Hukuk Fakültesi

 

Dersler


ENG 111  Hukuk İngilizcesi I

Bu ders, tamamı sekiz modül olan dersin ilk bölümünü oluşturur ve hukuk öğrencilerinin alanlarındaki çalışmalarında İngilizce dilini etkin bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacak çeşitli hukuk konularını içermektedir.


TRK 101  Türk Dili I

Bu derste, öğrencilerin yazılı araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.


HUK 105  Anayasa Hukuku I

Bu derste, Anayasa, Anayasa Hukuku kavramları, Anayasa türleri, anayasacılık hareketleri, Anayasaların yapılması ve değiştirilmesi, siyasal iktidar ve devlet kavramları, devlet biçimleri, hükümet sistemleri, demokrasi kavramı, demokrasi türleri, seçimlere hakim olan ilkeler ile seçim sistemleri, siyasal partiler, temel hak ve özgünlükler ile anayasaya uygunluk denetimi türleri incelenecektir. Dersin ilgili konuları Türk Anayasa Mahkemesi kararları ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında incelenecek, konular pratik çalışmalar yoluyla somutlaştırılacaktır.


TRH 101  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Lozan Barış Antlaşması’ndan günümüze Türkiye Cumhuriyeti’nin geçirdiği siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri içermektedir. Atatürk ilk eve inkılaplarının anlam ve amaçlarını kapsamaktadır.


HUK 101  Hukuka Giriş ve Hukuk Felsefesi

Sosyal düzen, hukuk, haklar, hukuk sistemleri, kamu ve özel hukuk ayrımı, hukukun dalları, kaynakları; temel felsefe kavramları ve akımlarının hukuk teorisine ve uygulamasına yansımaları ve hukuk felsefesi tarihi.


IUE 100  Oryantasyon ve Kariyer Planlama

Bu ders, öğrencinin kendini tanıma ve üniversite sonrası dünyaya hazırlanma sürecine katkı sunmak adına bazı temel becerileri geliştirmeye odaklanmaktadır. Bu beceriler öz farkındalık, hedef koyma, zaman yönetimi, yazılı ve sözlü iletişim ve analitik düşünme olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede öğrencilere verilecek teorik bilgi, çeşitli alanların profesyonelleri tarafından gerçekleştirilecek seminerler ile desteklenecektir.


ENG 112  Hukuk İngilizcesi II

Bu ders, tamamı sekiz modül olan dersin ikinci bölümünü oluşturur ve hukuk öğrencilerinin alanlarındaki çalışmalarında İngilizce dilini etkin bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacak çeşitli hukuk konularını içermektedir.


HUK 106  Türk Anayasa Hukuku

Bu ders Türkiye’nin anayasal düzeninin kuruluş ve işleyişi ile ilgili bir altyapının öğrenildiği, muhakeme ve bilgiye dayalı bir derstir.


EKON 100  Ekonominin İlkeleri

Bu ders temel mikroekonomi ve makroekonomi modellerini ve kavramlarını tanıtır. Bu derste incelenecek olan mikroekonomi başlıkları şunlardır: Piyasa ekonomisi, arz ve talep, tüketici teorisi, firmalar teorisi, tam rekabet. Bu derste incelenecek olan makroekonomi başlıkları şunlardır: ulusal gelir, işsizlik, enflasyon ve ekonomik büyüme.


HUK 104  Aile Hukuku

Dersin esas içeriğini Aile Hukuku oluşturmaktadır. Özel olarak, aile kavramı ve aile hukukunda geçerli olan ilkeler, nişanlanma, evlenme, evliliğin genel hükümleri, evlilik birliğinin ortadan kalkması, soy bağı, evlat edinme, vesayet konularına yer verilecektir.


TRH 102  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


TRK 102  Türk Dili II

Bu derste, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim araçlarının etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerine çalışma yapılacak, hazırlıklı konuşma türleri(panel, sempozyum, konferans vb.) tanıtılacak, öğrenci; beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


HUK 102  Roma Hukuku

Roma Hukukunun önemi ve tarihsel gelişimi, Roma Hukukunun temel kavramları, Roma Hukukunda kişi kavramı ve ehliyet, mülkiyet, zilyetlik, irtifak hakları, sözleşmeler, geçerlilik koşulları, hukuka aykırı işlemler incelenecektir.


ENG 211  Hukuk İngilizcesi III

Bu ders, tamamı sekiz modül olan dersin üçüncü bölümünü oluşturur ve hukuk öğrencilerinin alanlarındaki çalışmalarında İngilizce dilini etkin bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacak çeşitli hukuk konularını içermektedir.


HUK 202  Borçlar Hukuku Genel Hükümler II

Bu dersin kapsamında, Borçlar Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu ile karşılaştırmalı olarak haksız fiilden doğan borçlar, sorumluluk türleri (kusur,sebep,tehlike sorumluluğu), zarar ve tazminat, sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar, borçların ifası, borç ilişkilerinin ifa edilmemesi, borç ilişkilerinde özel durumlar (şarta bağlı borçlar, cezai şart, peypişmanlık akçesi) borçlu ve alacaklının birden fazla olması, borcun taraflarında değişiklik ve borcu sona erdiren nedenler ele alınacaktır.


HUK 206  Ticari İşletme Hukuku

Ticari hüküm kavramı, ticari işletmenin tanımı, yapısı ve hukuki niteliği, ticari işletmede merkez ve şube kavramları, ticari işletmenin devri ve rehni; ticari iş kavramı, ticari iş sayılmaya bağlanan sonuçlar, özellikle müteselsil sorumluluk ve ticari işlerde faiz, ticari işe uygulanan hükümler ve bunların sırası; ticari yargı, ticari sayılan davaların belirlenmesi ve bu bağlamda mutlak ve nisbi ticari davalar; tacir ve tacir olmanın hükümleri, tacir sıfatının kazanılması ve kaybı, tacir olmanın sonuçları; tacir yardımcıları, bağımlı yardımcılar (ticari temsilci, ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları), bağımsız yardımcılar (simsar, acente, komisyoncu); ticaret sicili, sicile kaydı gereken hususlar, sicil işlemleri, sicil memurunun inceleme görevi, sicile tescil ve ilan, tescil ve ilanın etkisi; gerçek ve tüzel kişilerde ticaret unvanı, bunun tescili, kullanılması ve korunması; işletme adı; marka, markanın tanımı ve türleri, markanın tescili, marka sahibinin hakları ve yükümlülükleri, marka ile ilgili hukuki işlemler, markanın hükümsüzlüğü ve marka hakkının sona ermesi, marka hakkının korunması; haksız rekabet, tanımı ve unsurları, başlıca haksız rekabet halleri (Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen haller), haksız rekabetin sonuçları; ticari defterler, defter ve belgelerin saklanması, ticari defterlerin ispat fonksiyonu


ENG 212  Hukuk İngilizcesi IV

Bu ders, tamamı sekiz modül olan dersin dördüncü bölümünü oluşturur ve hukuk öğrencilerinin alanlarındaki çalışmalarında İngilizce dilini etkin bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacak çeşitli hukuk konularını içermektedir.


ENG 301  Hukuk İngilizcesi V

Bu ders, tamamı sekiz modül olan dersin beşinci bölümünü oluşturur ve hukuk öğrencilerinin alanlarındaki çalışmalarında İngilizce dilini etkin bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacak çeşitli hukuk konularını içermektedir.


HUK 306  Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli evrak kavramı, temel nitelikleri ve çeşitli bakımlardan sınıflandırılması, kıymetli evrak teorileri; nama, emre ve hamiline düzenlenen kıymetli evrakın özellikleri; kıymetli evrakın zıya ve iptali; kambiyo senetleri; poliçe, poliçenin şekil şatları, poliçenin kabulü, devri, aval, poliçenin ödenmesi, karşılık ve sebepsiz zenginleşme, emre yazılı havale, zamanaşımı; bono (emre muharrer senet), şekil şartları, bonoya uygulanacak poliçe hükümleri, emre yazılı ödeme vaadi; çek, şekil şartları, devri, aval, ödeme, ödemeden kaçınma halinde hamilin müracaat hakları, zamanaşımı, sahte ve tahrif edilmiş çek; 5491 sayılı Çek Kanunu esasları ve özellikle karşılıksız çeke dair hükümler.


HUK 304  Medeni Usul Hukuku II

Davanın tahkikat aşamasından itibaren özellikle ispat ve deliller başta olmak üzere davaya ilişkin bazı özel durumları( dava ihbarı, davaya müdahale ve çeşitleri, davayı ve savunmayı genişletme yasağının aşılması bakımından ıslah, davaları ayrılması ve birleştirilmesi müddeabihin temliki) karar ve karşı gidilebilecek kanun yolları geçici koruma tedbirleri (ihtiyati tedbir delil tespiti gibi) tahkim ve arabuluculuk


HUK 308  Miras Hukuku

Miras hukukunun temel kavram ve ilkeleri; mirasbırakan ve mirasçı kavramları (yasal mirasçı ve atanmış mirasçı ayrımı); yasal mirasçılık (zümre sistemi ve konuya ilişkin temel ilkeler, sağ kalan eşin mirasçılığı, evlatlığın mirasçılığı, devletin mirasçılığı); ölüme bağlı tasarruf kavramı ve türleri; saklı paylı mirasçılar, saklı paylar ve tenkis davası; mirasın geçmesi ve sonuçları; mirasın paylaştırılması.


HUK 302  Ceza Özel Hukuku

Ceza özel hukuku, Türk Ceza Kanununun çeşitli bölümlerinde yer alan temel suç tiplerinin unsurları yönünden incelenmesi ve bunlar hakkında hukuki değerlendirme yapılmasıdır.


ENG 302  Hukuk İngilizcesi VI

Bu ders, tamamı sekiz modül olan dersin altıncı bölümünü oluşturur ve hukuk öğrencilerinin alanlarındaki çalışmalarında İngilizce dilini etkin bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacak çeşitli hukuk konularını içermektedir.


ENG 401  Hukuk İngilizcesi VII

Bu ders, tamamı sekiz modül olan dersin yedinci bölümünü oluşturur ve hukuk öğrencilerinin alanlarındaki çalışmalarında İngilizce dilini etkin bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacak çeşitli hukuk konularını içermektedir.


HUK 451  Mahkeme Uygulamaları I

Yaşayan hukuk uygulamasında önem taşıyan hususlar ile sıklıkla karşılaşılan sorunlar, konunun uzmanı uygulayıcı hukukçular (yargıç, savcı, avukat, hukuk danışmanı, noter) tarafından öğrenciyle interaktif bir çalıştay (workshop) ortamında ele alınacaktır. Ders İngilizce okutulmaktadır.


HUK 402  İcra ve İflas Hukuku

İcra hukukunun kaynakları, icra teşkilatı, şikayet, icra harç ve giderleri, icra takibinin tarafları, ilamsız icra, genel haciz yolu, icra takibinin başlaması, takip talebi, ödeme emri ve kesinleşmesi, ödeme emrine itiraz, itirazın iptali davası ve itirazın kaldırılması, haciz safhası, paraya çevirme, paraların paylaştırılması, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip, kiralanan taşınmazın tahliyesi, ilamlı icra ve rehnin paraya çevrilmesi yolu, ihtiyati haciz. Bu konuları takiben iflas hukuku, konkordato, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılması, iptal davaları ve icra suçlarının genel esasları konuları dersin kapsamındadır.


HUK 404  Sigorta Hukuku

Sigorta Hukukunun kaynakları, sigorta sözleşmesinin Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku boyutuyla ele alınması, sigorta sözleşmesinin tarafları, tarafların hak ve yükümlülükleri, zarar sigortaları ve zarar sigortalarına egemen olan ilkeler, sorumluluk sigortaları, can sigortaları; Hayat sigortası, grup sigortaları, kaza sigortası, hastalık ve sağlık sigortası, yeni doğan ve evlat edinilenin sigortası, sigorta ve reasürans şirketlerinin kuruluşu, işleyişi ve sona ermeleri, Sigorta aracıları; sigorta acenteleri ve brokerler, sigorta eksperleri, aktüerler, sigortacılık sektörünün mesleki örgütlenmesi, Sigortacılık Tahkim Komisyonu, Sigorta Eğitim Merkezi (SEGEM),Güvence Hesabı, Sigortacılıkta Denetim dersin içeriğini oluşturmaktadır.


ENG 402  Hukuk İngilizcesi VIII

Bu ders, tamamı sekiz modül olan dersin son bölümünü oluşturur ve hukuk öğrencilerinin alanlarındaki çalışmalarında İngilizce dilini etkin bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacak çeşitli hukuk konularını içermektedir.


HUK 452  Mahkeme Uygulamaları II

Yaşayan hukuk uygulamasında önem taşıyan hususlar ile sıklıkla karşılaşılan sorunlar, konunun uzmanı uygulayıcı hukukçular (yargıç, savcı, avukat, hukuk danışmanı, noter) tarafından öğrenciyle interaktif bir çalıştay (workshop) ortamında ele alınacaktır. Ders İngilizce okutulmaktadır.


HUK 208  Uluslararası Özel Hukuk

Uluslararası özel hukuk kavramı, uluslararası özel hukukun kaynakları, uluslararası özel hukuk kuralları, bağlama kuralları, uluslararası usul hukukuna ilişkin kurallar.


Seçmeli Dersler


HUK 200  Türk Hukuk Tarihi

Dersin genel içeriği, Türk Hukuk Tarihi dersinin amacı ve kaynakları, İslamiyet’ten önceki dönemde Orta Asya’da yaşamış, çoğu göçebe ve azı yerleşik olan Türklerin kendilerine özgü hukuk sistemlerinin genel hatları, Türkiye’nin ve Anadolu’nun İslamlaşmasıyla birlikte değişen hukuk işleyişi, Osmanlı Dönemi içerisinde Tanzimat’ın ilanı sonrası değişen ve gelişen hukuk sistemi ve Türkiye Cumhuriyetinin Batı Kültür ve hukukunun bir bütün olarak kabul edildiği dönemdeki hukuksal reformlardır.


HUK 210  Vakıflar Hukuku

Bu derste Osmanlıdan beri son derece olan vakıf ve buna bağlı olarak bazı kavramlar (vakıf senedi vakıf yöneticisi hayrat akarmukataalı vakıf icareteynli vakıfmazbut vakıf mülhak vakıf galle fazlası gibi)kavramlar ele alınacak, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu hükümleri irdelenecektir. Ayrıca 6760 sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanun un yanısıra Vakıflar alanındaki Yönetmelikler örneğin Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği, 5737 sayılı Vakıflar kanununun geçici 11.maddesinin uygulanmasına ilişkin yönetmelik ele alınacaktır.


HUK 250  Spor Hukuku

Bu ders: Spor Kavramı, Spor Hukukunun Temel Kavramları, Spor Yargısı ve Spor Tahkim Mahkemesi, Spor Kuruluşlarının Spor Hukuku Üzerindeki Etkileri,Spor Yargısı ve Bu Yargı Kolunun Lex Sportiva'ya olan katkısı, Spor Tahkim Mahkemesi, Profesyonel Sporcuların Serbest Dolaşımı ve Bosman Kararı, Dopingle Mücadele ve WADA, Spor Sponsorluğu gibi konuları içermektedir.


HUK 300  Noterlik Hukuku

Bu derste, noterlik mesleğinin mesleğin niteliği, noterlerin hak ve yetkileri; yükümlülükleri ile sorumlulukları hukuki, cezai ve disipliner boyutuyla incelenecek ayrıca noterin meslek kuruluşuyla ilişkisi ve bu bağlamda sahip olduğu hakları ve yükümlülükleri de konu edilecektir.


HUK 310  Sosyal Haklar

Uluslararası ve ulusal hukukta sosyal haklarla ilgili düzenleme ve uygulamanın idelenmesidir.


HUK 330  Vergi Ceza Hukuku

Vergi suç ve cezalarının, ceza hukukunun temel ilkeleri ışığında öğretildiği derstir.


HUK 350  Uluslararası Ceza Hukuku

Uluslararası Ceza Hukuku, ADHOC Ceza Mahkemeleri (TPIY-ICTY gibi), Uluslararası Ceza Mahkemesi, yarı uluslararası mahkemeler, BM Sistemi içinde ceza hukuku uygulamaları, suçluların iadesi prosedürleri, sanık ve mağdur hakları gibi konuları içeren bir uluslararası hukuk dalıdır.


HUK 400  Avukatlık Hukuku

Avukatlık mesleğine ilişkin yasal düzenlemeler, avukatla müvekkil arasındaki ilişkiler, avukatlık örgütlenme türleri, meslekte yaşanan değişim, uzmanlaşma, avukatın hak ve yükümlülükleri, etik/mesleki kurallar konularının ele alındığı derstir.


HUK 410  Vergi Hukuku

Vergi hukukunun usul ve yargılama hukukuna ilişkin temel kurallarının öğretildiği derstir.


HUK 412  Perakende Hukuku

Bu ders, sözleşme hukuku genel ilkeleri ve bazı sözleşme tiplerini, tüketicinin korunması hukukunu, perakendecilikle ilgili ticaret hukuku ve iş hukuku konularını kapsayan bir derstir.


HUK 420  İnfaz Hukuku

Bu derste infaz hukukunun amacı, temel kavramları ele alınacaktır. Ceza kavramı, nitelikleri, türleri, infaz kurumlarının hukuki yapısı, bunlara uygulanacak rejim, infazın gevşetilmesi, tahliye hazırlığı vb. gibi konular dersin içeriğini oluşturur.


HUK 450  Kamu İcra Hukuku

Kamu icra hukuku, kamu alacağı kavramı, türleri, nitelikleri, tahsil usulü ve tahsil işlemlerine karşı başvurulabilecek hukuksal yolların işlendiği bir derstir.


HUK 460  Milletlerarası Satım Sözleşmeleri (CISG)

Viyana Satım Sözleşmesi, Türkiye bakımından 1 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu derste öğrenciye CISG’in yapısı, prensipleri ve kuralları tanıtılacaktır. Ders kapsamında şu temel hukuki konular üzerinde durulacaktır: CISG ile Milletlerarası Özel Hukuk arasındaki etkileşim, yargılama yetkisi ve iç hukuk, CISG’in genel hükümleri ve uygulaması, sözleşmenin kurulması, tarafların hakları ve borçları, hasarın intikali, yükümlülüklerin ihlali halinde karşı tarafın sahip olduğu hukuki imkânlar.


HUK 461  INCOTERMS (Uluslararası Ticari Terimler)

Bu dersin içeriğini; uluslararası ticari sözleşmeler, Incoterms 2010 kapsamında uluslararası ticari terimler ve uluslararası ticarette kullanılan temel belgeler oluşturmaktadır.


HUK 462  Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri (ADRM)

Bu dersin içeriğini alternatif uyuşmazlık çözüm methodlarına ilişkin ilkeler oluşturmaktadır. Bu kapsamda, arabuluculuk, uzlaştırma, hakem bilirkişilik ve tahkime dair temel esaslar dersin konusuna girmektedir.


HUK 464  Enerji Hukuku

Ders, Türk enerji piyasasının tarihsel gelişimi yanında özellikle Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun idari açıdan yapılanması, düzenleyici ve denetleyici kurumların hukuki niteliği, işleyişi ve kararlarına karşı başvuru yolları, Türk Enerji mevzuatı, enerji sözleşmeleri, enerji üretim, iletim, dağıtım ve perakende satış süreçleri, rekabet hukuku kurallarının enerji piyasasına uygulanması, uluslararası enerji piyasaları ve uluslararası uyuşmazlıkların çözümü ve enerjinin vergilendirilmesi konularını içermektedir.


HUK 466  Toplu İş Hukuku

Bu dersin konusu, ana hatları ile toplu iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku kavram, kural ve kurumlarıdır. Toplu iş hukuku ile ilgili olarak; örgütlenme hakkı, sendika kavramı, sendikaların dünyada ve ülkemizde tarihsel gelişimi, toplu iş hukukunun uluslararası ve ulusal kaynakları, sendika hak ve özgürlüğü, kavram ve hukuki güvenceleri, işçi, işveren ve kamu sendikaları kuruluş, örgütlenme ve işleyiş kuralları, toplu pazarlık, toplu iş ilişkisi ve uyuşmazlığı kavramları, kural ve süreçleri, grev ve lokavt kavramları ile yasal prosedür ve kuralları, toplu iş sözleşmesi, hukuki niteliği ve uygulanması, yorum davaları işlenecektir. Sosyal güvenlik hukuku ile ilgili olarak sosyal güvenlik hakkı, kapsamı, sosyal güvenlik ilke,kural ve organizasyonu, sosyal sigorta kavramı ve çeşitleri, dünyada ve Türkiye’de tarihsel gelişimi ve yürürlükteki yasal düzenlemeler, ana esasları ile ele alınacaktır


HUK 467  Sağlık Hukuku

Sağlık hakkı ve yaşam hakkı temelinde, uluslararası ve ulusal hukukta karşılaştırmalı olarak hukuk kuralları ve uygulaması.


HUK 468  Rekabet Hukuku

Mukayeseli rekabet hukuku, ABD ve AB rekabet hukuku, hakim durumun kötüye kullanılması, rekabeti etkileyen uygulamalar, rekabetin yatay ve dikey kısıtlanması, münhasır dağıtım, tekeller ve tekelleşme faaliyetleri, birleşmeler ve devir almalar.


HUK 469  Bilişim Hukuku

Kişisel veriler kavramı ve türleri özel hayat ve sır saklama yükümlülüğü kapsamında incelendikten sonra, verilere erişim hakkı, bilgilerin ifade özgürlüğü kapsamında açıklaması ve bilgi edinme hakkı, kişisel verilerin değeri, kişisel verilerin ticari kullanımı, kişisel verilerin saklanmasında kamu ve özel sektörün rolü konuları Türk ve AB mevzuatı ile karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.


HUK 470  Çevre Hukuku

Çevre sorunları ve çevre hukukunun gelişimi, ilkeleri ve güvenceleri; haber alma, katılma hakkı ve başvuru hakkı; sürdürülebilir kalkınma ilkesi ile ilişkisi, Uluslararası sözleşmeler ve Anayasa’da çevre hakkına ilişkin düzenlemeler ve güvenceler, çevre zararlarından doğan sorumluluk.


HUK 471  Kriminoloji

Bu derste kriminoloji kavramı ve tarihi gelişimi, kriminolojinin önemi ve görevi, kriminolojide araştırma yöntemleri, bilinen ve bilinmeyen suçluluk gibi temel ve diğer ilgili kavramlar dersin içeriğini oluşturmaktadır.


HUK 472  Uluslararası İnsancıl Hukuk

Uluslararası insancıl hukuk, insan acılarının en aza indirilmesini amaçlar. Bunun için de, savaşın olabildiğince insancıl ve kurallara bağlanması gerekir. İşte bu amaç, yüzyıllarca süren bir çalışmanın ürünü olarak Cenevre Sözleşmeleri'nde ve ek protokollerinde somutlanmıştır. Kızılhaç tarafından hazırlanan ve Cenevre Sözleşmeleri diye de bilinen sözleşmeler, İnsancıl Hukukun en önemli kaynağı olup derste Cenevre Sözleşmeleri esas alınarak uluslararası insancıl hukukun temel kavramları öğretilecektir.


HUK 473  Avrupa Birliği Hukuku

AB’nin kurucu antlaşmaları, AB müktesebatı, AB kurumları ve Adalet Divanı ağırlıklı olmak üzere AB hukukunun ve yasal süreçlerin incelenmesi. AB ile üye ülkeler arasındaki ilişkilerin hukuki boyutu.


HUK 475  Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sinai hakların korunması ile ilgili olarak taraf olduğumuz anlaşmalar ve bu anlaşmaların Türk hukukundaki yerleri ile söz konusu hakların türleri ve hukuki olarak korunması incelenecek.


HUK 476  Medya Hukuku

Bu derste, Türk ve AB Medya Hukuku mevzuatında karşılaştırmalı olarak ifade özgürlüğü, kişinin itibarını zedeleyen hukuka aykırı davranışlar, haber kaynağının gizliliğinin korunması, özel hayatın gizliliğinin korunması, radyo TV yayıncılığı hakkındaki yasal düzenlemeler, reklamlarla ilgili yasal düzenleme ve sınırlamalar, marka, telif hakları, kişisel verilerin korunması ve devlet sırları konuları ele alınacaktır.


HUK 477  Tüketici Hukuku

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca günümüz tüketim dünyasında önemi artan tüketici hukukunun ilke ve kuralları


HUK 478  Cinsiyet ve Hukuk

Anayasal eşitlik ilkesi ve cinsiyet açısından hukukumuzda yansımaları, uluslararası düzenlemeler çerçevesinde cinsiyet eşitliği açısından iç hukukun değerlendirilmesi.


HUK 479  Bankacılık Hukuku

Bankacılığın tarihçesi ve gelişimi; banka hukukunun kaynakları; merkez bankasının önemi ve rolü, bankaların hukuki yapısı, kuruluşu ve faaliyete geçmesi, organları, bankalarının güvenli bir şekilde faaliyetlerini devamı için gerekli şartlar, bankaların denetimi, bankacılıkla ilgili suçları, banka sözleşmelerinin genel özellikleri, mevduat kavramı ve niteliği, kredi kavramı ve kredi işlemleri, kredi sözleşmeleri, ödeme işlemleri, havale ve akreditif akreditifin amacı, işleyişi ve hukuki niteliği anlatılacaktır.


HUK 480  Adli Tıp

Adli tıp ile ilgili temel esaslar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.


HUK 481  İmar Hukuku

İmar Hukukuna ilişkin kavramlar, ilkeler, kurallar ve uygulamaları


HUK 482  Sermaye Piyasası Hukuku

Sermaye Piyasası araçları, halka açık anonim şirketler, yatırımcıların korunması, aracı kurumlar, sermaye piyasası yatırım şirketleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve düzenleme yetkisi


HUK 483  Türk Vatandaşlık ve Yabancılar Hukukundaki Güncel Gelişmeler

Türk vatandaşlık hukuku, yabancılar ve uluslararası koruma hukuku, doğrudan yabancı yatırımlar, yabancıların çalışma izinleri, yabancıların taşınmaz edinimi.


HUK 484  İflâs Tasfiyesi ve Vergisel Sonuçları

İflas sürecinin, bu süreçte yer alan öznelerin karşılıklı hak ve yetkilerinin, tasfiyede izlenecek sıranın ve vergi alacaklarının hukuki statüsünün öğretildiği derstir.


HUK 485  İnsan Hakları Hukuku

İnsan hakları hukukunun tarihsel gelişimi, temel klasik metinleri, uluslararası düzeydeki kaynakları, ulusal anlamda oluşturulmuş temel hakları koruma mekanizmaları ile uluslararası düzeyde çalışmalarda bulunan yargısal veya yargısal niteliği olmayan koruma mekanizmaları, işleyişleri bu dersin genel olarak içeriğini oluşturmaktadır.


HUK 487  Kamu Hukukunun Temel Kavramları

Ders, anayasa, idare, ceza, vergi gibi kamu hukukunun farklı alanlarında kullanılan ortak kavramları ve kurumları konu almaktadır. Bu çerçevede öğrencinin kamu hukukunun dogmatik içeriğinden çok kuramsal temellerini özümsemesine yönelik bir derstir.


HUK 488  Taşıma Hukuku

Taşıma Hukuku kavramı ve kapsamı. Taşıma türleri; karayolu, denizyolu, suyolu, havayolu, demiryolu, boru hatları (Eşya taşımayolcu taşıma. Ulusal taşımauluslararası taşıma). Taşıma Hukukunun ulusal ve uluslararası kaynakları. Taşıma Hukukunda uygulanabilecek hükümlerin sırası. Uluslararası eşya taşıma; kavramı, unsurları, kullanılan belgeler, taşıma sözleşmesini kanıtlayan belgeler, alt taşıma ve asıl taşıma sözleşmeleri, çoklu taşımalar, taşıma sözleşmelerinin tarafları, üçüncü şahıslar, taşıma aracıları, tarafların yükümlülükleri, taşımayla ilgili uyuşmazlıklarda uygulanabilir hukuk ve uyuşmazlıkların çözümü yolları.


HUK 491  Vergi Hukuku Özel Hükümler

Gelir, servet ve tüketimden alınan vergilerin maddi içeriklerinin yasal düzenlemeler ve yargı içtihadı çerçevesinde öğretildiği derstir.


LAW 290  Ekonomi Hukuku

Temel ekonomi ve hukuk kavramları açıklanacaktır. Mülkiyet, haksız fiil, sözleşme, suç ve ceza ile dava ve hukuki süreçlerin ekonomi ve hukuk boyutu birlikte incelenecektir. Böylelikle hukukun ekonomik analizi yapılacaktır.


LAW 309  Medya Hukuku

Bu derste, Türk ve AB Medya Hukuku mevzuatında karşılaştırmalı olarak ifade özgürlüğü, kişinin itibarını zedeleyen hukuka aykırı davranışlar, haber kaynağının gizliliğinin korunması, özel hayatın gizliliğinin korunması, radyo TV yayıncılığıı hakkındaki yasal düzenlemeler, reklamlarla ilgili yasal düzenleme ve sınırlamalar, marka, telif hakları, kişisel verilerin korunması ve devlet sırları konuları ele alınacaktır.


LAW 335  Enerji Hukuku

Ders, AB Enerji piyasalarının gelişmi sürecinden hareketle, Türk enerji piyasasının rekabete açılma süreci ve bu süreçte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) idari açıdan yapılanması, kurumun işleyişi, ve kararlarının hukuki niteliği ve kararlarına karşı başvuru yollarını irdelemekte ve elektrik, doğalgaz, petrol, LNG ve LPG piyasalarındaki hukuki kuralları tartışmakta, piyasa modelleri, piyasa faaliyetleri (üretim/iletim/dağıtım/tedarik vs) ve oyuncuları, piyasanın işleyiş şekli, rekabet hukuku kurallarının enerji piyasasına uygulanması, enerji piyasasında uyuşmazlıkların çözümü konularını içermektedir.


LAW 340  Sermaye Piyasası Düzenlemeleri

Dört bölümden oluşan dersin birinci bölümünü genel olarak finansal sistemler ve yapısı, ikinci bölümünü uluslararası düzenlemeler, üçüncü bölümünü uluslararası kurumların rolü, üçüncü bölümünü Türk sermaye piyasası düzenlemeleri oluşturmaktadır.


LAW 350  Bankalar ve Diğer Finansal Kuruluşlara İlişkin Düzenlemeler

Banka ve diğer finansal kuruluşlara ilişkin temel kavramların ekonomik yönü, merkez bankasının işlevi, bankaların kuruluşu, faaliyetleri, mevduat toplama ve kredi verme işlemleri, riskleri, kamu tarafından denetimi, leasing, faktöring ve finansman şirketlerinin kuruluşu ve faaliyetleri, elektronik finansal işlemler, uluslararası finansal düzenlemeler, dünyadaki ekonomik krizler ve bundan sonrası için olası gelişmeler anlatılacaktır.


LAW 410  Uluslararası Çalışma Hukuku

Uluslararası iş(çalışma) hukuku kavramı ve önemi, tarihsel gelişimi, Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO) kuruluş ve yapısı, ILO’nun çalışma ve denetim mekanizmaları, Uluslararası çalışma Standartları, Temel ILO Sözleşme ve Tavsiye Kararları, “insana yakışır iş” kavramı, tarihsel gelişimi ve gerçekleşmesinin önündeki engeller, Avrupa Sosyal Şartı ve çalışma hukuku ile ilgili hükümleri, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi kuruluş ve çalışma esasları, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’nin Avrupa Sosyal Şartı’nın uygulanması ile ilgili ülkelerle ilgili kararları, Türk çalışma hukukunun Uluslararası çalışma hukuku kuralları ile karşılaştırmalı değerlendirilmesi, Uluslararası çalışma hukuku kurallarının ve denetim organları kararlarının Türkiye’de uygulanabilirliği.


LAW 444  Fikri Mülkiyet Hukuku

Ders öncelikle fikri mülkiyet hukukunun ne olduğuna, bu hukuk dalının kapsamına, diğer hukuk dalları ile olan ilişkisine ve bu hukuk dalına ait genel ilke ve kavramlara yönelik bir giriş ile başlamaktadır. Bu altyapı üzerine daha sonra sırasıyla her hafta fikri mülkiyet hukukunun alt dallarından biri işlenecektir. Bu konular fikri haklar, patentler, markalar, coğrafi işaretler ve tasarımladır. Bunlar içerisinde en kapsamlı konu, ara sınava dönemine kadar sürecek olan fikri haklar hukukudur. Bu konuların yanı sıra fikri mülkiyet hukuku ile olan bağlantıları sebebiyle yeni bitki çeşitleri ve geleneksel bilgi konularına da değinilecektir. Ders, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından kullanılan ve önerilen bir müfredat altında uluslararası düzeyde işlenecektir. Bu derste ele alınacak ve tartışılacak konular, fikri mülkiyet hukukunun genel esasları, fikri hakların özellikleri, eser, eser sahipliği, eser sahipliğinden doğan haklar, mali hakların devri sözleşmeleri, lisans, fikri hak ihlallerinde söz konusu olan yaptırımlar, bağlantılı haklar, bağlantılı hak sahipleri, patent, koruma süreleri, buluş sahibi, buluş sahibinin hakları, markalar, marka sahipliğinden doğan haklar, coğrafi işaretler, mahreç ad, menşe adı, geleneksel ürün, tasarım, tasarım sahibi, tasarım sahipliğinden doğan haklar, Madrid Sistemi, Hague Sistemi, Lizbon Sistemi, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün yapısı, Bern Sözleşmesi, Paris Sözleşmesi, TRIPS, uluslararası sözleşmeler, tescil sistemleri, tescil başvurusu, yeni bitki çeşitleri ve ıslahçı hakları ve geleneksel bilgidir.


LAW 461  Uluslararası Ticari Terimler ve Dokümantasyon

Bu dersin içeriğini; uluslararası ticari sözleşmeler, Incoterms 2010 kapsamında uluslararası ticari terimler ve uluslararası ticarette kullanılan temel belgeler oluşturmaktadır.


LAW 462  Uluslararası Ödemeler Hukuku

Uluslararası ödeme sistem ve kurumları incelenecek, Dünya Ticaret örgütünün yapısı irdelenecek, yaptırımlar ve uluslararası ödemelerin sınıflandırılması ele alınacaktır, nominalizm kavramı değerlendirilecektir.


LAW 464  Uluslararası Para ve Finans Hukuku

Uluslararası para hukuku tanımı, kaynakları, tarafları, açıklanacaktır. Uluslararası ekonomik sistemin temel ilkeleri anlatılacaktır. Bretton Woods Sisteminin yapısı ve gelişim süreci ile Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası yapısı hakkında bilgi verilecektir. Avrupa Para Sisteminin hukuki yapısı, kurumları ve uygulaması anlatılacaktır. Dünya ve Avro Bölgesi ekonomik krizleri değerlendirilecek ve uluslararası alandaki gelişmeler anlatılacaktır.


LAW 470  Avrupa Birliği Hukuku

AB'nin kurucu antlaşmaları, AB müktesebatı, AB kurumları ve Adalet Divanı ağırlıklı olmak üzere AB hukukunun ve yasal süreçlerin incelenmesi, AB ile üye ülkeler arasındaki ilişkilerin hukuki boyutu.


LAW 472  Uluslararası İnsancıl Hukuk

Uluslararası insancıl hukuk, insan acılarının en aza indirilmesini amaçlar. Bunun için de, savaşın olabildiğince insancıl ve kurallara bağlanması gerekir. İşte bu amaç, yüzyıllarca süren bir çalışmanın ürünü olarak Cenevre Sözleşmeleri'nde ve ek protokollerinde somutlanmıştır. Kızılhaç tarafından hazırlanan ve Cenevre Sözleşmeleri diye de bilinen sözleşmeler, İnsancıl Hukukun en önemli kaynağı olup derste Cenevre Sözleşmeleri esas alınarak uluslararası insancıl hukukun temel kavramları öğretilecektir.


SBUI 307  Uluslararası Politik Ekonomi

Uluslararası Politik Ekonomi devlet ve piyasa ilişkilerini aralarındaki gerilimleri analiz ederek anlamayı hedeflemektedir. Dersin ilk yarısında konuyla ilgili üç ana teori detaylı bir şekilde incelenecektir. Sonrasında sırasıyla eleştirel yaklaşımlar, uluslararası ticaret, uluslararası finans ve iktisadi kalkınma modelleri tartışılacaktır.


SOSYAL MEDYA


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.