Hukuk Fakültesi

HUK 105 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Anayasa Hukuku I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 105
Güz
3
0
3
8

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, İEÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerine, anayasa hukukunun temel kurum, kavram ve teorilerini mümkün olduğunca karşılaştırmalı bir perspektifle öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu dersin sonunda öğrencilerin modern anayasa hukukunun genel teorisini öğrenmiş ve bir anaya-sal demokrasinin gereklerini kavramış olması beklenmektedir. Keza dersi başarıyla tamamla-yanlar devam eden dönemlerde alacakları Türk anayasal düzenine ilişkin derse (Anayasa Hu-kuku II) kavramsal olarak hazır olabileceklerdir. Dersin konusunu şunlar oluşturmaktadır: Anayasa kavramı, anayasacılık hareketleri, kurucu iktidar, kanunların anayasaya uygunluğu-nun yargısal denetimi, devletin unsurları, devlet şekilleri, kuvvetler ayrılığı teorisi, hükümet sistemleri, demokrasi tipleri, seçim sistemleri ve temel hak ve hürriyetler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Anayasa hukukuna ilişkin temel kavramları öğrenmiş olacaklardır.
  • Devlet, demokrasi, hükümet sistemleri, kurucu iktidar, seçimler konuları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
  • Temel hak ve özgürlükler ile anayasal haklarına sahip çıkabilme konusunda genel bilgilere sahip olacaklardır.
  • Anayasanın fonksiyonlarını ve üstünlüğünü kavramış olacaklardır.
  • Anayasa yargısı konusunda temel bilgiye sahip olacaklardır.
Ders Tanımı Bu derste, Anayasa, Anayasa Hukuku kavramları, Anayasa türleri, anayasacılık hareketleri, Anayasaların yapılması ve değiştirilmesi, siyasal iktidar ve devlet kavramları, devlet biçimleri, hükümet sistemleri, demokrasi kavramı, demokrasi türleri, seçimlere hakim olan ilkeler ile seçim sistemleri, siyasal partiler, temel hak ve özgünlükler ile anayasaya uygunluk denetimi türleri incelenecektir. Dersin ilgili konuları Türk Anayasa Mahkemesi kararları ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında incelenecek, konular pratik çalışmalar yoluyla somutlaştırılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Anayasa Hukuku, Anayasa Kavramı ve Anayasacılık Hareketleri Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
2 Kurucu İktidar Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
3 Devlet Teorisi ve Devletin Unsurları Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
4 Devlet Şekilleri (Üniter- Federal-Bölgesel) Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
5 Kuvvetler Ayrılığı Teorisi+Meclis Hükümeti Sistemi Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
6 Parlamenter Sistem+Başkanlık Sistemi+Yarı Başkanlık Sistemi Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
7 Ara sınav Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
8 Demokrasi Kavramı ve Demokrasi Tipleri Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
9 Demokrasi Kavramı ve Demokrasi Tipleri
10 Oy Hakkı ve Seçim Sistemleri Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
11 İnsan Hakları Teorisi-I: Temel Hak ve Hürriyetlerin Genel Rejimi Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
12 İnsan Hakları Teorisi-II: AİHS ve AİHM Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
13 Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Denetimi: Anayasa Yargısı-I Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
14 Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Denetimi: Anayasa Yargısı-II Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Kemal GÖZLER, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Bursa, Ekin Yayınevi, 9. Baskı, 2017.

 

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Bülent Tanör, Osmanlı Türk Anayasal Gelişmeleri YKY yay, Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayıncılık

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
70
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
70
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
20
5
100
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
26
26
Final Sınavı
1
46
46
    Toplam
220

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.