlemleri öğrenir.
  • Bankaları kredi verme ile ilgili işlemleri bilir.
  • Banka sözleşmelerine ilişkin temel esasları anlar.
  • Bankaların ödeme işlemlerini öğrenir.
Tanımı Bankacılığın tarihçesi ve gelişimi; banka hukukunun kaynakları; merkez bankasının önemi ve rolü, bankaların hukuki yapısı, kuruluşu ve faaliyete geçmesi, organları, bankalarının güvenli bir şekilde faaliyetlerini devamı için gerekli şartlar, bankaların denetimi, bankacılıkla ilgili suçları, banka sözleşmelerinin genel özellikleri, mevduat kavramı ve niteliği, kredi kavramı ve kredi işlemleri, kredi sözleşmeleri, ödeme işlemleri, havale ve akreditif akreditifin amacı, işleyişi ve hukuki niteliği anlatılacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bankacılık Hukukunun Temel Kavramları ve Kaynakları Tekinalp (2009), s. 1- 10
2 Banka İşletmesi, Banka Türleri Tekinalp (2009), s. 11- 32
3 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tekinalp (2009), s. 65-80
4 Banka Kuruluş ve Faaliyet İzinleri Tekinalp (2009), s. 135-146
5 Bankaların Yönetimi ve Bağımsız Denetimi Tekinalp (2009), s. 167-193
6 Bankaların Güvenilir Şekilde Çalışmalarını Sağlayıcı Düzen Tekinalp (2009), s. 205-220
7 Bankaların Kamusal Denetimi Bankaların Tekinalp (2009), s. 249-267,
8 Arasınav
9 Bankacılıkla İlgili Suçlar Bankacılık Kanunu md. 150-167, Merkez Bankası Kanunu md.68
10 Kredi İşlemleri Tekinalp (2009), s. 221-241
11 Mevduat İşlemleri Tekinalp (2009), s. 243-248
12 Banka Sözleşmeleri I Tekinalp (2009), s. 426-471
13 Banka Sözleşmeleri II Tekinalp (2009), s. 475-512
14 Banka Ödeme İşlemleri Tekinalp (2009), s. 547-594
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi Gözden Geçirme
16 Final

 

Dersin Kitabı

Ünal Tekinalp: Ünal Tekinalp'in Banka Hukukunun Esasları, Yeniden Yazılmış 2. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2009

 
Diğer Kaynaklar

Dersin Öğretim Üyesi tarafından verilecek notlar.

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
108

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek

X
2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek

X
3

Hukuk alanında öğrendiklerini analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve somut hukuki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak

X
4

Hukuk alanında öğrendiği terim, kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak

X
6

Hukuk alanında karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak yaratıcı ve yenilikçi düşünerek çözümler üretebilmek, uzlaşma seçenekleri geliştirebilmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, alışılmamış ortamlara da uygulamak

X
7

Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına ve diğer bilimsel kaynaklara hâkim olmak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak

X
10

Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izlemek, meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

X
12

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek

X
13

Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


 

Haberler